SAL7373, Act: V°149.2 (348 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°149.2  
Act
Date: 1479-12-20

Transcription

2020-02-26 by Greet Foblets
Vand(er) questien geport bijde(n) rade vand(er) stad tussche(n) de geswor(enen) vand(en) vettewariers/
a(m)bachte ter eenre en(de) katlijne(n) inde waghe weerdi(n)ne jor(ise) inde wage te mechle(n)/
ter ande(re) Ald(air) de selve geswor(enen) te kinne(n) gaven hoe dat sij bevonde(n) hadden/
dat de voirs(creven) ka(tlij)[ne] op heden als op eene(n) mae(n)dach bracht hadde van mechle(n)/
te coope zeepe en(de) kese en(de) dat zij die met cleyne(n) pe(n)neweerd(en) oft gewichte/
opte merct vercocht hadde tege(n) de ordina(n)cie en(de) rolle den gemeynen/
ambachte verleent gelijc zij dat deden bliken metter selver hoopte(n)/
en(de) meynden dat dat alsoe niet sculd(ich) en wa(r)e te geschieden Ten/
wa(r)e dat zij e(n)nich goet van buten gebracht hadde te vercoopen int/
gros met vaten oft halve(n) vaten oft met geheele(n) kesen dwelc zij/
huer niet verbieden en woude(n) noch e(n)nich belet d(air) inne doen en(de) wae(re)n/
des wael getroest totte(n) rechte naevolgen(de) hue(re)n besceyde Ald(air) de voirs(creven)/
ka(tlij)[ne] ter onschout van tgene des zij gedaen hadde dede segge(n) dat zij/
anders niet en wiste ten wa(r)e eene(n) vryen merctdach en(de) dat eenyeg(elijck)/
coope(n) en(de) vercoopen mochte nae zijnre gelieften en(de) sond(er) mesgrijp het/
wae(r) van buyten oft van binne(n) gemerct dat den maendach alhier is/
eene(n) gemeynen mercdach en(de) meynde dat zij d(air) o(m)me tegen de ordina(n)cie/
vand(er) rollen niet gedaen en hadde noch d(air) inne niet gehouden m(aer) hoopte/
de (con)trarie dat sij d(air) af ongelast soude bliven en(de) alsoe p(ar)tie(n) in wed(er)ssijde/
gehoert sijnde Is bij e(n)nig(en) vand(en) rade doen ter tijt p(rese)nt sijnde/
geappointeert dat de voirs(creven) ka(tlij)[ne] hue(r) goet vercoopen soude alsoe verre/
huer dat geliefde int grosse sonder anders dat te pe(n)neweerden/
oft met gewichte te vercoopen oft dat zij des ambachts recht/
plegen soude nae inhouden vander rollen en(de) anders niet In (con)s(ili)[o]/
decembr(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer