SAL7373, Act: R°81.4-V°81.1 (196 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°81.4-V°81.1  
Act
Date: 1479-08-01

Transcription

2019-06-16 by Greet Foblets
Wij suster katerine vand(er) meren oetmoedich p(ri)orinne en(de) tgemeyn
//
co(n)vent des goidshuys van sinte berbelen dale reguliererssen va(n) sinte augustij(n)s/
ordinen des creesdoms van luydick bynne(n) der stad va(n) thiene(n) geseten doen condt/
allen lieden die dese l(ette)ren selen zien oft hoiren lesen want wij overmits/
stre(n)gheit onser ordinen en(de) geloften te houden buten onsen sloote niet gaen/
en moegen noch onse saken selve doen Soe hebben wij voir ons voir [en(de)] onsen/
en(de) onsen naecomelingen mechtich gemaect en(de) mechtich maken en(de) geve(n) volcome(n)/
macht en(de) sunderlinge bevel onsen gemi(n)den in gode brueder dieric van/
antweerpen onsen eerleken r(e)c(t)or en(de) biechtvader tot onsen wederroepen(e)/
soe waer dat hij desen onsen open(en) brief thoenen sal in onsen name te/
heysschene te eyndene en(de) te ontfangene alle alsulke rinten chijsen pachten/
so(m)men va(n) pe(n)ningen en(de) ande(re)n goeden en(de) scouden alsmen den voirscr(even) goidshuyse/
sculdich mach zijn en(de) naemaels wesen sal de pe(n)ningen rinten en(de) pachten/
te eyndene en(de) tontfangene En(de) ofts noot ware om der selver goeden/
wille pachten chijsen en(de) renten voirscr(even) te deenghen en(de) te dingene in/
onsen name voir alle gerichten gheestelic oft weerlic die pande en(de)/
onderpande metten rechte te beslane uut te wi(n)nene en(de) ghifte/
dairaf tontfane en(de) weder over te geven(e) met rechte te vervolgene/
vo(n)nisse te heysschene te aenhoiren(e) en(de) te voldoen(e) in gewi(n)ne en(de)/
verliese Item onse rechte te bescudden(e) en(de) ons te v(er)antwoerden(e)/
in allen steden en(de) tijden en(de) guedinge va(n) erve tontfane to(n)tfane tonsen/
behoef Item eene(n) oft meer procureerders wettelijc in zijn stadt/
te settene en(de) oic weder af te setten(e) alst hem gelieve(n) sal En(de) alle/
dat te doen(e) dat wij selve soude moegen doen waren wij voir oogen/
en(de) tsegenwoirdich behoudelec dat ons onse r(e)c(t)or voirscr(even) oft die/
hij in zijn stadt sedt ons oft ons cloester niet en selen moege(n) onterven/
Geloven wij hiero(m)me wij priori(n)ne en(de) co(n)vent gemeyn co(n)vent/
voirscr(even) voir ons en(de) onsen naecomelingen teewigen daghen vaste/
goet en(de) van weerden te houden wies ons r(e)c(t)or brueder dierick voirs(creven)/
en(de) zijn voirtgemechtige in onsen saken voirscr(even) doen selen allen/
argelist uutgescheyden in herdinckenissen en(de) getuge der waerheyt/
Soe hebben wij priori(n)ne en(de) tgemeyn co(n)vent voirscr(even) onsen/
co(n)ventualen segel deser l(ette)ren aengehangen int jair ons hee(re)n/
duysent vierhondert neghen en(de) tseve(n)tich opte(n) ierste(n) dach va(n) augusto
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer