SAL7373, Act: R°179.3-R°180.1 (409 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°179.3-R°180.1  
Act
Date: 1480-01-17

Transcription

2020-05-22 by Greet Foblets
It(em) henrick de bruyne zone wijle(n) seg(er)s mathijs daneels/
zone wijle(n) jans en(de) gielijs vanden berghe zone laureys/
alle drie wonen(de) te haecht in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint/
genome(n) te hebben(e) van joesen de becke(re) als p(ro)cur(eur) des godshuys/
van p(er)cke de groote thiende desselfs godshuys geleg(en) te
//
haecht met alle(n) hue(re)n toebehoirte(n) soe v(er)re adriaen pet(er)s jan/
m(er)tens goird van bierbeke en(de) henr(ick) de bruyne voirs(creven) tot/
noch toe gehouden hebben en(de) niet voirde(r) Te houde(n) te/
hebbe(n) va(n) half m(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) neghe(n) jae(re)n/
lanck v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vijftich/
mudde(n) rox hondert en(de) xii mudden have(re)n oft even(en) elx/
grains goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loven(e) cu(m) va(n)no alsulx/
als jairlijx vander selver thiend(en) come(n) sal Te weten(e) de/
voirs x de xvi mudd(en) rox vande(n) vijftige(n) tsinte/
andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) de voirs(creven) hond(er)t xii/
mudde(n) have(re)n oft even(en) en(de) de voirs(creven) xxxiiii mudden rox/
tussche(n) tsint andr(ies)misse en(de) de maent va(n) mey te betale(n)/
en(de) al int tgodshuys va(n) p(er)cke te leve(re)n uuytgescheyden/
de xvi mudden rox en(de) xii mudde have(re)n die ande(re)n p(ar)tie(n)/
gelev(er)t werd(en) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende noch om en(de) voe(r) xii crone(n)/
te xxiiii st(uvers) tstuck iii pl(a)c(ken) pro st(ufero) jairlijx tsinte/
m(er)tensmesse te betale(n) m(ijn) he(re) den abt vand(en) voirs(creven) gods(huyse)/
inde stat va(n) alsulke(n) vijf voede(r) hoys alsmen h(ier) voirmaels/
geploge(n) heeft te doen(e) oft te geve(n) Bove(n) desen sele(n) de/
voirs(creven) thiendeners geve(n) den p(ro)chiaen va(n) haecht zijn recht/
dat hij van hoye en(de) stro sculdich es te hebbe(n) en(de) voirmaels/
gehadt heeft inder voirs(creven) thienden Ende alse vand(er) rep(ar)acie(n)/
vand(er) thiendeschue(re)n d(air)af selen de thiendeners ongehoud(en) zijn/
Behalve(n) dat zij elx jairs sele(n) sette(n) ofts behoeft eene(n)/
strodecke(r) vier dage den welke(n) zij ten selve(n) tijde geve(n) sele(n)/
den montcost en(de) m(ijn) he(re) de dachue(re)n It(em) oft de voirscr(even)/
thiendeners bynne(n) den voirs(creven) tijde e(n)nige schade hadde(n) oft/
lede(n) aende thiende va(n) gemeyne(n) orloge oft tempeeste/
het wa(r)e ind(en) velde oft inder schue(re)n soe soude tvoirs(creven)/
godshuys hen d(air)af restoir doen t(er) taxacie(n) van goede(n) ma(n)nen/
te wete(n) elx jaers tot ons(er) liev(er) v(rou)wen dage liechtmesse
//
toe ende niet langhe(r) Behalve(n) oft die schade gelijck vo(r)e/
gesciedde de wijle de vruchte(n) noch inde velde ware(n) dat/
dan de selve thiendeners dat m(ijn) he(re) sele(n) moete(n) condigen/
de selve vruchte(n) noch inden velde zijnde It(em) es voirt/
vorw(er)de dat de voirs(creven) thiendeners? op dat hen gelieft/
talle(n) drie jae(re)n vand(en) voirs(creven) t(er)mijne sele(n) moege(n) scheyden en(de)/
die ov(er)geve(n) des voirs(creven) steet niet wed(er)staen(de) behalven/
als zij alsoe sceyde(n) wille(n) dat zij dat een half jair te/
vo(r)en m(ijn) he(re) selen moete(n) condige(n) Ende alle dese vorw(er)d(en)/
condicie(n) en(de) geluften Et exin(de) p(ro)misit d(i)c(t)us henr(icus) bruyne/
de duab(us) p(ar)tib(us) d(i)c(t)e decime r(e)liquos inde(m)p(nes) (con)s(er)va(r)e et q(uos)l(ibet)/
alioru(m) debitor(um) r(e)liquos de quarta p(ar)te indemp(nes) r(e)leva(r)e/
cor(am) reth(eman) berct januar(ii) xvii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer