SAL7372, Act: V°249.3-R°250.1 (539 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°249.3-R°250.1  
Act
Date: 1479-02-16

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
It(em) joes messuens rijcleerverwe(r) sone wile(n) henr(ix) ter eend(er) zijden/
ende goirdt visele(re) becke(r) t(er) ande(re) sijn come(n) voir scepen(en) van/
loven(e) ende hebben gekint en(de) gelijdt dat zij bij toedoene van/
hue(re)n magen ende vrienden eensworden en(de) veraccordeert zijn van/
hue(re)r beyder erve neve(n) een inde scepstrate bijde vischm(er)ct/
geleg(en) tusschen thuijs geheete(n) den salm ter eender en(de) thuys/
geheete(n) tpansier t(er) ande(re) zijde(n) der pointe(n) en(de) condicien h(ier)nae/
volgen(de) die zij malcande(re)n voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomeli(n)g(en)/
in erfvorweerden geloeft hebbe(n) tonderhouden inden yersten/
dat de voirscr(even) joes noch zijn nacomelinghe besitt(er)s va(n) zijne(n)/
erve geheete(n) den stoer in gheene(n) tijden toecomen(de) met ghene(n)/
ty(m)meringen oft metselrien opvare(n) en sal noch en sulle(n) opde/
scaelgie tussche(n) hue(re)r beyder coken(en) d(air)mede den selve(n) of/
goirde oft zijne(n) nacomelinge(n) e(n)nich liecht in zijn coken(en)/
oft came(re)n genome(n) sal moegen wese(n) in e(n)niger manie(re)n Ende/
alse vanden ganghe geleg(en) achter beyde de voirs(creven) erven
//
ende oick besijden derve jacops van meenssele uuytgaen(de)/
aende vischbrugge Es vorweerde tusschen de voirs(creven) p(ar)tien/
eve(n) v(er)re joes metten voirs(creven) jacoppe van meenssele soe v(er)re/
ov(er)come(n) can bynne(n) eene(n) jae(r) naestcomen(de) dat hij he(m) (con)sente(re)/
zoe v(er)re alst in hem es oft zijne(n) erve aengaet tgebruyck/
erflijck vande(n) selve(n) gange dat dan in dien gevalle ende/
anders niet de voirs(creven) goirt voir hem en(de) zijn nacomelinghe/
den selve(n) joese en(de) zijne(n) nacomelinge(n) die bove(n) goirts erve/
leechgt dmede gebruyck vande(n) selve(n) gange erflijck totter/
straten toe oick consente(re)n sal en(de) bevestige(n) soe v(er)re alst in he(m)/
es en(de) zijne(n) erve ae(n)gaet zonder arghelist It(em) dat goirt noch/
zijn nacomelinge van hue(re)r zijden den voirs(creven) joese noch zijne(n)/
nacomeling(en) gheen hinder noch belet doen en sulle(n) int wat(er)/
dat de selve joes ende de zijne achter uuyt inden voirs(creven) ganck/
sulle(n) wille(n) ghieten in redelijcker en(de) gevuechliker wijs mair/
dat soe v(er)re alst in hen es en(de) hue(re)n erve ae(n)gaet redelijck/
sulle(n) laten passe(re)n weder joes derf gebruyck vand(en) ganghe/
crijcht oft niet eve(n) v(er)re deselve goirt d(air)af van jacoppe oft/
den zijne(n) ongelast mach blive(n) en(de) anders niet Ende h(ier) mede/
sullen alle ande(re) tractate obligacie(n) en(de) vorweerd(en) onlanx tussce(n)/
hen gemaect des(en) aengaen(de) te nyeute doot en(de) versmolten/
zijn cor(am) roelants roelofs febr(uarii) xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt