SAL7373, Act: R°126.3-R°127.1 (294 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°126.3-R°127.1  
Act
Date: 1479-11-22

Transcription

2020-02-05 by Greet Foblets
It(em) jan van gheele van diest ende jan zijn sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ter eend(er) zijde(n)/
en(de) meester jan van grousselt canonic der kercken van sinte pet(er)s te loeven(e)/
voir hem en(de) inden name van meester gheerde van grousselt zijne(n) brued(er)/
absent sijnde den welke(n) hij [renu(n)c(ians) o(mn)ib(us) p(ri)vileg(iis)] hier inne gelooft heeft te vervange(n) ter ande(re)/
die in eene(n) scepen(en) brieve van loeven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxviii maii/
xxvi dair mede jouffr(ouwe) g(er)truyt van gheele docht(er) gorts wijlen van/
ghele die hij hadde acht(er)gelate(n) van jouffr(ouwe) magriete(n) van grousselt sijne(n)/
wive sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n renu(n)cieerde op seke(re) (con)dicien ald(air) geruert/
van hue(re)n rechte actien en(de) kinsgedeelte die zij hadde oft naemaels hebbe(n)/
soude moge(n) in e(n)nig(er) manie(re)n In alle de goede have oft erve beruerlic/
oft o(m)beruerlic die huer aengecome(n) oft verstorve(n) mochte(n) sijn van wijle(n)/
heu(re)n vad(er) vors(creven) oft die huer aencome(n) en(de) versterve(n) soude(n) moige(n) van hue(re)r/
moed(er) voirg(enoemt) oft oic van wat zijden huer die ande(r)s toencome(n) wae(re)n oft/
mochte(n) in woeni(n)ge(n) huys(en) hove(n) wynnen(de) lande(n) beemde(n) eeussele(n) bosschen/
chijs(en) rinte(n) pachte(n) en(de) and(ere)n toebehorte(n) wair die geleg(en) oft hoese genoe(m)t/
moig(en) sijn Ghenoemt wardden om der selver jouffr(ouwe) g(er)trude(n) opdat/
zij inden godshuyse vand(en) xi[(m)] meechde(n) te loven(e) dair zij doen was en(de)/
noch es geprofessijt wordde uute(n) vors(creven) goede(n) voir huer porcie ende/
gedeelte te noemen en(de) tordine(re)n seke(re) porceele(n) die hen goetduncke(n) soude(n)
//
In p(rese)ncia hebben der selver jouffr(ouwe) g(er)truyden ten bijsijne oic en(de) met/
wille weten en(de) (con)sente vand(er) vors(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) van grousselt hue(re)r/
moeder ten bijsijne oic en(de) met (con)sente arnts bacus huers wettichs/
mans en(de) mo(m)boirs en(de) oic van jouffr(ouwe) jehanne(n) van ghele oic wettige/
dochter der vors(creven) jouffr(ouwe) magriete(n) en(de) wijlen gorts van ghele huers/
yerste(n) mans yerst uut(er) selver hue(re)r moed(er) brode met (con)sente svors(creven) arnts/
bac huers mans In behoirliker manie(re)n gedaen en(de) oic met overstaene/
wille wete(n) en(de) (con)sente der voirs(creven) jans van ghele jans sijns soens/
en(de) meest(er) jans van grousselt naiste vrinde der selv(er) jouffr(ouwe) johanne(n)/
en(de) der ande(re) kind(ere)n des vors(creven) wijle(n) gorts van ghele en(de) jouffr(ouwe)/
mag(ri)ete(n) van grousselt affirmeren(de) dat dt dat es gedaen inde(n) meeste(n)/
orbe(re) d(er) selv(er) kinde(re)n Bewesen genoemt en(de) geclaert voir der selver/
jouffr(ouwe) g(er)trud(en) porcie en(de) gedeelte alle der vors(creven) goede(n) die erfrinte(n)/
h(ier) na genoemt Inde(n) yerste(n) drie erfguld(en) tsjaers poirt(er) chijs van diest/
jairlix te halfmerte vallen(de) Aen en(de) op seke(re) goede en(de) ond(er)pande jans/
de droete(n) en(de) sijns wijfs geleg(en) geleg(en) te webbekem ond(er) diverse hove/
ald(air) na uutwijs(en) d(er) brieve d(air) af sijnde vand(er) daet miiii en(de) vijftich/
xvii in m(er)te It(em) iiii r(ijns) g(ulden) ts(jaer)s erfchijs te xx st(uvers) oft de weerde d(air) voi(r)/
in and(ere)n goede(n) gelt half s(int) jansmisse en(de) half te kersmisse te betale(n) Aen/
en(de) op iii(½) sille beems [wout(er)s van beve(re)n] paulo geleg(en) te webbek(em) vors(creven) bened(en) dat wijng(ar)t/
velt geheete(n) de(n) harde(n) beemt na uutwijs(en) d(er) br(ieven) d(air) af sijnde vand(er) daet/
xiiii[c] lxxii ix m(ar)cii Ende noch iiii r(ijns) g(ulden) te xxi st(uvers) tstuc erflic jairlix/
xxviii octobr(is) te betale(n) Aen ja janne van ned(er)hem reyne(re)n vand(en) broeke/
en(de) janne vand(en) broeke sijne(n) sone die die met scep(enen) br(ieven) va(n) loven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxi oct(obris) xxviii sculd(ich) sijn soe dat al bijde(n) selve(n) brieve(n)/
die brued(er) wout(er)s tsweerts (con)fesseur vand(en) cloost(er) vand(er) halfstrate(n) ond(er)heeft/
van d(air) blijct Om die vors(creven) erfrinte(n) van nu voirtane de p(ro)fessie gedaen/
sijnde vand(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) g(er)truyde(n) inde(n) vors(creven) godsh(uyse) den selve(n) godsh(uyse)/
erflic te hebben te houde(n) en(de) te besitten als huer p(ro)per Van welken/
erfrinte(n) de vors(creven) jouffr(ouwe) mag(ri)ete voir huer tocht en(de) jehanne huer docht(er)/
als eene vand(en) erfg(enamen) met (con)sente overstaen(de) en(de) bij affirmacie(n) als vo(r)e in hand(en)/
brued(er) woute(r)s (con)fesseur vors(creven) tot behoef d(er) selv(er) jouffr(ouwe) g(er)trude(n) volcomel(ic)
//
en(de) behoirlic hebben gerenu(n)cieert en(de) v(er)tegen overgeven(de) en(de) (con)sente(re)nde/
in allen zijde(n) dat die der selver jouffr(ouwe) g(er)truyde(n) tot eeuwig(en) daige(n) blive(n)/
Op vuege en(de) (con)dicie nochtan oft dande(r) kinde(re) des vors(creven) wijlen gorts/
en(de) jouffr(ouwe) mag(ri)ete(n) ond(er) hue(r) daige noch sijnde nae hue(re)r moed(er) doot de mett(er)/
vors(creven) noemi(n)ge(n) overgevi(n)ge(n) bewijssenisse(n) consente en(de) renu(n)ciacie(n) niet te/
vrede(n) sijn en woude(n) voir huer part dat dan de vors(creven) jouffr(ouwe) g(er)truyt/
en(de) tvors(creven) cloest(er) d(air) zij op morge(n) bijd(er) gr(aci)en gods p(ro)fessien doen sal d(er) selve(r)/
renu(n)ciacien bij huer gedaen en(de) d(air) af den brief vand(er) date vors(creven) mencie af/
maict nyet tegenstaen(de) sal staen op huer lantrecht en(de) kinsgedeelte/
van alle(n) den goede(n) hue van hue(re)n vors(creven) oud(er)s gebleve(n) recht oft die/
renu(n)ciacie nyet en wa(r)e gesciet en(de) soude(n) in dien gevalle alle voir/
obligacien en(de) dese te nyeute en(de) van onweerde(n) sijn cor(am) opp(endorp) reth(eman) no(vem)[br(is)]/
xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer