SAL7372, Act: V°213.1-R°214.1 (479 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°213.1-R°214.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2019-11-02 by xavier delacourt
Item arnt hoze sone wijlen wout(er)s en(de) wouter hoze zijn/
zone in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n) hebbe(n)/
va(n) he(re)n ja(n)ne van langrode admi(ni)strateur (et)c(etera) de porceele(n) va(n)/
landen en(de) bempden h(ier)nae bescr(even) yerst een stuck lants houden(de)/
vijf zillen oft d(air)omtrint gelege(n) opde(n) zoerbemsche(n) couthe(r)/
tussche(n) den hulst en(de) de goede couwens It(em) een boend(er) lants/
oft d(air)omtrint alsoet geleg(en) es inden hulst tussche(n) m(ijn) he(re)/
va(n) moncheal en(de) den couthe(r) voirs(creven) It(em) een plecke dwelc/
zoe lant zoe bempt te zijne plach gelege(n) opde dietsbeke/
tussche(n) de goede des voirs(creven) arnts en(de) jans bekarts goede Item/
en(de) noch een plecke bemps geheete(n) de drie dach(mael) gelege(n) opde(n)/
wolfvonde(r) tussche(n) de goede sinter vive(n) va(n) lynthe(r) t(er) eend(er)/
en(de) daneele va(n) sintruyden t(er) ande(re) alsoe v(er)re des voirscr(even)/
arnts voirseten de voirs(creven) vier p(ar)cele(n) voirmaels en(de) niet/
voirde(r) gehouden hebbe(n) vand(en) voirs(creven) godsh(uyse) va(n) vlierbeke/
Te hebben en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mij(n)/
van acht jae(re)n lanck v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
acht rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck deen helcht d(air)af ts(in)t/
jansmesse baptiste(n) en(de) dander helcht te kersmesse te betale(n)/
den voirs(creven) godsh(uyse) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Item sal de voirs(creven) wynne bove(n) des voirs(creven) es tsijne(n) laste/
dragen en(de) betale(n) de co(m)me(re)n en(de) lasten uuyten voirs(creven) goede(n)/
jairlijx gaende zoe in tijts dat tgodshuys voirs(creven) aende/
selve goede d(air)bij niet beschadicht en zij It(em) es vorw(er)de/
dat de voirscr(even) wynne trunchout opde voirs(creven) goede staen(de)/
sal hebbe(n) alsoe v(er)re dat ten hafteele gegae(n) heeft zond(er)/
dat hij e(n)nige eycken sal moege(n) houwe(n) It(em) sal de voirscr(even)/
wynne de voirs(creven) goede zijne(n) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) w(er)ve(n) meste(n)/
en(de) houde(n) wel en(de) loflijck gelijck reengegn(oten) bove(n) en(de) beneden/
ende die tsijne(n) afscheyde(n) laten te wete(n) tvoirs(creven) lant inden/
hulst gelege(n) stortte en(de) de v zillen inden couthe(r) brake It(em) es/
vorw(er)de dat de voirscr(even) wynne alle jae(re) bynne(n) den voirscr(even)/
t(er)mijne ten behoirlijcken tijde setten en(de) plante(n) sal te zijnen/
laste xii alboeme(n) pote(n) opde voirs(creven) bempde en(de) die verdoirnen/
en(de) die wel en(de) loflijck houde(n) alsoe dat de beeste(n) d(air)aen gheen
//
schade doen en sele(n) die hij sal moege(n) slene(n) vand(en) boome(n) die/
tvoirscr(creven) godshuys opde voirs(creven) goede heeft staen(de) alsoe v(er)re hij/
die dairop sal wete(n) oft conne(n) bevi(n)den zonder aende selve/
boome(n) e(n)nige schade te doen(e) Met vorw(er)d(en) oft e(n)nige boome(n)/
alsoe gesleent v(er)droechde(n) mids dien dat zij te zee(r) oft buyte(n)/
tijts gesleent w(er)den dat de voirs(creven) wy(n)ne de schade d(air)af den/
voirscr(even) godsh(uyse) oprichte(n) sal ten p(ri)se van goeden ma(n)nen hen des/
verstaen(de) ende ofter e(n)nige va(n) dese(n) poote(n) bynne(n) den voirscreven(en)/
t(er)mijne verdroechde(n) die sal de wynne hebbe(n) en(de) d(air)voe(r) sette(n)/
twee poote(n) en(de) die wel v(e)doernen en(de) v(er)ware(n) soe voirs(creven) es/
It(em) es vorweerde dat de voirscr(even) wynne gheen opgaen(de) hout/
en sal moege(n) truncken It(em) es vorweerde dat de wy(n)ne de/
grechte(n) om ende aende bossche(n) des voirs(creven) godsh(uys) liggen(de) als/
die bijde(n) godshuyse gemaect sulle(n) zij(n) houde(n) sal en(de) v(er)make(n)/
alsoe dat tgodsh(uys) d(air)bij gheen scade en lijde cor(am) berghen/
langrode januar(ii) xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt