SAL7373, Act: R°231.3 (505 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°231.3  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-31 by Greet Foblets
Item frederijck donckers becke(r) wonen(de) inde proeftstrate heeft/
geloeft lambr(echte) duffay drie rinssche gulden(en) te tsestich plecke(n)/
tstuck bynne(n) acht dagen nae half vasten(en) te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
cor(am) caverchon burg(imagistr)[o] febr(uarii) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer