SAL7373, Act: R°205.2-V°206.1 (452 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°205.2-V°206.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-08-20 by Greet Foblets
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) merten in zijne/
deylinge de goede chijsen ende rinten [en(de) erfpachten] hier nae volgen(de)/
Te weten(e) ierst een winhoff geheeten thoff ten bossche/
metten huysen hoven bogarden ende allen ande(re)n toebehoirte(n)/
houden(de) tsamen sesse dachwant oft dair omtrent ende/
met xxxiii(½) boende(re)n wynnents lants luttel min oft meer/
gelegen omtrent den voirs(creven) hove tusschen de heerstrate ald(air)/
ende den rywech Item met vijf dach(want) beemps gelege(n)/
ter oudermoelen tusschen de goede des prochiaens van/
rode en(de) den beemt des godshuys van gruene(n)dale Item/
met twee boende(re)n beemps gelegen in nederyssche broeck/
opde leygrecht ald(air) tusschen de goede her mertens van/
wilde(re) ridders en(de) des autaers van sinter claes It(em)/
de goede jans vander borch in twee zijden Item met xxix/
boende(re)n bosch oft dair omtrent gelegen achter tvoirs(creven) hoff/
gelijc alle de voirs(creven) goede gelegen sijn inde prochien van/
nederijssche van huldenberghe ende dair omtrent Item een/
stuck lants houdende negen boende(re)n oft dair omtrent geleg(en)/
inde prochie van huldenberghe voirs(creven) tusschen den nyvelschen/
wech op deen zijde en(de) thoff en(de) de goede ten dale op dande(r)/
twee zijde(n) Item alle alsulcken p(ar)tien van wynnen(de)/
landen ende van beemden en(de) oic van erfpachten ende/
erfco(m)me(re)n als wilen jan van oppendorp voirs(creven) liggen(de) hadde te/
comptich en(de) dair uut versterf die welcke nutertijt houden(de)/
sijn willem de kempene(re) ende meer ande(re) Item een stuck/
lants houden(de) negen dach(want) oft dair omtrent gelegen inde/
prochie van corbeke overloe neve(n) de capelle vanden sieckenlieden
//
alsoe men te thiene(n) weert gaet tusschen de goede des cloesters/
van hee(re)n p(er)cke en(de) de goede jans vanden borchoven Item vijf/
dach(want) lants gelegen inde prochie van heverle achter tcloester/
vander banck neve(n) de goede toebehoe(re)nde den grooten heylige(n)/
gheeste van loeven(e) Item een boender lants gelegen aen de/
quadehage neven de goede godevaert vlas Item noch een/
boender lants gelegen ald(air) neven de goede des hee(re)n van/
heverle Item een stuck beemps houden(de) ix dach(want) oft dair/
omtrent gelege(n) te sinte pet(er)s vissenaken int bombroeck tussche(n)/
de goede jouffr(ouwen) machtilden vanden borchoven ende de wolmersheide/
ende met eenen stucke wynnents lants dair omtrent gelegen/
welcke goede houden(de) is in hueringe(n) peter de molde(re) van kerckem/
Item eene(n) beemt houdende seven dach(want) oft dair omtrent gelege(n)/
te binckem Item tderdel van eene(n) boender lants oft d(air) omtrent/
gelegen op scadewiker velt beneden aen den voirs(creven) beemt neve(n)/
de goede des godshuys van vlierbeke Item een dach(want) lants/
oft dair omtrent gelegen te scadewijc neve(n) de goede matheeus oems/
Item een half boender lants gelege(n) te gu(n)ningen opt groot/
gu(n)ning(er)velt neven de goede des godshuys van tongerloe welcke/
goede tande(re)n tiden vercrege(n) sijn tegen ja(n)ne vand(er) hofstad/
Item de helicht van eender woeni(n)gen met alle den huysen voe(r)/
ende achter d(air) op staen(de) mette(n) hove ende wijngarde dair aen/
liggen(de) ende hue(re)n ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) te loeven(e) inde nustrate/
tusschen de goede henr(ix) vander borch in deen zijde en(de) de goede/
wilen mychiels vander valporte(n) in dande(re) van welcke(n)/
goeden dander helicht toebehoe(re)nde is ja(n)ne van oppendorp/
des voirs(creven) mertens brueder Item eene(n) wijngart houden(de)/
twee vie(re)ndeele oft dair omtrent gelegen inde wijngartstrate/
neve(n) den wijngart jacop scoliers ende den wijng(ar)t lauwereys/
de leestmake(re) Item eene(n) erf Sub iure prius/
ex om(n)ib[(us)] d(i)c(t)is bonis t(er)m(in)is debit(is) Item eene(n) erflike(n) chijs/
binne(n) loeven(e) gelege(n) die div(er)se p(er)sone(n) van hue(re)n goede(n) ald(air)/
betale(n) soe in scelling(en) pe(n)ning(en) en(de) cap(uynen) gedragen(de) jaerlijcx/
omtrent elf en(de) een half ryns guld(en) Item vie(r) gulden/
rijders goede en(de) gheve jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e/
opte(n) naestlesten dach van april te betalen(e) staen(de) ende verpant/
op eene woeni(n)ge geheete(n) den gulden(en) cop met allen den huysen/
dair op staen(de) ende hue(re)n toebehoirte(n) gelegen inde hoelstrate neve(n)/
wilen de goede wile(n) meest(er) jans ve(re)nackers Item drie/
guld(en) rijders goede en(de) gheve erflik(er) rinte(n) alle ja(r)e opte(n) xxv[ten]/
dach van nove(m)ber te betalen(e) verpant op seke(re) huysen en(de)/
hoven gelegen te loeven(e) inde percstrate toebehoe(re)nde janne/
seghers Item twee ryns guld(en) tstuck te twintich/
stuv(er)s gerekent jaerlicx ende erflicx chijs alle ja(r)e opten/
xxviii[ten] dach van aprille te betalen(e) verpant op een
//
huys ende hoff met zijne(n) toebehoirte(n) wile(n) robbeerts vanden/
berghe gelegen opden keyberch neve(n) de goede katlijne(n) ende/
barbelen geheete(n) baten gesuste(re)n welcke twee r(yns) gulden(en)/
erfchijs wouter van wanghe houden(de) is tot sijnre tocht/
Item thien ryns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuck jaerliker/
en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) naestleste(n) dach van meye/
te betalen(e) verpandt op seke(re) gronden van erve in diversen/
stucken en(de) p(ar)tien tot cortelke bij rode gelege(n) toebehoe(re)nde/
joese smeyers Item vijfentwintich guld(en) crone(n) te xxiiii/
st(uvers) tstuck jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e half opten/
xx[ten] dach van merte en(de) half opte(n) xx[ten] dach van/
september te betalen(e) veronderpandt op de stad en(de) ingeseten(en)/
van loeven(e) en(de) op alle der selver stad en(de) ingeseten(en) goede/
rue(re)nde ende onrue(re)nde wair die gelege(n) sijn oft vonden/
sullen moege(n) worde(n) Item negen pont xvii s(cellingen) vi d(enieren)/
oud(er) gro(ten) in div(er)sen p(ar)tien begrepen jaerliker en(de) erfliker/
rinte(n) alle ja(r)e te verscheyden(en) t(er)mijne(n) te betalen verpandt/
op de stad van thiene(n) en(de) op alle der selver stad goede nae/
uutwijsen van div(er)sen brieve(n) d(air) af zijnde Item vijftich/
rijnsche guld(en) corvorste(re)n oft de weerde d(air) af in anderen/
goeden goude jaerliker ende erfliker rinte(n) half sint/
jansmisse en(de) half te kersmisse te betalen(e) veronderpant/
op tcloester van s(in)[t] truden en(de) op alle desselfs cloesters goede/
en(de) sunderlinge op hue(r) goede te lare te viler te halen te/
diest te webbekem en(de) elswaer Item noch vijftich geliker/
coervorste(re)n gulden(en) jaerliker en(de) erliker rinte(n) half s(in)[t] jans(mis)s[e]/
en(de) half te kersmisse te betalen(e) veronderpant op tvoirs(creven)/
cloester van s(in)[t] truden en(de) op alle desselfs cloesters goede gelijc/
hier voe(r) verclaert steet Item achtentwintich rijns/
guld(en) erfliker rinte(n) twintich stuv(er)s voir elcken rijns/
guld(en) gerekent alle ja(r)e opten xvi[ten] dach van februar(io)/
te betalen(e) veronderpant opde stad van leeuwe ende/
op alle der selver stad goeden tegewoirdich en(de) toecomen(de)/
Item sesthien rijns guld(en) erfliker rinte(n) oic twintich stuv(er)s/
voir elcken rijns guld(en) gerekent alle ja(r)e opten xxiii[ten]/
dach van junio te betalen(e) verpandt op de voirs(creven) stad van/
leeuwe en(de) op alle der selver stad goeden Item twintich tweelf/
rijns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuck gerekent erfliker/
rinte(n) alle jare opten xxviii[ten] dach van julio te betalen(e)/
verpandt op de voirs(creven) stad van leeuwe en(de) op alle der selver/
stad goeden Item twintich ryns guld(en) te twintich stuv(er)s/
tstuck gerekent erfliker rinten alle ja(r)e opten derden dach/
van januar(io) te betalen(e) dair voe(r) roelof van berthem jouffr(ouwe) katlijne
//
vanden borchoven zijn wijf roelof jan ende gielijs van/
berthem gebruede(re)n met meer ande(re)n verbonden staen met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item thien rijns gulden(en) te/
twintich stuv(er)s tstuck Van dien twintich rijns gelike(n)/
rijns guld(en) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) xxvi[ten] dach van/
september te betalen(e) Dair voe(r) joncker wout(er) van hamele/
wille(m) couwens arnt noytens jacop vrancx en(de) matheeus moens/
verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item vijf/
guld(en) rijders te xxvi stuv(er)s tstuck erfliker rinte(n) alle/
ja(r)e opten xi[te(n)] dach van merte te betalen(e) dair voe(r)/
goessen berwouts henric en(de) arnt berwouts sijn kinde(re)n en(de)/
merten nackaerts verbonden staen met scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
It(em) vijf guld(en) rijders te xxv stuv(er)s tstuck erfliker rinte(n) alle/
ja(r)e opten xii[ten] dach van october te betalen(e) Dair voe(r) augustijn/
van dormale jan ende peter van dormale sijne kinde(re)n ende/
meester goly van tsestich verbonden staen met scepen(en) brieven/
van loeven(e) Item sesse guld(en) crone(n) te lxxii grote brabants/
tstuc jaerliker en(de) erfliker rinte(n) alle ja(r)e opten xx[ten] dach/
van junio te betalen(e) dair voe(r) jan de coste(re) peter van ov(er)dyle/
en(de) peter vander hoeve(n) verbonden staen met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) Item sesse ryns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc erf(liker)/
rinte(n) alle ja(r)e opten iii[en] dach van junio te betalen(e) dair/
voe(r) ghijsbrecht en(de) claes vilters gebruede(re)n jan vand(er) meren/
gorijs vrancx ende willem van wijtvliet verbonde(n) staen met/
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) Item drie gulden crone(n) te xxv/
stuv(er)s tstuck erfliker rinte(n) alle ja(r)e opte(n) xx[ten] dach van/
oechst te betalen(e) dair voe(r) jan vander borch lonijs van/
udekem ende roelof van berthem verbonden staen met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) Item drie en(de) eene(n) halve(n) rijns gulden(en)/
te xxi stuv(er)s tstuck erfliker rinte(n) opten xxi[ten] dach van/
october te betalen(e) dair voe(r) peter van overdyle jan de/
coste(re) en(de) arnt lonijs met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n) staen/
Item twee guld(en) crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuc erfliker rinte(n) opte(n)/
xxi[ten] dach van februar(io) te betalen(e) dair voe(r) claes van sinte/
goricx bastart lodewijc vanden meersberge en(de) lauwereys van/
wynge met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonden staen Item/
twee rijns guld(en) te xx st(uvers) tstuc van dien vijf gelike(n) r(ijns) guld(en)/
jaerl(ijcx) en(de) erflijcx chijs alle ja(r)e opte(n) xviii[ten] dach van oechst/
te betalen(e) d(air) voe(r) berthelmeeus hont jan zijn sone pet(er) vanden/
berghe en(de) meer ande(re) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) verbonde(n) staen/
En(de) sijn in des(en) teg(enwoirdigen) deylinge(n) mede beg(re)pen en(de) den voirs(creven) merte(n) aengedeylt/
alsulcke(n) hondert r(ijns) gul(den) erf(liker) en(de) de helicht vand(er) woeni(n)g(en) met huys(en) hove(n)/
wijng(ar)d(en) en(de) alle(n) ande(re)n toebeh(oirten) geleg(en) te loev(en) inde nustrate als den selve(n) merte(n) bij/
test(amente) van vad(er) en(de) moed(er) gemaect sijn Hanc q(uo)q(ue) et sat(isfacere) d(i)ct(i) joh(annes) thomas et (con)iug(es) p(ro)ut/
Met vorweerd(en) oft den voirs(creven) m(er)ten van sijne(n) gedeelte met rechte yet afgewonnen/
worde dat alle dande(re) dat verlies te gelike he(m) sulle(n) hulpe(n) drage(n) reth(eman) moele(n) ja(nuarii) xxviii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer