SAL7373, Act: R°71.2-V°71.1 (182 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°71.2-V°71.1  
Act
Date: 1479-10-01

Transcription

2019-02-19 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stadt van loven(en) saluyt/
doen condt ende te weten(e) dat opden dach van hede(n) datum/
van desen voir ons come(n) is in prope(re)n p(er)sone roelof roelofs/
Ende heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht procu(r)acie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n diericke heykens canonick tsinte/
goedelen te bruessele meeste(re)n jhe(r)o(nimu)[m] coci arnoldu(m) brau/
en(de) hubertu(m) zijne(n) zone en(de) clausen van heyst aut Alle en(de)/
yegewelke zijn saken questie(n) en(de) geschillen die hij alsnu/
uuytstaende heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) voir/
wat gerichte gheestelijck oft weerlijck dat dat zijn oft/
gebue(re)n mochte Alle desselfs roelofs jairgulde(n) schulden/
opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck/
wair die gelege(n) zijn Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte/
bue(re)n ende tontfange(n) d(air)voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleyde(n)/
rasteme(n)te te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n te/
v(er)volgen te bedinge(n) Ende ofts noot gebuerde voir alle/
richte(re)n gheestelijck en(de) weerlijck de voirs(creven) sake(n) te co(n)teste(re)n/
te decline(re)n texcipie(re)n te reco(n)ve(n)nie(re)n te bescudde(n) te wynnen/
en(de) te v(er)liesen Alle gescriften en(de) libelle(n) ov(er) te gheven/
en(de) te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wel int p(ri)ncipael/
als int accessoir alsoe dicwijle en(de) menich w(er)ven als des te/
doen sal zijn getuyge(n) te zien zwe(re)n die te batte(re)n hue(r)
//
deposicien te wederlegge(n) alsoe menich w(er)ven als des te/
doen sal zijn Ende voirtane g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck d(air)inne/
te doen(e) en(de) te vorde(re)n allet ghene des bij den voirscreven(en)/
roelofve gedae(n) en(de) gevordert soude moege(n) worde(n) wart/
dat hij telker tijt en(de) plaetse(n) yeg(ewoirdich) en(de) voir oge(n) wa(r)e/
p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o]/
borchove(n) rethema(n)s scabinis octobr(is) p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer