SAL7372, Act: V°231.2-V°232.1 (509 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°231.2-V°232.1  
Act
Date: 1479-02-04

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat zegher noyen sone wile(n) oliviers noyen van/
ast in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft van/
hee(re)n ja(n)ne vand(en) berghe spijckermeester sgodsh(uys) van heyleshe(m) van/
wegen desselfs hebben(de) volcome(n) procuracie va(n) m(ijn) hee(re) den abt en(de)/
den co(n)vente desselfs godsh(uys) thoff van groot cappe(n)dale den voirs(creven)/
godsh(uys) toebehoeren(de) met allen den wynnen(de) landen beemde(n) en(de) thienden/
totte(n) voirg(eruerde) hove behoe(re)nde geordineert gelijc en(de) in alle der manie(re)n/
dat die voirs(creven) wynne ende voe(r) hem thomas schats dat gehouden/
hebben vand(en) voirs(creven) godsh(uys) Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn oft getonste van tweelf/
jae(re)n lang dueren(de) deen nae dander sonder middel volgen(de)/
Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om ende voe(r) tachtentich mudd(en) goets/
corens thiensch(er) mate(n) Te weten(e) sess halste(re)n thiensch(er)/
voe(r) elc mudde gerekent en(de) alsulcken core(n) als opte voirs(creven)/
goede jaerlijcx wassen sal goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de)/
met vede(re)n wel bereyt alle jae(re) tsint andries(mis)s[e] ap(oste)ls te/
betalen(e) ende int selve godshuys op cost en(de) last des voirs(creven)/
wynne(n) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende oick alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde o(m)me tachtentich ryns guld(en) Te weten(e) tsestich/
pl(a)c(ken) brabants gerekent voe(r) elcken ryns guld(en) deen helicht/
d(air)af te paessche(n) ende dander helicht tsint jans(mis)s[e] bap(tis)[ten]/
dair naestcomen(de) volgen(de) te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is/
condicie ende vorweerde hier inne ondersproken dat de/
voirs(creven) wynne alle de lande vand(en) voirs(creven) hove wel ende/
loflijc sal wynne(n) werven ende mesten ten minsten gelijc/
reengenote(n) Item het is noch vorweerde dat de voirs(creven)/
wynne egheen vand(en) voirs(creven) landen en sal moege(n) laten driesch ligge(n)
//
soe verre men die gewynne(n) can mett(er) ploech sond(er) consent va(n) m(ijn)/
hee(re) den abt noch oick voirde(r) bestaden noch verpachten in gheend(er)/
manie(re)n en(de) oic sond(er) (con)sent vand(en) abt voirs(creven) It(em) het is noch vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne gheen stroe caf noch mest uut de(n) voirs(creven) hove en sal/
moege(n) vue(re)n mair alle dat stroe en(de) caf comen(de) vand(en) voirs(creven) goede(n) sal hij/
bringe(n) int voirs(creven) hof en(de) dat in meste bekee(re)n en(de) dat mest vue(re)n opte/
lande vand(en) voirs(creven) hove slants meeste(n) p(ro)ffite It(em) het is noch vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne sculdich sal zijn alle jae(re) zijne(n) t(er)mijn lanck/
dueren(de) te leve(re)n sesse hondert goeder getuygeliker walme(re)n de/
huysinge(n) vand(en) voirs(creven) hove mede te decken(e) in nuwe(n) dake ende/
alsmen die verdect soe sal die voirs(creven) wynne den werclude(n) den/
montcost geve(n) en(de) m(ijn) hee(re) die dachue(re)n betalen Desgelijcx sal oec/
die voirs(creven) wynne sculd(ich) zijn te doen(e) allen den wercliede(n) die aen/
die voirs(creven) huysinge vand(en) hove wercken sullen den montcost geve(n)/
uutgesceyde(n) van grove(n) nuwen wercke It(em) het is noch vorweerde/
en(de) condicie dat die voirs(creven) wynne egheen recht noch bewint/
hebben en sal int nuwe huys achter metten toebehoirte(n) mair/
sal m(ijn) hee(re) dabt dat te hemweerts behouden mette(n) pertstalle/
die m(ijn) hee(re) heeft doen maken achter den putte En(de) m(ijn) hee(re) en(de)/
sijne familie selen moegen liggen gaen staen ende keere(n) totte(n)/
voirs(creven) huyse achter tallen tiden alst hem gelieven sal sonder/
wedersegge(n) vand(en) voirs(creven) wynne It(em) is noch vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne houden sal moegen opt bosch van cappe(n)dale/
en(de) op die ande(re) zijtbosschen toebehoeren(de) den voirs(creven) godsh(uys) alsoe/
vele vercken(en) ende ande(re) beesten alst den voirs(creven) wynne gelieve(n) sal ov(er)/
djaer Behoudel(ijc) dat hij gheen bosschen gebruyken en sal met sijne(n)/
hore(n)beesten en(de) peerde(n) noch d(air) inne en sal moege(n) doen drive(n) oft hoede(n)/
gheenssins hij en zij out vier jaer van houwe sond(er) consent van/
mijne(n) hee(re) It(em) het is noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne gheen recht/
hebbe(n) en sal op egheen van des voirs(creven) godsh(uys) bosschen va(n) e(n)nig(en) houte/
te houwen dan alleene opde vorlen en(de) buyten den grechte(n) vand(en)/
voirs(creven) bosschen en(de) dit sal m(ijn) hee(re) hem alle jae(re) bewijsen alsoe/
vele houts dat die voirs(creven) wynne sal moegen doen maken vijfhond(er)t/
goeder getuygeliker mutsarden sond(er) argelist It(em) het is noch/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne van nieman(de) en sal moegen/
schape houden dan van mijne(n) hee(re) opdat hijze hem geve(n) wilt/
en(de) oft m(ijn) hee(re) hem die niet en gave dat hij dan die sal/
moege(n) houden van he(m) selven oft van wien hij wilt It(em) sal de/
voirs(creven) wynne sculd(ich) zijn alle jae(re) zijne(n) t(er)mijn lanck duerende/
alle die goede lande en(de) beemde vand(en) voirs(creven) hove wel en(de) loflijc/
te bevreden en(de) te luycken en(de) oic de ryoelen en(de) wat(er)vliete te ruyme(n)/
de wege(n) te maken al o(m)me aen die goede en(de) die alsoe te laten
//
tzijne(n) afsceyde(n) alsoe dat m(ijn) hee(re) binne(n) desen t(er)mijne(n) egheen schade/
en geschiede noch en hebbe It(em) sal de voirs(creven) wynne moege(n) doen truncke(n)/
ten behoirlike(n) tide alle de willige(n) en(de) truncbome(n) aen die voirs(creven) goede staen(de)/
uutgenome(n) aen die bossche(n) sond(er) e(n)nich opgaen(de) hout te houwen oft te/
truncke(n) en(de) dies sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn alle jae(re) te/
setten(e) opte voirs(creven) goede vijftich goeder getuygeliker poote(n) en(de) die doen wel verdoerne(n) en(de) verwae(re)n en(de) voe(r) elcke(n) verdroeghden/
boom die hij sal afhouwe(n) sal hij wed(er)o(m)me doen sette(n) twee pooten/
vand(en) selve(n) aerde en(de) die oick wel verdoirne(n) en(de) verwae(re)n It(em) het is noch vorweerde dat oft m(ijn) hee(re) geliefde binne(n) des(en) getonsten/
e(n)nige quareele(n) te backen(e) op sijne(n) hove(n) inde(n) pippoet dat hij dan/
sal moege(n) neme(n) alsoe vele plaetsen inden beemt vand(en) pippoete/
als he(m) behoeflijck sal zijn om derde te steken(e) en(de) ander bewint he(m) d(air)toe/
behoeven(de) It(em) het is noch vorweerde dat de voirs(creven) wynne oft he(m) gelieft/
sal moege(n) afstae(n) en(de) sceyden vand(en) voirs(creven) hove te sijne(n) sesse yerste(n) jae(re)n/
en(de) anders niet It(em) het is noch condicie dat de voirs(creven) wynne vanden/
bosschen die ligge(n) onder des godsh(uys) thiende inden saert den godsh(uys) toebehoe(re)nde/
soe verre die int godsh(uys) georbort oft verbrant word(en) egheen thiende hebbe(n)/
en sal mair worden sij vercocht soe sal de voirs(creven) wynne d(air)af thiende hebbe(n)/
en(de) ontfang(en) It(em) sal de voirs(creven) wynne te sijne(n) afsceyde(n) vand(en) voirs(creven) hove den/
wynt(er)core(n)art late(n) wel en(de) loflijc besaet op vie(r) getidege vore(n) gelijc/
hij die(n) vonde(n) heeft d(air)af dat he(m) geschat was te sijne(n) ae(n)come(n) elc boend(er)/
op xiiii mudd(en) corens thiensch en(de) eist te sijne(n) uutvae(re)n argher soe sal/
hijt oplegge(n) en(de) eest beter vonde(n) soe saelt he(m) come(n) En(de) dit core(n) salme(n)/
schatten viii dage(n) voe(r) oft nae s(in)[t] jans(mis)s[e] bap(tis)[te(n)] te sijne(n) uutvae(re)n It(em)/
sal de voirs(creven) wynne noch late(n) te sijne(n) uutvaren iii(½) boende(re)n stoppele(n)/
wel en(de) loflijc gemest gelijc hij die te sijne(n) income(n) bevonde(n) heeft gemest/
It(em) sal de voirs(creven) wynne noch laten te sijne(n) afsceyden xiiii boende(re)n lants/
gestort en(de) den geheele(n) art vand(en) braken al o(m)me gedaen en(de) geackert/
It(em) noch sal de voirs(creven) wynne late(n) te sijne(n) afsceyde(n) vijf dach(mael) lants ov(er) de/
zouwe gelege(n) met raepsade wel en(de) lofl(ijc) besayt en(de) ond(er) en(de) bove(n) gemest/
Hier nae volg(ende) de leeni(n)gen die geleent sijn den voirs(creven) wynne te sijne(n) incomen(e)/
tot sijne(n) lesten jae(re) inde(n) yerste(n) vie(r) p(er)de(n) met hue(re)n getouwen tsame(n) getaxeert/
op xxxvii pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc den st(uver) te drie pl(a)c(ken) It(em) noch eene(n) wagen/
met sijnd(er) toebehoirte(n) twee ploege(n) met hue(re)n coppelen drie eeghden/
met eene(n) paer coppele(n) met twee eeghdewissen en(de) een welle tsame(n) getaxeert/
op seve(n) en(de) eene(n) halve(n) d(er) selv(er) pet(er)s It(em) noch xxix vercken(en) soe cleyn soe/
groot tsame(n) getaxeert op xxii der voirs(creven) pet(er)s It(em) noch vi melc coye(n) vijf/
calve(re)n d(air)af de iiii jarich en(de) tvijfste va(n) twee jae(re)n tsame(n) getaxeert op/
xxix pet(er)s als vo(r)e It(em) noch eene(n) tas goets hoys voermaets getaxeert/
op sesse d(er) selv(er) pet(er)s Dese voirs(creven) leeni(n)g(en) sal de voirs(creven) wynne den abt sculdich/
sijn te sijne(n) afsceyde(n) weder te geve(n) en(de) opte legge(n) En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera)/
Hier af is borge als p(ri)ncipael olivier noyen sone des voirs(creven) wynne(n) cor(am)/
tybe willemaer febr(uarii) iiii Addendum op 231V° D(omin)us j(ohannes)? sup(er) ista/
et alia hodie/
passat(is) ac aliis/
parit(er) xxvi st(uferos)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Add.
Date: 1479-02-04
LanguageLatinum
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt