SAL7372, Act: V°376.2-R°377.1 (813 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°376.2-R°377.1  
Act
Date: 1479-06-14

Transcription

2020-03-07 by xavier delacourt
It(em) her wouter va(n) eenswynckele proeft des godshuys/
va(n) tshertoge(n) eylande bij ghempe in p(rese)ncia heeft gegeven/
en(de) bekint dat hij gegeve(n) heeft thomase reers joese(n) smeyers/
janne en(de) willem(me) vand(er) roost alle wonen(de) inde prochie va(n)/
cortelke de geheele thiende va(n) cortelke voirs(creven) de(n) voirs(creven)/
godshuyse toebehoiren(de) gelege(n) te cortelke gelijck de selve/
p(er)sone die ov(er) langen tijt gehoude(n) hebbe(n) Te houden/
te hebbe(n) ende te gebruycke(n) va(n) halfm(er)te nu naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck deen nae dand(er) zond(er)/
middel v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) [om] en(de) voe(r) xlv mudde(n)/
rox drie mudde(n) t(er)wen xxix mudde(n) g(er)sten xxxiii mudd(en)/
even(en) en(de) twee mudden erweten algader alsulx als/
vander selver thienden come(n) sal d(er) mate(n) va(n) loven(e) cum/
va(n)no tsinte andr(ies)misse apostels jairlijx te betale(n) en(de)/
te loven(e) tarschot oft int cloeste(r) te leve(re)n dairt den/
voirs(creven) hee(re) den proeft dat best gelieve(n) sal den voirs(creven) t(er)mijn
//
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sulle(n) de voirs(creven) p(er)sone jairlijx noch/
geve(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) godshuyse vijftich/
mandele(n) en(de) den p(er)soen va(n) cortelke xxv mandelen stroes half/
rogge(n) en(de) half zom(er)stroo Item sal de selve p(er)soen hebben de/
boonthiende allet dorp do(r)e vanden landen dat in eenen/
stucke strect tot eene(n) halve(n) boende(r) oft d(air) benede(n) en(de) niet d(air)/
bove(n) Item es vorweerde dat de voirs(creven) p(er)sone leve(re)n sulle(n) jairlix/
inde tiendeschue(r) elck zijn part ende porcie van alle(n) den/
vruchte(n) en(de) desgelijx sele(n) zij deylen dmest nae elx porcie/
en(de) advena(n)t En(de) exinde alle dese vorweerde(n) en(de) condicien/
p(ro)mis(eru)[nt] ind(ivisim) d(i)c(t)e p(er)sone p(er)fice(re) et adimple(re) Et exin(de) promisit/
d(i)c(t)us thomas r(e)liquos de me(dieta)[te] p(re)tacte decime ac p(re)tact(us) iudoc(us)/
r(e)liquos de quarta p(ar)te eiusd(em) decime et p(re)fati joh(ann)es et wil(he)l(mu)s/
fr(at)res r(e)liquos p(re)no(m)i(n)atos si(mi)l(ite)r de quarta p(ar)te p(re)d(i)c(t)e decime/
inde(m)p(nes) releva(r)e cor(am) roelants willem(air) junii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt