SAL7373, Act: R°80.1-V°80.1 (193 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°80.1-V°80.1  
Act
Date: 1479-10-05

Transcription

2019-03-12 by Greet Foblets
Ach(er)volgen(de) den geluften p(rese)ntacien en(de) overgeven(en) bij janne van ost als/
p(ro)cur(eur) der weduwen van duysborch en(de) meest(er) jans huers soens gedaen inde/
banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) ten p(ro)fite gheerts speelmans/
als geleid ond(er) den ande(re)n tot der selver weduwen en(de) huers soens goede(n)/
en(de) hem die hebben(de) doen leve(re)n soe dat blijct in ons(en) reg(ist)re vand(er) daet/
des xxvi daichs augusti lestled(en) Es op heden comen inde banc voir/
meye(r) en(de) scep(enen) vors(creven) de g vors(creven) gheert als geleyt [doende lesen de selve p(rese)nta(ci)[en] en(de)] versueke(de) dat/
hem die goede der vors(creven) moed(er) en(de) huers soens vo(n)nislic aengewees(en)/
wordde(n) om d(air) aen zijn wettich gebrec van sijne(n) scepen(en) brieve(n)/
dwelc hij bij eede p(rese)nteerde te verifice(re)n oft te doen verifice(re)n te v(er)hale(n)/
hopen(de) dat he(m) dat sculdich wa(r)e te gescien te voirder want zijn/
wed(er)p(ar)tie een oft egheen voldaen noch acht(er)volcht en hadde/
binne(n) middele(n) tide [tewetene] d(air) de vors(creven) gelufte en(de) p(rese)nta(ci)[e] af ruerde noch oic/
alnoch tgene des dair inne was begrepe(n) Dair tege(n) de vors(creven)/
[vacat] sustineerd(en) de (contra)rie en(de) hoopte(n)/
dat zij noch tijts genoech quame(n) dat te wed(er)legge(n) want zij beg(eer)de/
dat de vors(creven) geleidde zijn gebreke bij eede verificeerde en(de) dat/
gedaen zij wae(re)n bereet pant te setten en(de) hadden dien binne(n)/
middele(n) tide genoemt den vors(creven) gheerde die d(air) mede niet te vrede(n)/
en hadde wille(n) sijn hen des getroesten(de) totte(n) rechte d(air) tege(n) de vors(creven)/
geleidde replice(re)nde dede segghen datme(n) nyet bevi(n)den en soude dat/
de vors(creven) wed(uwe) huer soene oft yeman(de) van hue(re)n wege(n) eenich debvoir/
hadde(n) gedaen in een oft in al om der vors(creven) p(rese)nta(ci)[en] en(de) gelufte(n) en(de)/
overgeven(en) genoech te sijne oft oic dat zij e(n)nighe(n) pant die sij hadde(n)/
wille(n) sette(n) voir de stat in gesc(ri)fte ov(er)gegev(en) hadde(n) oft doen met/
zijnd(er) weerde(n) en(de) co(m)me(r) dat billike(n) behoort soude hebben na recht/
d(air) tege(n) de wed(er)p(ar)tie duplice(re)nde dede segge(n) dat de vors(creven) geleidde/
buyte(n) woenachtich wae(r) en(de) alsoe ongeveer als zij d(air) toe soude(n) hebben/
wille(n) verstaen den geleidde(n) d(air) noch tege(n) seggen(de) dat hij te meer
//
stonde(n) onlanx lede(n) alhier hadde geweest om van genechte(n) te genechte(n)/
zijn recht te vorde(re)n dair hij noit d(air) toe versocht en hadde geweest/
met meer alt(er)cacien h(ier) inne voirtgestelt Soe v(er)re dat scep(enen) van/
loven(en) ind(er) saken gemaent bide(n) meye(r) va(n) lov(en) vo(n)nislic gewijst hebbe(n)/
want de voirs(creven) wed(uwe) en(de) hue(r) sone de vors(creven) gelufte(n) [en(de)] p(rese)nta(ci)[en] en(de) over/
niet geacht(er)volcht en hebbe(n) datme(n) den vors(creven) gheerde speelmans/
acht(er)volgen(de) huers p(ro)cur(eur)s overgeven(en) houde(n) sal inde macht van sijne(n)/
beleide soe v(er)re dat noch voir scep(enen) comen es Act(um) in scampno p(rese)ntib(us)/
o(mn)ib(us) scabinis dempt(is) duffle retheman octobr(is) v[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer