SAL7372, Act: V°94.2-R°95.1 (237 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°94.2-R°95.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Date: 1478-10-05

Transcription

2019-06-13 by xavier delacourt
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
judocu(m) pistor(em) t(am)q(uam) procuratore(m) mo(na)ster(ii) de p(er)cho d(omi)nor(um) ad/
om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et hereditar(ia) henr(ici) quond(am)/
vand(en) velde infra lovaniu(m) et extra sit(a) in mans(ionibus) domib(us)/
curtib(us) terr(is) arabilib(us) prat(is) pascuis silvis vineis censu/
trecensa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recog(nitionibus) et/
promiss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor/
sequit(ur) in hec verba It(em) henr(ic) vand(en) velde drossete/
te rotselaer peter kennemans jan loenijs jan uuter/
helicht geheeten vanden elsbroecke jan de keppere aert/
smeets henric van viler gord vand(en) velde jan meeus/
en(de) aert vand(en) ynde geheete(n) raeps in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekint dat zij genomen hebben tege(n) hee(re)n wouteren/
vand(en) eeuswinckele proefst des godshuys van percke/
de groote thiende van werchte(r) toebehoe(re)nde den voirs(creven)/
godshuyse Te houden en(de) te hebben van half merte/
lestleden eene(n) t(er)mijn van nege(n) jae(re)n lang vervolgen(de)/
deen nae dand(er) sonder middel Elcx jaers dae(re)nbinnen/
om ende voe(r) seve(n)thien mudd(en) rocx goets en(de) payabels/
der mate(n) van loeven(en) met wanne en(de) met vloegele wel/
bereyt alsulcx als inder voirs(creven) grooter thienden wassen/
sal verschijnen(de) alle jae(re) sint andriesmisse en(de) den p(er)soen/
van werchte(r) inder tijt wesende tsijne(n) huys te leve(re)n En(de)/
om hondert en(de) lxviii mudd(en) even(en) goet en(de) cusbaer alsulcke/
als voe(r) en(de) vijftich pont was verschinen(de) jaerlijcx als voe(r)/
en(de) sonder begrijp te paesschen d(air) naest volgen(de) volbetaelt/
te zijne en(de) tot p(er)cke opden spyker te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) selen de voirs(creven) thiendene(re)n alle jae(re) eens manen de ghene/
die de beemde gelege(n) onder de groote thiende voirs(creven) met/
beeste(n) van buyten sdorps geedt en(de) geweyt hebben ende/
dan die genoemde ov(er)synden in gescrifte den proefst des/
godshuys voirs(creven) oft den ghene(n) die des van sgodsh(uys) weghen
//
de macht sal hebben om die te volge(n) alsoe hem dat goetduncke(n)/
sal Item selen noch de voirs(creven) thiendeners betalen alle jae(re) sond(er)/
afslach van des voirs(creven) is den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle trecht/
des p(er)soenscaps van werchte(r) den p(er)soen ten tide wesende te/
weten(e) xii mudd(en) even(en) der maten voirs(creven) ten voirs(creven) t(er)mijne/
verschijnen(de) en(de) noch voed(er) hoys en(de) xxx mandele(n) stroes goet/
en(de) cusbaer En(de) voirtmeer den p(er)soen voirscr(even) voir sijn novaliethie(n)de/
die genoemt heeft geweest in voirleden(en) tiden gewoenlijc/
is geweest te hebben oft he(m) selve laten innehalen oft alsoe/
met hem ov(er)come(n) dat hij den voirscr(even) t(er)mijn alle jae(re) te/
vreden gesedt worde En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) Et/
tres p(ri)mi p(ro)mis(eru)nt om(n)es alios de t(er)cia p(ar)te It(em) duo seque(n)tes/
si(mi)l(ite)r om(n)es alios de t(er)cia p(ar)te et qui(n)q(ue) sequen(tes) ecia(m) om(n)es de/
t(er)cia p(ar)te indemp(nes) cons(er)vare cor(am) joh(ann)e de oppe(n)dorp et judoco/
absoloens filio quond(am) judoci me(n)sis junii die deci(m)a a(nn)[o] xiiii[c]/
tweent seventich eenentseve(n)tich Et h(ab)uit querelas hiis/
int(er)f(uerunt) tybe willem(air) oct(obris) v
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt