SAL7373, Act: R°117.1 (268 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°117.1  
Act
Date: 1479-11-13

Transcription

2019-10-25 by Greet Foblets
Want willem vander voirt als geleyt nae des(er) stat recht voir zijn/
wettich gebreck tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve henrickx/
vijfeycke henr(ickx) va(n) daelhem en(de) arnts wile(n) roothoot wair die geleg(en)/
zijn hem oft willem(me) va(n) kerste zijne(n) p(ro)cur(eur) in zijne(n) name alle/
de selve goede heeft doe(n) leve(re)n met br(ieven) gescr(even) aende(n) meye(r)/
va(n) cumptich oft zijne(n) stedehoude(r) en(de) dach van rechte doe(n) bescheyde(n)/
den voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) den wethoude(re)n oft kinde(re)n des vors(creven) wile(n)/
arnts roothoot tot welke(n) dage de vors(creven) p(er)sone noch nyema(n)t/
van hue(re)n dage wegen gecompareert en is den voirscr(even)/
geleydden trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) va(n)/
loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij r(e)sc(ri)pte des/
voirscr(even) meyers va(n) cumptich de voirscr(even) leveringhe en(de)/
dach bescheydinge geschiet te zijne datme(n) den voirscr(even)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
hen comen was in scampno cor(am) scab(inis) novembr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer