SAL7373, Act: R°275.4-V°275.1 (601 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°275.4-V°275.1  
Act
Date: 1480-03-28

Transcription

2021-02-11 by Greet Foblets
Op tversueck bij pete(re)n vanden berghe gedaen voe(r) den rade vand(er)/
stat over lijsbetten hacke dat zij die hue(r) als borge he(re)n jans/
vande(n) berghe p(ri)esters opden xx[te(n)] dach febr(uarii) a(nn)[o] lxxviii/
wettelijck v(er)oblig(eer)t hadde inder derder came(re)n en(de) geloeft te/
rechte inne te stane voir tghene des de voirscr(even) pet(er) voir/
en(de) eer geleyt zijnde totten goeden he(re)n jans van longchamp en(de)/
he(re)n jans van fouremo(n)t ridde(re)n eer de voirs(creven) h(er) jan vanden/
berghe p(ri)este(r) geleyt wert totten goeden jans va(n) kerckem
//
den selve(n) he(re)n janne met rechte soude come(n) afgewy(n)nen vand(en)/
xxx mudden core(n)s gecome(n) vande(n) goeden van marilles d(air)aff/
inder t(er)mi(n)acien en(de) ande(re)n acten bijder voirs(creven) geluefte(n) ge(re)gistrert/
staen(de) naerde(r) mencie gemaect wordt es Hem dade volschien/
alsulke(n) gewijsde(n) vo(n)nissen alse zeder te weten opden xxii[te(n)] dach/
januar(ii) lestlede(n) tusschen hem t(er) eender en(de) den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne/
vande(n) berghe oft zijne(n) p(ro)cur(eur) mett(er) voirscr(even) jouffr(ouwen) lijsbette(n) hacke(n)/
t(er) ande(re) bijden scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers wa(r)en ae(n)gewese(n)/
metgaders den wettigen costen inder saken gelope(n) Welke cost(en)/
bij den rade vander stadt in gescrifte hadde ov(er)gegeve(n) en(de) de/
selve lijsbeth d(air)op hue(r) di(mi)nucien oft dat zij d(air)toe worde/
bedwonge(n) met rechte en(de) allen behoirlijken wege(n) dair toe/
dienen(de) dat alsoe te doen(e) Hopende dat dat alsoe behoirde/
hem des gedragen(de) totte(n) rechte D(air)tegen de voirscr(even) lijsbeth/
hacken luttel oft niet vele antw(er)den(de) ten proposte oft hue(re)r/
defensien dienen(de) Es bijden rade vander stat uuytgesproke(n) tyerst/
aengehoirt de voirscr(even) obligacie en(de) borchtocht oick de voirvo(n)niss(en)/
en(de) allet des t(er) materien mocht diene(n) en(de) d(air)op rijpelijck gelet dat/
de voirs(creven) lijsb(eth) naede voirs(creven) geluefte bij huer gedaen en(de) den/
voirs(creven) vo(n)nissen tusschen p(ar)tien gewese(n) gehoude(n) soude zijn den voirs(creven)/
pete(re)n te doen volgen de pe(n)ni(n)ge d(air)af questie inden selve(n) vo(n)nisse/
heeft geweest en(de) af te doen(e) alle alsulke(n) belet als d(air)op e(n)nichss(ins)/
gedae(n) es en(de) d(air)enbove(n) te betale(n) de wettige coste(n) bijden voirs(creven) pete(re)n inder sake(n) gelede(n) acht(er)volgen(de) d(er) taxacie(n) d(air)op bijder stat rade/
geschiet Actu(m) in (con)s(ili)[o] op(idi) cor(am) ambob(us) burg(imagistris) berct moele(n) scab(inis) et/
plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] m(ar)cii xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer