SAL7373, Act: R°98.2-V°98.1 (239 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°98.2-V°98.1  
Act
Date: 1479-10-27

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
Bijden rade vand(er) stad sijn gecompareert h(er) ghijsbrecht/
van bakelen op deen zijde en(de) de scepen(en) sdorps van/
lynden op dande(re) Aldaer de selve h(er) ghijsbr(echt) exhibeerde/
seke(re) scepen(en) brieve voir de selve scep(enen) van lynden/
geexhibeert dair mede hij thoende hoe dat hij/
metten richte(r) ald(aer) uutgedaecht hadde mits faute(n) van/
betaling(en) van chijse seke(re) onderpande toebehoe(re)nde gielijse/
den rode en(de) gaf te kenne(n) hoe dat de selve brieve/
niet gemaect en(de) gegrosseert en wae(re)n in alder manie(re)n soe/
dat behoirde Te weten(e) want zij ald(aer) niet inne gesedt/
en hadde de selve onderpande(n) met hue(re)n reeng(enoten) gelijc hij die/
metten lantmete(r) en(de) der wet ald(aer) hadde doen meten nae dat/
hij die voirs(creven) goede hadde uutgedaecht meynende dat dat/
oic sculdic wa(r)e in de voirs(creven) brieve te comen(e) metter uutdaginge(n)/
hopende ende meynende alsoe dat zij sculdich souden zijn de/
selve brieve te vernuwen(e) gelijc dat behoerde Aldaer/
die vand(en) dorpe deden seggen dat p(ar)tien gheene conde en/
wert gedaen ten tide doen de palinge geschiede oec soe en/
hadden zij aldaer gheene teeken(en) van palinge(n) gesedt gelijc/
men sculdich ware van doen(e) alst nae recht geschiet wa(r)e/
mair hadden alleene dair bij geweest daer de lantmetere/
metten hee(re) de lande simplicit(er) overmat sond(er) meer hoepte(n)/
mits desen dat zij hue(r) brieve(n) wel gemaect hadden vanden/
uutdagen(e) gelijc dat voir hen geschiet was en(de) meynden/
dat de palinge daer niet sculdich en wa(r)e inne te comen(e) mits/
dien dat die langen tijt nae duytdag(ene) geschiet was en(de) oec/
niet volcomelijc de palinge nae recht geschiet en was gelijc/
dat behoirde met meer reden(en) bij hen soe metten monde soe
//
met gecrifte in beyden zijden gealligeert Ende alsoe p(ar)tien int/
lange gehoert sijnde Es bijden selven rade geappointeert dat/
de brieve vanden uutdagen(e) bliven souden inder manie(re)n gelijc/
dat die gepasseert wae(re)n en(de) geliefde h(er) ghijsbrechte e(n)nich/
voirder besorch te hebben(e) vand(er) palingen nae geschiet dat hij/
dair af sijne meyni(n)ge ov(er)geve(n) soude van vrijdage naestcomen(de)/
in acht dage(n) den selven scepen(en) om hen d(aer) op te verantwerd(en)/
en(de) d(aer)entinde(n) recht In (con)s(ili)[o] opidi octobr(is) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer