SAL7372, Act: V°98.1 (244 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°98.1  
Act
Date: 1478-10-08

Transcription

2020-11-13 by xavier delacourt
It(em) joes vand(er) brugghen sone wilen lambrechts du pont/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) diericke/
le begghe rentm(eeste)r m(ijns) gened(ichs) hee(re)n van loeven(e) alle zijne wynnen(de)/
landen soe verre die gelege(n) zijn onder orp le grand ende/
voirtijts tot noch toe in pechtinge(n) gehouden heeft een geheete(n)/
jehan paillet al(ia)s le gracieux Te houden te hebben ende te/
wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n/
lang deen nae dande(r) sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers/
dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) seven mudd(en) corens mate van thiene(n)/
en(de) pacht van orp le grand cu(m) va(nn)[o] los en(de) vry van alle(n) ongelde/
bede en(de) anders alle jae(re) s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betalen ende/
te thiene(n) dair dat den voirs(creven) rentm(eeste)r gelieve(n) sal te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden wynnen en(de) werven/
sal wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) boven en(de) beneden en(de) die/
binne(n) den voirs(creven) t(er)mijne eens wel en(de) loflijc overmesten It(em)/
is vorweerde datmen de vruchten vand(en) voirs(creven) landen bij/
goeden ma(n)nen visite(re)n sal en(de) schatten ten incomen vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne en(de) soe wes de vruchten vand(en) selven landen tot sijne(n)/
afsceyden beter wae(re)n bevonden dat sal de wynne rentm(eeste)r/
den wynne oprichten en(de) oft de selve vruchten soe goet niet/
bevonden en werden sal de wynne den rentmeest(er) dat oplegge(n)/
al ter taxacie(n) van goeden ma(n)nen It(em) is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne alle chijsen uuten voirs(creven) goeden gaende jaerlijcx/
betalen sal te zijne(n) laste en(de) sonder afslach alsoe in tijts/
dat den rentm(eeste)r noch zijne(n) goeden d(air) bij gheene schade/
en geschiede It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx moete(n) leve(re)n/
te thiene(n) als boven mette(n) voirs(creven) seve(n) mudd(en) corens noch een/
mudde tarwe(n) dat de voirs(creven) wynne van seke(re)n zijne(n) goeden/
he(m) jaerl(ijcx) sculdich is It(em) heeft de voirs(creven) rentm(eeste)r hem geleent/
sesse peters te liiii pl(a)c(ken) tstuc desgelijcx noch een peert/
weert zijnde vie(r) gelike pet(er)s d(air) inne de voirs(creven)/
wynne coese heeft oft hij tselve peert tot sijne(n) innecome(n)/
ae(n)veerden sal willen oft niet Welcke sesse pet(er)s/
en(de) oic vie(r) peters oft hij tpeert aenveert hij sal moete(n)/
ten ynde vand(en) voirs(creven) t(er)mijne restitue(re)n en(de) den voirs(creven) rentm(eeste)r/
betale(n) En(de) alle dese vorweerden Et inde est fideiuss(or) eius t(am)q(uam) p(ri)ncipal(is)/
joh(ann)es philippot Et p(rim)[(us)] cor(am) langr(ode) willem(aer) oct(obris) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt