SAL7373, Act: R°114.3-R°115.1 (263 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°114.3-R°115.1  
Act
Date: 1479-11-09

Transcription

2019-10-14 by Greet Foblets
#/
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banc voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) tusschen lijsbette(n) na(tur)like docht(er) henr(ix) wilen/
mercx wed(uwe) [vacat] wile(n) helscheviers ter eend(er) zijden en(de) ka(tlij)[ne(n)]/
vand(er) coute(re)n wed(uwe) jans wilen de ridde(r) ter ande(re) Aldaer/
de voirs(creven) lijsbeth dede lesen eene(n) scultbrief [van lijfpen(sien)] huer over vele/
jae(re)n hier voe(r) bekint bijden voirs(creven) wilen henr(icke) hue(re)n vader/
en(de) dat dbeleyt dair uut oic een wile geleden gedaen en(de)/
die gelesen sijnde dede sij segggen hoe zij hue(r) uut crachte/
vand(en) voirs(creven) beleyde hadde doen de hande lichten der voirs(creven)
//
weduwe(n) sridders van seke(re)n erfgoede(n) wilen des voirs(creven) henr(ix)/
huers vaders gelegen te rode bij cortelke en(de) der selv(er) wed(uwe)/
sridders dach doen bescheiden hopen(de) tot hue(re)r co(n)clusien dat hue(r)/
die goede sculdich souden sijn aengewijst te werden voir hue(r)/
wettich gebreck hue(re)r scep(enen) br(ief) dwelc zij met eede p(rese)nteerde/
te groetsen en(de) dat de voirs(creven) wed(uwe) sridders d(air)af hue(r) hande/
sculdich wa(r)e te lichte(n) huer des getroesten(de) totten rechte/
dair tege(n) de selve wed(uwe) sridders huer verantwerden(de)/
dede lesen Ierst i gued(inge) uute(n) beleyde d(air) mede a(nn)[o] xxxviii/
lange voir den voirs(creven) beleyde de voirs(creven) jan de ridde(r) gegoet/
wert bij andr(iese) lauwer(eys) als geleyt totten goeden/
marcx wilen meye(r) geheeten van langbroec inde voirs(creven)/
goede dair op de voirs(creven) lijsbeth met hue(re)n beleyde/
spreken woude ende voir de gelofte van waerscape en(de)/
genoechdoen(e) die alsd(an) henric mercx voirs(creven) den voirs(creven) ja(n)ne/
de ridde(r) d(air) af dede ende d(air)enboven een recepit vand(er)/
selv(er) daet dair mede de voirs(creven) jan de ridde(r) aen die/
goede die hij voirt uutgaf behielt vi guld(en) rijd(ers)/
h(er)toge philips mu(n)te oft de weerde d(air) af in ande(re)n goeden/
guld(en) gelde erflijc vallen(de) opten vi[te(n)] dach nove(m)br(is)/
elcke(n) te quite(n) met xx d(enieren) ende voirt noch i buyten/
gued(inge) dair mede lod(ewijc) van langbroec geheeten/
mercx sone svoirs(creven) henr(ix) onlancs leden te weten(e) lange/
nae der voirs(creven) lijsbetten beleyde goedde de voirs(creven) wed(uwe)/
sridders voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) inde/
p(ro)prieteyt ende erfdom der voirs(creven) goede en(de) d(air)entinde(n)/
dede zij seggen dat zij over lange jae(re)n zoe uut/
crachte van leveringe(n) hue(r) gedaen voir hue(r) voirs(creven) rinte/
van vi rijd(ers) erflijc soe anders van seke(re)n vo(n)nissen ende/
t(er)minacie(n) inde possesse en(de) gebruyke der voirs(creven) goeden/
ende ond(er)panden hadde geweest ende dat ten tiden/
voirs(creven) lodewijc mercx die huer dicwile d(air) af hadde/
gevexeert ende te rechte betoge(n) om huer die uuten/
handen te crigen d(air) af seke(re) vo(n)nissen en(de) t(er)minacie(n) wae(re)n/
gewesen bij dien dat de goede altijt soe maet wae(re)n/
dat die niet verstringen en conste(n) de laste(n) voirs(creven) en(de) nootlike/
rep(ar)acie(n) d(air) aen geleecht sustineerde alnoch dat sij niet/
sculdich en ware d(air) af te sceyde(n) mair dat zij dair/
inne bliven soude als in huer erve Dair tegen de
//
voirs(creven) lijsbeth replice(re)nde sustineerde de contrarie bij div(er)sen/
reden(en) namelic want al mochten hue(r) rentbr(ieven) en(de) levering(en)/
ouder sijn dan tvoirs(creven) beleyt dat en conste der voirs(creven) geleydd(er) soe/
zij meynde niet gehinde(re)n gemerct dat de voirs(creven) wed(uw)[e] sridders/
zeder den selven beleyde totte(n) voirs(creven) gronde mits der voirs(creven)/
gueding(en) nae gedaen come(n) ende wa(r)e mits dien de voirs(creven)/
vorste actie vand(en) rinte(n) versmolte(n) huer des getroestende/
totte(n) rechte d(air) tegen de wed(uwe) sridders sustineerde de (contra)rie/
Soe verre dat scepen(en) ind(er) saken gemaent gewijst hebben/
met vo(n)nisse dat de voirs(creven) wed(uwe) sridders bliven sal inde/
geleverde goede tot dat zij gecontenteert zij van hue(re)n v(er)loopen(en)/
en(de) acht(er)stellig(en) rinte(n) met coste en(de) co(m)me(r) d(air) op geloepen In/
sca(m)p(n)[o] no(vem)[br(is)] ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer