SAL7373, Act: R°90.1-V°90.1 (226 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°90.1-V°90.1  
Act
Date: 1479-10-22

Transcription

2019-04-21 by Greet Foblets
It(em) jan oliviers sone wijlen henrix oliviers diemen hiet mathijs woenen(de)/
te herent in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft/
van joese absoloens sone wijlen henrix en(de) henricke vand(er) horst als/
mombours vand(en) grote(n) gasthuyse van loeven(en) die goede h(ier)na bescr(even)/
den selven gasthuyse toebehoren(de) Inden yerste(n) een half boend(er) wynne(n)s/
lants gelegen te herent opt velt geheete(n) broecvelt tussce(n) de goede h(ere)n/
adams wilen de swertte(re) priest(er)s nu des heylichs gheest van herent/
ter eend(er) sijde(n) en(de) de goede jouffr(ouwe) agneesen absoloens t(er) ande(re) de goede/
der kercken van herent It(em) noch een half boend(er) en(de) acht roeden/
winne(n)s lants ghelege(n) bove(n) here(n)t opden breempt tussche(n) de goede/
des cloesters van bethleem op deen zijde en(de) jans vand(er) heyden metse(r)/
op dander zijde It(em) i(½) dach(mael) lants min vii roeden ghelege(n) opt/
molen velt tussche(n) de goede peter vranx in twee zijden en(de) die/
goede m(er)tens die coninck op dand(er) zijde It(em) noch drievie(re)ndeel/
lants min vijf roede(n) geleg(en) opt selve velt voirs(creven) tussche(n) de goede/
der beghine(n) van arscot in beyde zijden It(em) ond(er)half dach(mael) dach(mael)/
lants geleg(en) aldair tussche(n) die goede jans molensleghers pelsmake(r)/
op deen zijde en(de) die goede der jourffr(ouwe) blanckairts op dander sijde/
It(em) noch twee stucke(n) lants geleg(en) opden keyserberch geheeten/
den gasthuys berch d(air)af deen stucke houden(de) es omtrint seven(e)/
dach(mael) en(de) es gelege(n) tussche(n) die goede jans switte(n) op deen zijde/
en(de) de wygart wile(n) wout(er) spapen op dand(er) side It(em) dander/
stucke es houden(de) een half boend(er) en(de) es geleg(en) opde(n) selven/
berch voirs(creven) tussche(n) beide die keyserberch gelijc die voirs(creven) lande/
opde voirs(creven) plaetse gelege(n) sijn myn oft meer inder maten houden(de)/
Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wy(n)nen(e) van half merte naestcomen(de)/
ov(er) twee jair eenen t(er)min van tweelf jae(re)n lanck due(re)nde/
deen na dander sonder middel volgen(de) Elcx jaers dae(re)n by(n)nen/
voe(r) en(de) o(m)me acht mudden rox goet en(de) payabel met wa(n)ne/
en(de) vloghele(n) wel bereydt der maten van loven(en) alle jae(re) sinte/
andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te loven(en) int voirs(creven) gasthuys/
te leveren(e) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(uo)lib(et) ass(ecutu)[m] Op die vorwerde/
en(de) condicie hier na bescreve(n) dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande/
sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijck wy(n)nen en(de) werve(n) sal ghelijc
//
sijne(n) regenote(n) bove(n) en(de) benede(n) ende die binne(n) den selve(n) xii/
jae(re)n drie werf [mesten] wel en(de) loflijc slandts meeste profite en(de)/
alsoe wale die verste lande als die naeste It(em) sal die voirs(creven)/
wy(n)ne die voirs(creven) goede laten tsine(n) afscheiden(e) ghelijck hier/
nae volght te weten(e) thalf boender ghelegen opt broeck/
velt besayt met rogghe It(em) thalf boend(er) gheleg(en) opt broeck/
velt en(de) acht roeden gheleg(en) opden breempt en(de) i(½) dach(mael)/
lants min vii roede(n) ghelegen opt molevelt en(de) die drie vir(endeel)/
min vijf roede(n) gelegen opt voirs(creven) velt It(em) i(½) dach(mael) lants/
tussche(n) die goede jans molensleg(er)s voirs(creven) sal laten/
eens o(m)me gedaen En(de) die twee stucken lants ghelege(n)/
opden keyserberch voirs(creven) stortte Ende alle dese vorwerden/
gheluften en(de) (con)dicien voirs(creven) heeft gheloeft de voirs(creven) wy(n)ne/
te voldoene Ende voirts geloeft t(er) manisse(n) der voirs(creven)/
mombo(r)en voir dese yegewoirdighe pechtinge loffelijck/
borchtocht te stelle(n) cor(am) berth(em) moelen octobr(is) xxii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer