SAL7373, Akte: R°53.5-R°54.1 (136 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°53.5-R°54.1  
Act
Datum: 1479-08-27

Transcriptie

2019-01-07 door Greet Foblets
Nae dien dat gielijs de roeve(re) alhier voe(r) der stat rade hadde/
doen bescrive(n) de scepen(en) van thielt gorde vander rest ende/
reyne(re)n cloest(er)man om te hebben geformeert en(de) besegelt in behoirlik(er)/
forme(n) zijn brieve va(n) eender guedinge(n) hem uuyt sake(n) va(n) nad(er)scape(n)/
onlanx gedaen bij willem(me) cloest(er)mans een vand(en) voirs(creven) scepen(en) va(n)/
eene(n) stucke lants houden(de) omtrint (½) boende(r) gelege(n) te thielt opde
//
hulse tussche(n) tshe(re)n strate t(er) eender zijden en(de) de woeni(n)ge/
pet(er)s meys t(er) ande(re) de goede jans jans t(er) derder zijden dwelc/
de selve willem gecocht en(de) gecrege(n) hadde en(de) d(air)af guedi(n)ge/
hadde ontfange(n) va(n) katlijne(n) vonderma(n)s [als] tocht(er)sse en(de) hue(r)/
kinde(re) als erfliede en(de) hem de voirs(creven) gielijs va(n) nard(er)scapen/
hadde ontquijt Soe zijn op heden come(n) bijden rade vand(er) stat/
de voirs(creven) gielijs ter eender zijden en(de) de voirs(creven) wille(m) cloest(er)man/
reyne(r) cloesterman zijn zone jacop va(n) schoeland en(de) goird va(n)/
rest beyde oick scepen(en) va(n) thielt voirs(creven) die ov(er) de voirs(creven)/
guedinge hadden geweest t(er) ande(re) Aldair de voirs(creven) gielijs/
opdede hoe hem de voirs(creven) zijn guedingbr(ieve) in behoirlijker forme(n)/
niet en hebben moege(n) gebue(re)n wat guetlijken v(er)volge hij/
d(air) o(m)me te meer stonden hadde gedaen Mair was dat altijt/
belet geweest bij dien dat de voirs(creven) reyne(r) oft zijn vader wille(m)/
d(air)inne geset wouden hebbe(n) de hueringe die de selve reyne(r)/
d(air)af van thien jae(re)n lanck soude hebbe(n) gedaen en(de) bevorwert/
metter voirs(creven) tocht(er)ssen voir en(de) eer de selve zijn vader die/
goede cocht en(de) gecreech sustine(re)nde alsoe de selve giel(ijs) want/
dair m(er)kelijck en(de) oppenbaer bedroch in die hue(ri)nge scuylde/
te voirder want die alleene was geschiet t(er) stont voe(r) der/
come(n)scap die de vader d(air)af dede en(de) om x [lichte] guld(en) eens gereets/
gelts binne(n) den x jae(re)n dwelck jairlijx mair x st(uvers) en ware(n)/
en(de) tgoet wel gegouden hadde inden coop xvi rijd(er)s dat/
die hue(ri)nge niet anders gesciet en was dan om den nard(er)linge/
zijn nad(er)scap mits der voirs(creven) lang(er) hue(ri)ngen te v(er)leeden en(de) dat/
hem sculdich ware(n) zijn br(ieven) claer en(de) zonder vand(en) vorw(er)den der/
hue(ri)ngen voirs(creven) e(n)nige mencie te make(n) oft in zijne(n) erfbrieve/
geruert te zijne gelev(er)t en(de) geformeert te word(en) en(de) datmen/
niet sculdich en wa(r)e te letten opde voirs(creven) hueringe alsoe/
bedrochlijck en(de) fraudeleuselijck geschiet Dair tege(n) de voirs(creven)/
willem cloest(er)mans en(de) reyne(r) zijn zone sustine(re)nde de (contra)rie/
hoepte(n) en(de) meynden want deselve reyne(r) de sone wae(r) gehuwt/
en(de) uuyt zijns vad(er)s broode en(de) hij de voirs(creven) hue(ri)nge met
//
ge(re)den pe(n)ni(n)gen van x lichte gulden(en) den t(er)mijn va(n) x jae(re)n/
dair aen hadde bevorw(er)t en(de) gedaen mett(er) tocht(er)ssen voirs(creven) voir/
en(de) eer de come(n)scap vand(en) gronde van dien bij zijne(n) vad(er) gesciedde/
en(de) dat oick inder selver come(n)scap vand(en) vader besproke(n) hadde/
geweest de hue(ri)nge voirs(creven) bij reyne(re)n d(air) te vo(r)en gedae(n) stat/
te g(ri)pen en(de) dat de selve reyne(r) voer de selve hueringe zijn/
gereede pe(n)ni(n)ge hadde betaelt dat d(air)o(m)me inden selve(n) guedingbr(ieve)/
dactie vand(er) selver hue(ri)nge(n) geset soude worde(n) te voirde(re) want/
de voirs(creven) gielijs gheen ander recht uuyt machte va(n) zij(n)d(er) nad(er)scap/
gecrige(n) en conste dan hij hadde die de onquitte goede gecocht hadde/
uuyt sake(n) va(n) zijne(n) coope en hadde op dwelck de voirs(creven) gielijs/
replice(re)nde sustineerde de (contra)rie Soe v(er)re dat uuyt(er)lijck de voirscr(even)/
reyne(r) app(ar)t ondervraicht zijnde en(de) op tstuck vander voirs(creven) hue(ri)nge(n)/
bij hem gedae(n) genoech bekindt hebben(de) dat te(n) tijde als hij die/
dede de voirs(creven) come(n)scap va(n) zijne(n) vader en(de) vande(n) selve(n) erve in/
veerde(n) en(de) d(air)af sprake was geweest Inder sake(n) bijde(n) rade/
vander stat get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n) es dat den nad(er)linge word(en)/
sele(n) uuyte(n) hande(n) vand(en) scepen(en) zijn br(ieven) te wete(n) de guedinghe/
vande(n) coope en(de) de guedinge vander naerd(er)scap Ende want de/
cope(r) seecht dat in dien guedinge(n) tractate va(n) hue(ri)nge(n) come(n) zij(n)/
die hij inde guedingbrieve beg(eer)de geset te hebbe(n) Es ov(er)draghe(n)/
dat de br(ieven) die d(air)af gemaect sulle(n) worde(n) sulle(n) beruste(n) ond(er) de wet/
tott(er) tijt toe dat de wethoude(re)n van loeven(en) vand(en) suspicie(n) van/
frauden die scuylt onder de voirs(creven) hue(ri)nge nae dat de selve/
huerling gekint heeft naerde(r) sulle(n) zij(n) geinformeert om d(air)ente(n)d(en)/
va(n) dien te doene als recht en(de) reden(en) wijsen sulle(n) In (con)silio opidi/
augusti xxvii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer