SAL7372, Act: V°365.2-R°366.1 (792 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°365.2-R°366.1  
Act
Date: 1479-05-29

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat de voirscr(even) moeder ende/
huer zone renu(n)c(iantes) getransporteert hebbe(n) geheelijck en(de) al ende/
ov(er)gegeve(n) den voirscr(even) t(er)mijn va(n) zesse jae(re)n naestvolgen(de) den/
voirs(creven) meest(er) janne en(de) giel(ise) aut alt(eri) en(de) mids des(en) hen tra(n)sporte(re)n/
en(de) ov(er)geve(n) inder bester forme(n) alle alsulke(n) goede chijse rinte(n)/
en(de) pachte(n) have oft erve hoedanich die zijn alse hen oft e(n)nighen/
van hen als wettighe weerdynne en(de) zone des voirs(creven) wijlen/
jans vanden hove vand(en) zone gebleve(n) ae(n)comen en(de) verstorven/
moeghe(n) zijn voirmaels naden lantrechte van en(de) nader doot desselfs/
wilen jans vanden hove wettich ma(n)s d(er) selver jouffr(ouwen) ka(teli)[nen]/
hoedanich die zijn wair die gelege(n) zijn oft bevonden mochte(n) w(er)d(en)/
in e(n)niger manie(re)n Geven(de) den selve(n) aut alt(eri) volcome(n) macht/
en(de) auc(tori)teyt zonder e(n)nich wed(er)roepen oft wed(er)seggen d(air)inne/
te behouden alle de selve goede en(de) de rinten p(ro)ffiten en(de) v(er)vallen
//
d(air)af gecome(n) ende gevallen oft die d(air)af noch dien tijt due(re)nde/
d(air)af comen vallen en(de) verschijnen selen moegen den selve(n) tijt/
due(re)nde inne te heffen te vue(re)n tontfangen dair voe(r) te pa(n)d(en) te/
daghen te beleyden rasteme(n)te doen legge(n) die met rechte/
texeque(re)n te vervolgen te v(er)antw(er)den te bescudden te beding(en)/
Alle gescriften ende libellen ov(er) te geve(n) en(de) te neme(n) te/
replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel int principael als int/
accessoir (et)c(etera) Componen(di) quitan(ciam) dan(di) Necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) Ende dat de selve meest(er) jan en(de) gielijs mette(n) vruchte(n)/
prouffijten opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen vanden selve(n) goeden rinte(n)/
en(de) pachten v(er)schenen en(de) die den voirs(creven) t(er)mijn van vi jae(re)n/
due(re)nde d(air)af v(er)schinen sele(n) moege(n) doen sulle(n) moege(n) hue(re)n/
prope(re)n vryen en(de) eygen(en) wille zonder d(air)af e(n)nige restitucie/
oft rekeni(n)ge te moete(n) doen te voirde(r) ov(er)mids menichfuldige/
bijstandich(eden) en(de) behulpe die zij bekynne(n) dat hen de selve/
meest(er) jan en(de) gielijs in vele pass(en) hebbe(n) gedaen die zij/
hen niet anders en wete(n) te versculdigen noch te r(e)compe(n)se(re)n/
in gheender manie(re)n cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt