SAL7372, Act: V°379.4-R°380.1 (824 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°379.4-R°380.1  
Act
Date: 1479-06-15

Transcription

2020-02-28 by xavier delacourt
Bijden rade vander stad zijn op heden geco(m)pareert op deen zijde/
arnt scrine seggen(de) hoe dat hij tande(re)n tiden vercocht soude/
hebben seke(re) tonnen harincx e(n)nigen voerlieden gedragen(de) omtrent/
xxi ryns guld(en) ende vijf stuv(er)s voe(r) welcke so(m)me peter
//
vanden berghe gelooft hadde te betalen(e) voir de voirs(creven) voerlieden/
begheerde(n) d(air) o(m)me dat de voirs(creven) so(m)me hem bijden voirs(creven) peter/
opgeleet en(de) betaelt werde Dair tegen peter op dander zijde/
seyde en(de) meynde dat hij d(air)af niet tachter en was want ov(er)/
menige(n) tijt te weten(e) eer de leste valuacie vand(en) pe(n)ninge(n) uut/
geroepen is geweest seke(re) pe(n)ninge(n) gesedt zijn geweest bij huyshee(re)n/
onder janne inden yngel te weten(e) xvi uut(re)chsche guld(en)/
te xxvi st(uvers) tstuc gelijc die doen ter tijt loop hadden tot behoef/
vand(en) voirs(creven) arnde Aldaer de voirs(creven) jan inde(n) yngel seyde en(de)/
bij eede affirme(re)n woude dat den voirs(creven) arnde die voirg(eruerde)/
pe(n)ningen voir en(de) eer die valuacie bijden lande gemaect was/
gep(rese)nteert hadden geweest bij sijnd(er) weerdi(n)nen de welcke arnt/
alsdoen niet aenveerden en woude en(de) alnoch binne(n) sijne(n) huyse/
laghen gewonden in een papierken hoopte ende meynde de/
voirs(creven) pet(er) want die doen tertijt hem gep(rese)nteert hadden geweest/
en(de) alnoch d(air) stonden dat hij met dien pe(n)ning(en) gestaen soude/
inder manie(re)n gelijc zij alsdoen loop hadden Dair tege(n) aert/
repliceerde en(de) seyt dat hij meynde dat hij die pe(n)ning(en)/
alsoe hoege niet sculdich en was te nemen(e) want zij bijde(n)/
land(en) niet hoeg(er) gesedt en wae(re)n dan te xxii st(uvers) en(de) al hadde(n)/
die tot xxvi st(uvers) cours gehadt dat was buten gemeyn ov(er)drach/
vand(en) prince vand(en) lande en(de) den drie state(n) vand(en) lande/
hoopte en(de) meynde als vo(r)e dat hem dese xxi r(yns) guld(en) v st(uvers)/
volge(n) souden van pete(re)n vand(en) berghe voirs(creven) in goeden gevalueerde(n)/
gelde gelijc dat nu ter tijt nae der valuacie(n) vand(en) lande/
loop heeft en(de) dat hij he(m) aen de pe(n)ning(en) die onder ja(n)ne inde(n)/
yngel gesedt wae(re)n niet en stiet oft zijn recht niet en/
vorderde mair tege(n) den voirs(creven) pete(re)n alleene En(de) alsoe p(ar)tien/
int lange gehoirt zijnde es geappointeert alsoe verre jan/
inden yngel neemt bij zijne(n) eede dat he(m) de voirs(creven) xvi/
ut(re)chsche guld(en) gep(rese)nteeert zijn geweest eer de valuacie vand(en)/
land(en) uutgeroepe(n) was en(de) dat die selve pe(n)ning(en) seder ond(er) hem/
gestaen hebben tot behoef vand(en) voirs(creven) arnde dat in dien/
gevalle aert die sculdich sal zijn taenveerden ind(er) manie(re)n/
gelijc die loop hadden voir der valuacie(n) en(de) dat pet(er) vanden/
berghe d(air)mede gestaen sal Act(um) in (con)silio junii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt