SAL7372, Act: V°235.1-V°236.1 (517 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°235.1-V°236.1  
Act
Date: 1479-02-06

Transcription

2020-03-22 by xavier delacourt
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tusschen jannese vander/
hofstad als man ende momboir jouffr(ouwen) m(ar)griete(n) van/
wynghe als aenlegge(r) ter eend(er) zijden en(de) janne de/
greve als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwen) heylwige(n) van halle/
zijns wijfs weduwe florijs wilen van goethuysen verweerde(r)/
ter ande(re) Dair de voirs(creven) jan vand(er) hofstad inde(n) yerste(n) dede/
lesen eene(n) scepen(en) brief van loeven(e) van hondert scilde(n) te/
xiiii stuv(er)s tstuc die de voirs(creven) flor(ijs) a(nn)[o] xiiii[c] xlvii julii xix/
gelooft hadde te betalen lambrechte van wynghe tot/
kersmisse [doen] naestcomen(de) ende den welcke(n) den selve(n) ja(n)nese bij/
henr(icke) van redingen als man en(de) momboir jouffr(ouwen) aliten van/
wynghe sijns wijfs dochter des voirs(creven) wilen lambrechts en(de) /
naeste oir en(de) erfgename desselfs wile(n) lambrechts voir scep(enen) /
van loeven(e) a(nn)[o] lxxvi ten selve(n) rechte overgegeve(n) wart en(de) /
dien gelesen zijnde sprac hij ane den voirs(creven) janne de greve/
inden name als vo(r)e seggen(de) dat de voirs(creven) wilen florijs/
nae staet der heyliger kercken getrouwt hadde de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) heylwich die nu wijf is des voirs(creven) jans de greve/
Dat voirt de selve jouffr(ouwe) heylwijch naede doot des voirs(creven)/
florijs huers mans bleef sittende inde have achter/
gebleve(n) naede doot desselfs florijs huers mans ende/
die alsoe ae(n)veerde Dat voirt de voirs(creven) jan de greve de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwijch getrouwt hadde nae staet der heylig(er)/
kercke(n) dat oic de selve florijs ter tijt dat hij sijne huysvr(ouwe)/
getrouwt hadde ende sijne(n) duerdach woende ende sijn/
woenstat hielt binnen der stad en(de) vrijheyt van leeuwe/
dat de selve florijs te voren getrout hadde een/
vrouwe p(er)soen geheete(n) jouffr(ouwe) katlijne van wynghe die/
wettige suster was der voirs(creven) jouffr(ouwen) m(ar)grieten van wynghe/
des aenleggers huysvrouwe ende dat die twee te/
weten(e) jouffr(ouwe) magriete ende katlijne van wynghe wae(re)n/
twee gesuste(re)n van wettige(n) bedde It(em) dat henric van/
redingen die hem den voirs(creven) brief getransporteert heeft/
ende anthonijs sijn sone die naeste oir en(de) erfg(enamen) wae(re)n/
des voirs(creven) wilen lambrechts van wynghe te weten(e)/
henr(ic) als tochte(r) ende anth(onijs) als erfman It(em) dat/
de voirs(creven) wilen lambr(echt) corts voe(r) zijn doot gekint/
en(de) geclaert hadde dat hem de voirs(creven) gelofte was
//
was gedaen in orbe(re) inden name ende tot behoef van des/
voirs(creven) jannes wive ende dat hij dair anders gheen recht aen/
en hadde ende dat de selve scult alnoch onbetaelt uutstont/
Dese ende meer ande(re) pointe(n) bij he(m) gealligeert zoe verre/
zij in feyte wae(re)n gelegen ende bijder wederp(ar)tie(n) ontkint/
p(rese)nteerde de selve aenlegger te thoene(n) ende mette(n) minste(n)/
te gestane hopen(de) wair hij die gethoene(n) conste dat de voirs(creven)/
jan de greve sculdich soude zijn hem den voirs(creven) scepen(en) brief/
te voldoen(e) hem des getroesten(de) totten rechte Dair tegen/
de voirs(creven) jan de greve luttel oft met vele antwerden(de) op de/
bijgeleeghde pointe(n) des voirs(creven) aenleggers oft die ontkinnen(de) [mair] dede segge(n)/
dat hem zee(re) verwonderde vander voirs(creven) ae(n)spraken Te/
voirde(r) want lambrecht van wynghe sulcken man niet en/
was dat hij soe lange als die gelofte geschiet hadde geweest/
tot noch toe gebeyt soude hebben sijn recht te versueken/
Oick en soude billicx sulcken gelofte mits verstrike ende/
ov(er)gange vand(en) tide lange(n) tide in rechte niet ontfangbaer/
sijn de voirs(creven) wilen florijs oft hij die sculdich wa(r)e geweest/
des hij hoopt niet [neen] soude die qualijc dus lange hebben/
voirgegaen sonder betalen Oec waest wair dat de voirs(creven) /
sijn wijf noch nae den voirs(creven) flor(ijs) eene(n) ande(re)n man hadde/
gehadt geheete(n) meest(er) reyne(r) van ertrike den welcken/
men oic hadde moege(n) doen betalen oft onbetaelt hadde/
geweest Desen en(de) meer ande(re)n reden(en) bij he(m) geallig(eer)t/
ae(n)gemerct sustineerde hij der aensprake(n) ongehouden te/
sijne Dair tege(n) de voirs(creven) ja(n)nes replice(re)nde dede/
segge(n) dat de voirs(creven) flor(ijs) hem meeste deel inder stad van/
leeuwe in gevrijdde plaetse hadde onthouden gelijc vo(r)e/
de voirs(creven) tweeste man meest(er) reyne(r) was supposit geweest/
vander univ(er)siteyt ende alsoe den weerliken gerichte/
niet bedwanckelic ende al mocht dan de voirs(creven) lambrecht/
dien de sake selve in p(er)sone niet aen en ghinc mair die/
geschiet wesen in name svoirs(creven) aenleggers als vo(r)e Dair/
inne ende om die scult te vervolge(n) cleyne diligen(cien)/
ende er(n)stich(eit) hebben gedaen dat en soude hem die dair/
af voir onlancx nae de doot van lambr(echte) gheene wete/
oft kennisse gehadt en hadde in sijne(n) rechte billicx gheen/
hind(er) noch acht(er)deel drage(n) te voirder want hij voir den t(er)mijn van dertich/
jae(re)n nae dat men? vander voirs(creven) geloften te weten(e) voir s(in)[t] jansmisse a(nn)[o]/
lxxvii sijn sake en(de) actie van des(en) innegesteken en(de) begonst hadde te vorde(re)n
//
hinder oft acht(er)deel dragen hem des gedragen(de) totten rechte/
Es gewijst bij scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers/
nae den thoen hier inne bij den voirs(creven) jannes vand(er) hofstad/
bij voirg(eruert) vo(n)nisse geleyt op sijn bijgeleegde pointe(n) van sijnd(er)/
ae(n)spraken dier hij meestdeel volquam ende hem insdeels/
bijder wed(er)p(ar)tie(n) wae(re)n bekint dat jan de greve als mo(m)boir/
zijns wijfs gehouden sal zijn den voirs(creven) ja(n)nes vand(er) hofstad/
sijne(n) scepen(en) brief te voldoen(e) oft bewijssenisse van betalingen /
dair af te doen(e) cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is) lyemi(n)ghen/
berg(en) febr(uarii) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt