SAL7373, Act: R°232.4 (509 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°232.4  
Act
Date: 1480-02-28

Transcription

2021-10-28 by Greet Foblets
Item jaspar gheyse(n) briede(r) heeft geloeft pete(re)n boschmans/
oick briede(r) xiiii rinssche gulden(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuck en(de)/
iiii stuv(er)s te sinxen(en) naestcomen(de) te betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) cav(er)chon/
burg(imagistr)[o] februar(ii) ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer