SAL7373, Act: R°162.2-V°162.1 (370 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°162.2-V°162.1  
Act
Date: 1480-01-03

Transcription

2019-01-30 by Greet Foblets
It(em) jan ende henr(ic) de witte sone wilen jans gebruede(re)n in p(rese)ncia/
hebben genome(n) ende bekint dat zij genome(n) hebben van hee(re)n/
ja(n)ne van langrode priester admi(ni)strate(u)[r] sgodshuys van vlierbeke/
een huys en(de) hoff mette(n) bogaerde en(de) wynnende lande houden(de)/
tsame(n) negen dachmalen It(em) drie dach(malen) lants beemps/
dair aen gelege(n) al te herent in eene(n) stucke ter plaetsen/
geheeten langrode zoe zij dat houden(de) zijn en(de) eenen/
seke(re)n tijt gehouden hebben Te houden te hebben ende/
te wynne(n) van halfmerte over een jaer naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder/
middel vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n) tvoirs(creven) huys en(de)/
hoff metten bogaerde ende wynnen(de) lande dair toebehoe(re)nde/
om en(de) voe(r) vijf mudden rocx goet en(de) payabel der maten/
van loeven(en) cu(m) va(nn)[o] En(de) de voirs(creven) beemde om en(de) voe(r) drie ryns/
guld(en) te xxi stuv(er)s tstuc Te weten(e) tvoirs(creven) greyn jaerl(ijcx)/
tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(en) oft/
te vlierbeke dairt m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal te leve(re)n en(de) tvoirs(creven)/
gelt s(in)[t] m(er)tens(mis)s[e] te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynnen jaerlijcx opde voirs(creven) goede plante(n) sulle(n)
//
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde tweelf leven(de) pote(n) half alboeme(n)/
en(de) half willige(n) en(de) die wel en(de) loflijc verdoerne(n) It(em) selen/
de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande hue(re)n t(er)mijn due(re)nde wynne(n)/
werve(n) ende mesten wel ende loflijc gelijc reeng(enoten) boven/
en(de) benede(n) en(de) die late(n) te hue(re)n afsceyde(n) wel en(de) loflijc/
gewonne(n) geworve(n) en(de) gemest en(de) bevreet gelijc reeng(enoten) bove(n)/
en(de) benede(n) It(em) en selen de voirs(creven) wynne(n) binnen den lesten/
drie jae(re)n niet moegen hoervruchte(n) It(em) selen de voirs(creven)/
wynne(n) de huysinge(n) vand(en) voirs(creven) goeden houden tot hue(re)n/
laste wel en(de) loflijc in goeden state va(n) wande en(de) van/
dake It(em) de beken grechte(n) strate(n) en(de) vreden in om oft/
aen de voirs(creven) goede gaen(de) oft liggen(de) zoe verre de selve/
goede dair inne gehouden moegen wesen selen de voirs(creven)/
wynne(n) hue(re)n voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vege(n) houde(n) maken ende/
ruyme(n) wel en(de) loflijc tot hue(re)n coste alsoe dat den voirs(creven) h(er)/
ja(n)ne dair bij gheene schade en geschiede En(de) alle dese/
vorweerden condicie(n) en(de) gelofte(n) (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer