SAL7373, Act: R°31.4-V°31.1 (80 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°31.4-V°31.1  
Act
Date: 1479-07-23

Transcription

2018-11-27 by Greet Foblets
Aldair op hede(n) dat voe(r) den rade vand(er) stat come(n) zijn de/
gemechtichde va(n) anth(onijs) va(n) wynge poirte(r) t(er) eender ende de/
p(ro)curator des godshuys va(n) gruene(n)dale met desselfs godsh(uys) scep(enen)/
va(n) vaelbeke op tsandeken t(er) ande(re) en(de) men dede lesen eene/
missive gescr(even) ten v(er)sueke svoirs(creven) anthonijs aende voirs(creven) scepen(en)/
dair mede zij versocht ware(n) af en(de) te nyente te doen(e) die/
procedue(re)n die een geh(eten) hennen mette(n) hare(n) bastart vorstere/
ald(air) onlanx leden hadde gedae(n) met rasteme(n)ten te legge(n) op/
anth(onijs) goede te(n) v(er)sueke jans va(n) redinge(n) en(de) d(air)af te loven(en) aen/
anth(onijs) de conde gedrage(n) en(de) den bastarde meye(r) noch vorste(r) inder/
officien niet meer te admitte(re)n noch thue(re)n v(er)sueke oft maniss(e)/
vo(n)nissen te wijse(n) op dat de p(ri)vilegien va(n) des(en) lande niet/
voirder en w(er)den gecorru(m)pert Want al mocht de voirs(creven) anth(onijs)/
bij hem oft zijnen p(ro)cur(ator) zijn gecompareert dat was geschiet/
bij inadv(er)tencien en(de) niet weten(e) Ende alsoe hoepten ende/
meynden de voirscr(even) gemechtichde dat alsulck v(er)volch als/
aldair geschiet was bij natuerlijcke(n) officie(re)n navolgen(de) den
//
p(ri)vilegien vanden lande soude worde(n) gehoude(n) ongesondert/
en(de) va(n) gheender weerden en(de) dat de scepen(en) met alsulk(en)/
offic(ie)rs vo(n)niss(en) wijsen oft yet meer attempte(re)n en soude(n) in/
(contra)rien d(er) p(ri)vilegien yegen dwelck de voirscr(even) procu(r)ator/
va(n) gruene(n)dale en(de) de scepen(en) aldair hen v(er)antw(er)den(de)/
hoepte(n) en(de) meynden mids zeke(re)n reden(en) dat zij egheenssins/
tege(n) de p(ri)vilegien gedaen en hadden noch oick d(air)inne gehoud(en)/
en ware(n) die tond(er)houden(e) gem(er)ct dat zij bij oude(n) voirleden(en)/
tijde(n) ge(re)sorteert hadden tot ludick In welke banck ald(air) va(n)/
outs ressorte(re)nde dit voirscr(even) p(ri)vilegie niet ond(er)houde(n) en es/
geweest mair de (contra)rie onderhoud(en) es geweest ov(er) vele/
ende div(er)se jae(re)n en(de) dat zij d(air)af in possessien hadde(n) geweest/
ov(er) menigen tijd houden(de) overmits des(en) en(de) meer ande(re)n reden(en)/
datme(n) doude costume alnoch onderhoude(n) soude also v(er)re/
zij tot ludick gelijck voirscr(even) steet ge(re)sorteert hadden/
en(de) ware(n) des wael getroost tott(er) he(re)n appointeme(n)te/
en(de) t(er)mi(n)acien Ende p(ar)tien int lange gehoirt zijnde en(de)/
voir oge(n) geleecht des ter materien mochte diene(n) es/
tussche(n) p(ar)tien uuytgesproken dat de voirs(creven) officie(re)n sulle(n)/
bliven inder ex(er)cicien hue(re)r officien zoe sij tot h(ier)toe hebbe(n)/
geweest tot dat d(air)op and(er)s sal zijn versien d(air) en(de) also/
dat behoirt In (con)s(ilio) op(idi) julii xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer