SAL7373, Act: R°181.3-V°181.1 (413 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°181.3-V°181.1  
Act
Date: 1480-01-20

Transcription

2020-06-11 by Greet Foblets
Vande(n) gedinge dat geweest heeft inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) tusschen willem(me) lambrechts als geleyt/
nae des(er) stat recht totten goeden wout(er)s wile(n) vynck t(er) eend(er)/
en(de) arnden de greve v(er)weerde(r) t(er) ande(re) Om een huys ende/
hoff met zijne(n) toebehoirte(n) geleg(en) te bierbeke t(er) plaetsen
//
geheete(n) opten nauv tussche(n) den selve(n) nauv ter eend(er) zijde(n)/
des p(ri)oers v(er)o lande van bierbeke ter ande(re) en(de) beyde die strate(n)/
die vande(n) nauwe te bierbeke weert gae(n) in dande(r) twee/
zijde(n) Welke goede de voirscr(even) willem met zijne(n) beleyde/
voirscr(even) aensprack seggen(de) bij div(er)sen reden(en) bij hem geallig(eer)t/
die hij p(rese)nteerde te thoene(n) dat hem en(de) zijne(n) beleyde die/
goede schuldich ware(n) te volgen om d(air)aen te v(er)hale(n) zijne/
wettige gebreken die hij p(rese)nteerde bij eede te ve(r)ifice(re)n/
Dair tegen de voirscr(even) arnt hem v(er)antweerden(de) dede lesen/
twee brieve(n) den eene(n) d(air)mede die va(n) vileer onlanx lede(n)/
voir hue(re)n grontchijs de voirscr(even) goeden hadden doe(n) uuytdage(n)/
met hue(re)n meye(r) en(de) late(n) t(er) plaetsen va(n) bierbeke voirs(creven) En(de)/
den ande(re)n d(air)mede de voirs(creven) arnt voirt dien navolgen(de) inde/
voirscr(even) goede gegoidt es voe(r) de(n) selve(n) meye(r) en(de) laten ende/
alle beyde bezegelt mette(n) scepen(en) gemeyne(n) segele van/
bierbeke ter beden der selver late(n) en(de) d(air)entenden sustineerde/
hij mids den inhouden van dien brieve(n) en(de) bij meer ande(re)n/
pointe(n) bij hem geallig(eer)t die hij in feyte van thoene/
bijleyt de contrarie van des voirscr(even) willems conclusien/
Soe v(er)re dat beyde p(ar)tien thoen D(air) zij bij scepen(en) vo(n)nisse/
toegewijst waren aengehoirt ende alle reproche(n) ende/
salvacien inder sake(n) t(er) eender ende t(er) ande(r) zijden gesciet/
zijn Aldair uuyt(er)lijck de scepen(en) inder saken vand(en) meye(r)/
gemaent gewijst hebbe(n) met vo(n)nisse dat de voirs(creven) wille(m)/
met zijne(n) beleyde verdoelt es opde goede d(air) questie af es/
In scampno cor(am) scab(inis) vide(licet) berthem duffle rethema(n)s berct/
moele(n) januar(ii) xx
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer