SAL7373, Act: V°160.3 (366 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°160.3  
Act
Date: 1480-01-05

Transcription

2020-03-22 by Greet Foblets
It(em) wil(he)lm(u)s mu(n)te(re) sartor promisit lamberto duffay dece(m) pet(er)s/
te xviii stuv(er)s iii pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) deen helcht vand(er) voirs(creven)/
so(m)men te liechtmesse naestcomen(de) en(de) dander helcht te/
paessche(n) d(air)nae volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o]/
januar(ii) qui(n)ta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer