SAL7372, Act: V°347.1-R°348.1 (754 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°347.1-R°348.1  
Act
Date: 1479-05-14

Transcription

2020-01-27 by xavier delacourt
Voe(r) den rade vander stadt es come(n) joes van rotselair en(de) heeft/
aengesproken clausen m(ar)chant weert inden moriaen te loven(e) seggen(de)/
hoe dat hij ten versueke van eene(n) zijne(n) knecht geheete(n) gorijs/
vander balct den welken de voirs(creven) claus uuytgesonde(n) hadde/
tot middelborch om zeke(re)n come(n)scape(n) va(n) wijne te doen(e) voe(r)/
den selve(n) clause borge bleve(n) es voir een boote va(n) alicante(n)/
die de selve knape van daer niet gecrige(n) en conste zonder/
den vercope(r) d(air)af borchtocht te setten(e) want hij egheene ge(re)de/
pe(n)ni(n)ge en hadde Ende heeft alsoe beg(er)t aende(n) voirs(creven) joese/
dien hij ald(air) vant dat hij voir hem tot behoef zijns meest(er)s/
borge blive(n) woude voe(r) de so(m)me va(n) xxii crone(n) dwelck/
de voirs(creven) joes t(er) beg(er)ten va(n) he(m) en(de) zijne(n) meest(er) dede seggen(de)/
oick voirts de voirs(creven) joes dat de voirs(creven) knape hem geseyt/
hadde zund(er)linge bevel te hebben(e) van zijne(n) meest(er) om dese/
come(n)scap van eender booten va(n) allicanten te doene en(de) dat/
hijten d(air)om uuytgesonden hadde dwelck hem de knape al/
gestont en(de) dat hij dien acht(er)volgen(de) gebeden hadde om/
zijn borge te bliven(e) voir zijne(n) meest(er) dwelck oick genoech/
de voirs(creven) joes liet blijcken met eene(n) instrumente also gesciet/
te zijne met meer woirden bij hem d(air)toe geallig(eer)t waer/
om hij hoepte dat de voirscr(even) claus hem betale(n) soude alsulke(n)/
so(m)me als d(air) voe(r) hij borge was bleven oft hem d(air)af losse(n)/
Dair tege(n) de voirs(creven) claus als meest(er) des voirg(enoemde) gor(ijs) hem/
v(er)antweerden(de) seyde dat hij den voirscr(even) gorijse egheenen/
last gegeve(n) en hadde vanden voirscr(even) come(n)scape(n) te doene/
dan alleene van eene(n) carteele va(n) alicanten d(air)op hij p(rese)nterde/
genoech te doene met zijne(n) eede alsoe v(er)re alst recht v(er)mochte/
en(de) dat hij den wijn doe(n) tsijnd(er) ky(n)nisse(n) come(n) was niet ae(n)v(er)d(en)/
en woude mair liete(n) wed(er)om trecke(n) t(er) plaetse(n) van dair/
hij come(n) was zonder dien taenveerden(e) gedroech hem oick/
de voirscr(even) claus totte(n) voirs(creven) gorijse zijne(n) knape van tgene/
des d(air)af geschiet was en(de) den knape rijpelijck bijder selv(er)/
stat op zijne(n) eedt gehout zijnde Hebben de he(re)n ten v(er)sueke
//
van beyde(n) p(ar)tie(n) uuytgesproke(n) en(de) get(er)mineert nae zekerlijke ky(n)nisse/
h(ier)op gebleken dat de voirscr(even) claus den voirscr(even) joese lossen/
sal vander voirscr(even) borchtocht die hij tot middelborch voir/
hem gedaen heeft In cons(ilio) opidi maii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt