SAL7372, Act: V°236.2-R°238.1 (517 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°236.2-R°238.1  
Act
Date: 1479-02-09

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Vanden gedinge dat inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) geweest heeft tusschen cornielijse van vilain als geleyt/
nae des(er) stad recht tot alle(n) den goeden have en(de) erve onder/
den ande(re)n jans pet(er)s van langdorp van eene(n) loeven(sche) scepen(en)/
brieve van thien ryns guld(en) lijfpen(sien) ter eend(er) zijden en(de) den selve(n)/
ja(n)ne peters ter ande(re) Aldaer de voirs(creven) corniel(ijs) dede lesen zijn/
voirs(creven) beleyt vand(er) daet [vacat] en(de) dae(re)nttinde(n) versochte/
nae dien dat hij he(m) met brieve(n) vand(er) stad de selve goede behoirlic/
hadde doen leve(re)n dat he(m) die goede ae(n)gewesen wordde(n) om die/
ter execucie(n) te moege(n) stellen en(de) sijne wettige sculd(en) hem uut sake(n)/
van des voirs(creven) steet onbetaelt uutstaen(de) en(de) die hij bij eede p(rese)nteerde/
te verclae(re)n en(de) verifice(re)n dair aen te verhale(n) hopen(de) dat dat/
alsoe nae recht behoirde Opdoende oic al mocht sijn dat/
de voirs(creven) jan peters tande(re)n tiden voir die rinte tot langdorp/
pand gesedt mocht hebben op seke(re) condicie(n) wair hij die rinte/
binne(n) twee jair dair nae niet af en quitte dat de voirs(creven)/
corniel(ijs) oft actie vand(en) voirs(creven) rinte(n) hebben(de) die verpande pande/
mochte(n) vercoope(n) en(de) betalinge ende lossinge vand(er) selver rinte(n)/
dair af neme(n) Soe wae(re)n nochtan jan ende de sijne altijt/
in die goede bleven en(de) hadden die voe(r) en(de) nae der verpanding(en)/
beseten en(de) gebruyct als huer p(ro)per erve p(rese)nte(re)nde dese en(de) meer/
ande(re) pointen tsijnd(er) voirs(creven) conclusien soe hij meynde dienen(de) te thoene(n)/
oft hem die wordden ontkint en(de) mette(n) minste(n) te gestaen(e) Tente(re)nde alsoe
//
totter voirs(creven) sijnder conclusien Dair tege(n) de voirs(creven) jan peters hem/
verantwerden(de) dede segge(n) dat hij tande(re)n tide(n) van wege(n) arnoldi/
kyp ind(er) vroente(n) gesete(n) hebben(de) ten huyse jans de briede(re) vorsters in des(er)/
stat ald(air) beswaert wert van he(re)n willem(me) caverson priestere/
als procur(eur) svoirs(creven) corniel(ijs) voir de voirs(creven) thien ryns guld(en) lijfpen(sien)/
soe verre dat de selve jan pet(er)s zijn gelege ende thien dach(mael)/
lants gelege(n) te langdorp dair voe(r) tonderpande setten moeste/
en(de) dat die veronderpandinge geschiet was te langdorp voirs(creven)/
die dat voir scepen(en) van arschot overbrachte(n) soe dat scepen(en)/
van arschot dat over he(m) getuycht ende besegelt hadden/
en(de) dat des omtrint sesse jair leden was dat voirt de voirs(creven)/
corniel(ijs) de voirs(creven) goede hem tonderpande gesedt hadde doen/
te coepe gebieden ende zijn gebode doen geven drie sondage/
lang inder kercken van langdorp naevolgen(de) den voirs(creven) scepen(en)/
brieve van verpandinghen ende clauselen vand(en) vercoepe/
dair inne begrepen soe corniel(ijs) die selve in sijnder ae(n)sprake(n)/
ruert dat oick de voirs(creven) cornielijs de voirs(creven) goede hem/
hadde doen leve(re)n nae den rechte van aerschot ende nae/
uutwijsen der voirs(creven) hofguedinge(n) en(de) dat hee(re)n henricke/
peters priester sone des voirs(creven) jans die inde huysinghe/
voirs(creven) woonde bevolen wert die goede te ruymen ende/
dair uut te trecken Dat voirt her henric ende corniel(ijs)/
ter beden van vrienden eens wardden dat cornielijs/
oochluykinghe doen soude ende den voirs(creven) hee(re)n/
henricke inde huyse laten woone(n) tot dat hij vonde/
coopman ende dat metten anderen goeden vercochte/
om sijn pe(n)ninghe dair aen te maken ende dat/
her henrick dat alsoe in cornielijs name ende/
met sijnen consente besat Item dat hee(re)n henricx/
coeyen voir tpontgelt der voirs(creven) hofguedingen ende/
der hee(re)n chijs gepant wardden ende alsmen tvo(n)nisse/
gewesen hadde dat mense vercoopen soude hadde de/
selve jan peters sijnen peys gemaect dat voirt de/
voirs(creven) jan peters ende sijn kinde(re) inder voirs(creven) hofguedinge(n)/
ende verpandinghen der lijfrinten de voirs(creven) goede/
gewarandeert hadden op drie saluyten ende een half/
mudde rocx al erfchijs ende pachts dat voirt de/
heyligheestmeesters van langdorp voir tvoirs(creven) half/
mudde rocx gedaecht hadden ende dat cornielijs
//
dat schuttende betaelt hadde ende dat hij voirt voir/
tselve half mudde rocx corens met coste ende co(m)mere/
ende oick voir zijn lijfpen(sien) van twee jae(re)n verloopen/
hadde gedaecht oft doen dagen henr(icke) lairmans op de/
selve goede tot op de genechte van gracien des avonts/
Ende want de scepen(en) van der banc dair dat dagen/
was geschiet noch oic de scepen(en) dair zij huer hooft van/
dien hadden begrepe(n) der saken niet wijs en ware(n) ende/
die voirt huer overhooft dair af begrepe(n) zoe was die/
sake in huer selven versmolte(n) It(em) dat de weye vand(en)/
goeden was verloren bleven tusschen beyde soe dat/
jan peters oft ande(re) dair af in twee jare(n) gheen p(ro)ffijt/
oft bate en hadde gehadt ende dat de huyse oic tussche(n)/
beyde zee(re) geargert sijn dat mens niet en leet om vijfentwintich/
ryns guld(en) Dat voirt de voirs(creven) cornielijs metter voirs(creven)/
hofguedingen alst scheen te vreden hadde geweest/
in dien dat hij dair mede thofrecht hadde doen sueken/
en(de) op den gront dair mede doen gaen It(em) dat/
de voirs(creven) veronderpande goede ten tide alse die/
veronderpandinghe geschiedde ende dair nae wel/
weert waren boven allen co(m)mer ende last hondert/
ende viertich ryns guld(en) It(em) dat des voirs(creven) cornielijs/
beleyt was geschiet omtrint paesschen lestleden/
Item dat de voirs(creven) jan peters ende sijn kindere boven/
allen desen den voirs(creven) cornielijse omtrint sinxenen/
lestleden vercocht hadden twee stucken beemps ende/
twee stucken wijngaerts om hondert vierthien ryns/
guld(en) vier stuvers min oft meer om te voldoen ende/
af te leggen de voirs(creven) thien ryns guld(en) lijfpen(sien)/
dair cornielijs hen toegaf zoe verre yemant die/
goede hoegen woude oft hoochde Dat hij in dien/
gevalle so(m)mige vanden penni(n)ghen beyden soude tot/
kersmisse doen naestcomende ende dat deen stucke/
vanden beemde gehoecht wert bij henricke vander/
heyden geheeten peters ende dat cornielijs voirs(creven)/
dair af toech in gereeden penni(n)ghen sessentwintich
//
ryns guld(en) Dat voirt doen alnoch een p(er)ceel van erve(n)/
aen den voirs(creven) beemt gelege(n) vercocht wart sesthien pet(er)s/
d(air)af corniel(ijs) hen dach van betalen(e) gaf tot kersmisse/
toe doen naestcomen(de) deen helicht en(de) van dien kersmisse/
over een jaer dander helicht It(em) dat jan de bonte gehoecht/
hadde deen stucke wijng(ar)ts dat voirt denijs vanden/
hellegate oic gehoecht hadde dander stucke wijngarts/
ende dat corniel(ijs) van dien anderen stucke trecken moeste/
te kersmisse doen naestcomen(de) vijfentwintich rijders/
te sessentwintich stuv(er)s tstuc ende dat cornielijs dand(er)/
stuck beemps behouden heeft soe hij dat cochte Ende/
uuterlijc dat de voirs(creven) corniel(ijs) wederom omtrint/
bamisse lestleden uut crachte vand(en) voirs(creven) beleyde/
vercocht heeft sekere goede te weten(e) huys ende/
hoff den voirs(creven) janne peters ende sijnen kinde(re)n/
toebehoe(re)nde om een so(m)me van eenendertich cronen/
metten hooghsele Dese ende meer ande(re) pointen/
bij hem bijgeleecht p(rese)nteerde hij te thoene(n) soe verre he(m)/
die wordden ontkint en(de) metten minsten te gestaen(e)/
hopen(de) wair hij dat gethoene(n) conste dat de voirs(creven)/
cornielijs met sijne(n) voirs(creven) beleyde op hem ende/
zijn goede verdoelt soude zijn hem des getroesten(de)/
totte(n) rechte Alsoe dat uuterlijc beide p(ar)tie(n) bij scepen(en)/
vo(n)nisse tot hue(re)n thoenisse gewijst zijnde de aenlegge(r)/
der pointe(n) die hem dienen mochte(n) om tot zijnder/
conclusien te come(n) niet volcomelijc en volqua(m) ende/
de verweerde(r) claerlic genoech thoende al tgene des/
hij hem gelijc vo(r)e hadde vermeten Es gewijst uut(er)lijc/
ter manissen smeyers nae aensprake verantwerden/
alligacie ende thoenisse van beyden p(ar)tien dat de/
voirs(creven) cornielijs met sijnen voirs(creven) beleyde verdoolt/
is Mair heeft hij e(n)nich gebreck met sijnen/
scepen(en) brieve van langdorp dat hij dat volge/
met rechte cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is) lyemi(n)gen/
willem(air) febr(uarii) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt