SAL7373, Act: R°297.1-R°298.1 (658 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°297.1-R°298.1  
Act
Date: 1480-04-24

Transcription

2021-05-01 by Greet Foblets
It(em) willem vander spect ende henr(ic) zijn sone woenen(de) te meldert/
in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint dat hij genomen heeft tege(n)/
jonch(e)r liebrechte hee(re) tot meldert (et)c(etera) de woeni(n)ge metten huysen hove(n)/
wynnen(de) landen bogaerde(n) beemden ende eusselen des voirs(creven) jonch(e)r/
liebrechts geleg(en) te meldert alsoe verre als ande(r) wynne(n) hier/
voirmaels gehadt hebben Te houden te hebben ende te wynnen van/
halfmerte naestcomen(de) eenen t(er)mijn van negen ja(r)en lang vervolgen(de)/
Elcx jaers dae(re)nbinnen om en(de) voe(r) neghentich mudden corens/
thiensche mate ende pacht van meldert ende sesse sacken/
tarwen wel bereyt met wanne ende vlogelen s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls/
te betalen(e) ende te loeven(e) oft te thiene(n) te leve(re)n dairt den voirs(creven)/
jonch(e)r lyebrechte oft zijnen rintm(eeste)r best gelieven sal quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne de wynt(er)arde wel en(de)/
loflijc wynnen ende werven sal met iiii getidege vo(r)en ende/
den someraert op drie voren It(em) sal de voirs(creven) wynne tsijnen/
afsceyde(n) laten besaeyt vii(½) boender wyntercorens met tarwen/
en(de) dander met goeden pachtcoren(e) wel ende loflijc gedreven/
op vie(r) getidege voren gelijc reengenoten boven en(de) beneden ende/
de brake eens o(m)me gedaen It(em) sal men den voirs(creven) wynne de/
voirs(creven) lande leveren metter maten ende ofter meer bevonden/
wa(r)en dan ten arde xvi boend(er) Is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne voir elc boend(er) dan soe verre de mate sal strecke(n)/
geven sal twee mudd(en) corens mate ende pacht voirs(creven) en(de) oft/
dair myn bevonden wordde soude men hem oic voir elc boend(er)/
twee gelike mudd(en) afcortten ende den meter sullen zij/
half en(de) half betalen It(em) sal de voirscr(even) wynne de voirs(creven)/
lande wynnen werven mergele(n) ende mesten gelijc reeng(enoten)/
boven en(de) beneden alsoe wel de verste als de naeste zijnen/
t(er)mijn lang due(re)nde It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne/
te zijne(n) lesten ja(r)e alle de goede gegrecht en(de) gethuynt sal laten/
dairt behoirt It(em) de voirs(creven) wynne sal jaerlicx levere(n) int/
voirs(creven) hoff vijfhondert walme(re)n om de huysinge d(air) mede te decken(e)/
ende alsmen die aldaer verdect sal de voirs(creven) wynne den/
wercliede(n) den montcost geven en(de) de voirs(creven) jonch(e)r lyebr(echt)/
sal de dachue(re)n betalen ende desgelijcx van allen ouden/
wercke van allen ouden wercke dat aende voirs(creven) huysinge/
gebreken sal It(em) de voirs(creven) wynne sal houden alle de voirs(creven) huysinge/
vander underster rijkelen nederweert wel en(de) loflijc tsijnen/
coste It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx zijnen voirs(creven) termijn/
lang due(re)nde halen te mechelen een voeder zouts bij alsoe
//
dat de voirs(creven) jonch(e)r lyebrecht tzout te mechlen betalen sal/
en(de) den wynne alsdan gaens ende comens zijnen cost geve(n)/
met zijne(n) p(er)den It(em) sele(n) de voirs(creven) wynne hebben de weyde vand(en)/
voirs(creven) hove alsoe verre alst ande(r) wynne(n) vo(r)e gehadt hebben/
It(em) de voirs(creven) wynne(n) sele(n) den voirs(creven) jonch(e)r lyebr(echte) jaerlijcx sayen/
drie halster lijnsaets d(air)af de voirs(creven) jonch(e)r den saet levere(n)/
sal It(em) sele(n) de wynne den voirs(creven) jonch(e)r jaerlicx houden/
sesse vercken(e) ende eene(n) beer metten sijnen opdatse de/
voirs(creven) jonch(e)r hem levert ende oft m(ijn) jonch(e)r voirs(creven) hem die/
niet en leverde soe sulle(n) de wynne(n) voirs(creven) hem betale(n) eene(n)/
hamele tsijnder gelieften voe(r) de vi vercken(en) ende desgelijcx/
oic den ghene(n) die int voirs(creven) hoff woont van m(ijns) jonch(e)rs wegen/
selen de wynne(n) laten loopen een vercken metten hue(re)n ende/
oick jaerlicx sayen een molevat lijnsaets op dat ment hem/
levert Item sullen de capuyne des voirs(creven) jonch(e)rs opde messie/
bliven gaende gelijc zij voirtijts gegaen hebben It(em) selen de/
voirs(creven) wynnen jaerlijcx de voirs(creven) boome(n) ende willege(n) truncke(n)/
als zij tijtverdich zijn om de hoven ende beemde(n) mede/
te bevreden en(de) ofter en(n)ige boome verdroechden die mach/
die wynne afhouwen ende voir elcken setten twee levende/
pote(n) vand(en) selven aerde behalven dat m(ijn) jonch(e)r alsoe/
vele luecx sal moegen doen truncken als hij tot den vivers/
behoeven sal sonder argelist It(em) de wynne en sele(n) gheen/
opgaende hout moegen afhouwen It(em) de voirs(creven) wynne sele(n)/
jaerlixc den voirs(creven) jonch(e)r leve(re)n vierhondert schoeve wynt(er)/
stroes en(de) tweehondert schoeve somerstroes int voirs(creven)/
hoff It(em) de wynnen selen hebben allet ooft dat jaerlicx/
int voirs(creven) hoff wassen sal uutgesceyden vand(en) bogaerde/
It(em) sal de voirs(creven) jonch(e)r hebben alle de noten vand(en) ghate/
voir de porte ter sluysen weert ende de wynnen de note/
vand(en) ghate te meldert weert en(de) de noteleers inde grave(n)/
sal m(ijn) joncker behoude(n) It(em) selen de voirs(creven) wynne jaerlicx/
doen met hue(re)n wagen ende p(er)den twee corweyden om/
colen te halen Mair des sal m(ijn) jonch(e)r die opde cuyle betale(n)/
en(de) den cost onderwegen gaens ende comens It(em) selen de/
wynne de vissche van torbisoul te meldert halen en(de) soe/
wanneer de visschen te meldert gevischt sullen zijn selen/
de voirs(creven) wynne die al tsamen te loeven(e) leve(re)n It(em) selen de/
wynne jaerlicx alle den wijn te hoxhem wassende te meldert
//
inde persse vueren ende van dair tot int hoff It(em) selen de voirs(creven)/
wynne jaerlijcx doen met hue(re)n wagen ende p(er)den den voirs(creven)/
jonch(e)r een vaert ten bossche wa(n)neer men m(ijns) jonch(e)ren wijng(ar)t/
staken halen sal metten ande(re)n wagen(e) It(em) selen de voirs(creven) wynne(n)/
jaerlicx geve(n) m(ijn) jonch(e)r te paesschen een lam It(em) selen de/
voirs(creven) wynne jaerlicx uuter messien vue(re)n dmest tot kers(mis)s[e]/
toe opde lande slants meesten p(ro)ffijte ende nerge(re)ns elders/
en(de) alle tstroe dat vand(en) voirs(creven) lande comen sal selen de/
wynne ten lesten ja(r)e int voirs(creven) hoff laten It(em) de voirs(creven) jonch(e)r/
sal te hemweert behouden den wijngart hoff en(de) de wynne/
sal jaerlicx dair op vue(re)n tweelf voeder mest uuten hove/
It(em) waert dat de voirs(creven) wynnen te henweert behielen den/
berchoff dat dan de voirs(creven) wynnen dair voe(r) den voirs(creven) jonch(e)r/
jaerlicx geve(n) selen de pastue(re) van i(½) dach(mael) lants It(em) selen/
de voirs(creven) wynne(n) jaerlicx den voirs(creven) jonch(e)r geven x roeden/
rapen en(de) xx molevaten raepsaets op dat zijs alsoe vele/
wassende hebben en(de) xx molevate(n) erweten op afslach van/
zijne(n) pachte nae advenant vand(en) mercdaghe It(em) selen/
de voirs(creven) wynne jaerlijcx hue(re)n termijn due(re)nde moeten setten/
en(de) wel verdoerne(n) vi appelboeme It(em) de selve wynne selen/
gehouden sijn te houden(e) ende te vuede(re)n gelijc den hue(re)n een/
voelen op dat m(ijn) jonch(e)r hen dat aldaer sindt totter tijt toe/
datment opden stal setten sal It(em) hebben de voirs(creven) wynnen/
noch genomen als vo(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de/
weyde int voirs(creven) hoff alsoe verre als die ande(re) wynne(n) gehadt/
hebben It(em) den eetschebeemt den beemt ter ledicheyt en(de)/
den bruelbeemt Elcx jaers om ende voe(r) xvi hollan(sche) guld(en)/
te xvi stuv(er)s tstuck alle ja(r)e tsinte m(er)tens(mis)s[e] te betalen den/
voirs(creven) jonch(e)r lyebr(echte) oft zijne(n) procur(eur) ten tide zijnde quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] Ende dese voirs(creven) vorweerd(en) hebben zij malcanderen/
gelooft te onderhouden Des zijn borgen des voirs(creven) [willems] wynnen/
peter jan ende nijs zijn sonen p(ri)[us] ema(ncipa)[ti] Et p(rim)[(us)] It(em)/
de voirs(creven) wynnen ende borghen hebben gelooft ind(ivisim) m(ijn) voirs(creven)/
jonch(e)r altijt tsijnder manissen te pande te stellen huys/
ende hoff gelegen te honshem voir tvoldoen vand(er) voirs(creven) /
pechtingen ende den vorweerden condicien en(de) geloften/
dair inne begrepen Ende dair toe soe vele te doen(e)/
dat den voirs(creven) jonch(e)r totte(n) voldoen(e) van dien genoech sal moeg(en)/
sijn cor(am) reth(eman) moelen aprilis xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer