SAL7373, Act: V°187.2-R°190.1 (424 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°187.2-R°190.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Vander questien die voe(r) den rade vand(er) stad come(n) is tusschen/
de besetters van herent ter eender zijden en(de) roelofve roelofs/
ter ande(re) om der beden wille die de voirs(creven) bedesetters eyschte(n)/
den voirs(creven) roelofve de bede vand(en) ii leste(n) t(er)mijne(n) vand(en) xxvi/
p(or)cheelen van goeden te herent gelegen die zij in eend(er) cedulle(n)/
overgave(n) met stucke(n) en(de) p(or)ceele(n) elck gheestimeert gelijck h(ier)na/
volcht Die goede roelof roelofs die hij v(er)crege(n) heeft teghe(n)/
diericke va(n) langrode salig(er) gedachte(n) en(de) m(ijn) jouffr(ouwen) dair de/
selve dierick de bede d(air)aff betaelt hadde in zijnder tijt Inde(n)/
yersten xi dach(mael) lants opden hobbempt gelege(n) vanden welke(n)/
deen boender toebehoirde g(or)de vanden doirne make(n) vii mudde(n)/
rox Item ten ii[ten] male die selve iii boende(r) die wile(n) toebehoirde(n)/
willem(me) de gruyte(re) d(air)bij gelegen vale(n)t vii(½) mudden It(em) tderde/
een boender lants in twee stucken gelegen opden berch die/
willems gruyters ware(n) val(ent) een mudde Item iiii[de] iiii cap(uynen)/
en(de) xxii d(enieren) die willems van molle ware(n) vale(n)t xii(½) stuv(er)s/
Item v[te] v dach(mael) lants v(er)cregen tegen de vrouwe van/
bullestrate(n) en(de) drie vierdel tegen qui(n)ten(e) va(n) bullestrate(n) geleg(en)/
opt molevelt val(ent) iii(½) mudden rox Item vi[te] ix mol(evate) rox/
die symon geldens waren Item tvii[te] de selve i(½) mudde/
rox aende goede m(er)tens coninck met zijne(n) medepleghers/
It(em) viii[te] de selve drie mudde(n) aende goede va(n) velpe It(em) ix[te]/
de selve iii(½) dach(mael) opt ouderot die wout(er) coema(n)s ware(n) val(ent)
//
twee mudde(n) iii mol(evate) Item x[te] de selve iii(½) dach(mael) opt zuetvelt/
gecrege(n) tegen pete(re)n love(n)wech val(ent) ii mudde iii mol(evate) It(em) xi[te]/
de selve i(½) dach(mael) d(air)aen belege(n) die toebehoirde(n) ja(n)ne de roye val(ent)/
xiiii mol(evate) Item xii[te] de selve drie boende(r) eeussels aende tuydeke(m)/
strate belege(n) val(ent) xiii(½) hollan(sche) guld(en) Item xiii[te] de selve (½) dach(mael)/
eeussels in twee stucken gelege(n) opde(n) hert vercrege(n) tegen de/
kinde(re) vand(er) roost en(de) noch d(air)aen belege(n) (½) dach(mael) eeussels val(ent)/
i hollan(sche) gulden(e) Item xiiii[te] de selve (½) boender ende drie/
vie(re)ndeel bempts opde(n) hert gelege(n) die willems gruyt(er)s ware(n)/
val(ent) drie hollan(sche) g(ulden) Ite xv[te] de selve noch eene(n) bempt opde(n)/
hert omtrint een dach(mael) die lijsbette(n) ty(m)merma(n)s was val(et) i hollan(sche)/
gulden(e) Van welken voirscr(even) porceele(n) va(n) goede(n) dierick wijle(n)/
van langrode de oude altijt de bede hadde betaelt en(de) sdorps/
rechte hadde gestae(n) soe zij seyden Item en(de) noch vande(n) porcele(n)/
van goeden h(ier)nae bescr(even) die soe de voirs(creven) cedulle beg(ri)pt de/
voirscr(even) roelof selve v(er)crege(n) hadde in zijne(n) p(er)sone It(em) xvi[te]/
i(½) dach(mael) lants gecrege(n) tege(n) amelr(ijcke) de zw(er)tere belege(n) opde(n)/
reywech val(ent) xii mol(evate) Item xvii[te] een dach(mael) lants dat arnts/
bart en(de) jans va(n) hove was belegen bijder tomstrate(n) valet/
x mol(evate) Item xviii[te] de selve een dach(mael) d(air)aen dat jans van/
bullestrate(n) was x mol(evate) It(em) xix[te] (½) dach(mael) lants dat goessens/
vander stoct was in zijn block belegen en(de) innegeslage(n) val(et)/
v mol(evate) It(em) xx[te] een dach(mael) lants aende tomstrate v(er)crege(n)/
tege(n) de weduwe vand(er) huelt val(et) x mol(evate) Item xxi noch/
v vie(re)ndeel lants opt selve velt v(er)cregen tege(n) ja(n)ne scelkens/
en(de) zijnder sust(er) val(ent) xii mol(evate) It(em) xxii i(½) dach(mael) op rege(n)block?/
v(er)crege(n) tege(n) denise va(n) langendonck val(ent) xii mol(evate) rox It(em)/
xxiii[te] (½) boend(er) eeussels int herentbroeck v(er)crege(n) tege(n) de/
kinde(re) vanden ynde val(et) ii hollan(sche) guld(en) It(em) xxiiii[te] een/
dach(mael) eeussels v(er)crege(n) willem(me) de witte aende tuydeke(m)strate/
belege(n) i holl(ansche) g(ulden) It(em) xxv[te] i(½) dach(mael) bempts aende voirs(creven)/
tuydeke(m)strate beleg(en) die wile(n) toebehoirde(n) den kinde(re)n vanden/
ynde val(ent) i(½) holl(ansche) g(ulden) Item en(de) een dach(mael) bempts tege(n) he(n)r(icke)
//
vand(er) roost v(er)crege(n) val(et) i hollan(sche) g(ulden) Seggen(de) de selve/
bedesetters dat die van he(re)nt in possessien hadden geweest/
va(n) heffinge(n) d(er) beden vand(en) voirs(creven) xv yerste porceele(n) va(n) goeden/
vanden ouden diericke van langrode vo(r)e en(de) vande(n) jonge(n) diericke/
dair nae en(de) vanden voirscr(even) roelofve dairnae nae inhoudt des/
boecks vander beden vanden dorpe vanden ja(r)e van xlv h(er)w(er)ts/
tot noch de toe namelijck vanden selven ja(r)e van xlv ende/
voirt vanden ja(r)en lvi lvii lviii lix lx bijden voirscr(even) oude(n)/
diericke en(de) zijne(n) zone en(de) bijden voirscr(even) roelofve vanden/
v(er)volgen(de) ja(r)en van lxi lxii lxiii lxiiii lxv lxvi lxxvi lxxvii/
lxxviii en(de) lxxix p(rese)nte(re)nde dat te bewijsen mette(n) voirscr(even)/
boeke en(de) dat den selve(n) boeck was auctentijck gescr(even) va(n)/
hue(re)n gezworen(en) clerck ende dat dande(r) xi porceele(n) voirs(creven) hadde(n)/
gestaen ter beden ende sdorps rechte en(de) dat roelof en(de) zijn voirsete(n)/
dairaff de beden d(air)aff hadden betaelt p(re)tendeerden zij oick te/
bewijsen op dat hen dat worde ontkint Hopen(de) wairt zijt/
gethoenen consten dat hen de bede d(air)af betaelt soude worden/
Dair tegen roelof antwoirden(de) seyde dat hij vande(n) porceele(n)/
bij hem selve(n) vercrege(n) soe die van he(re)nt scriven tege(n) amelr(ijcke)/
de zw(er)te(re) arnde bart janne van hove janne va(n) bullestrate(n) goessen(e)/
vander stoct de weduwe vander huelt janne scelkens denise/
van langendonck de kinde(re) vanden ynde willem(me) de witte oft/
henr(icke) vander roest altijt bereet hadde geweest en(de) noch wa(r)e/
te betale(n) de bede als poirte(r) bij alsoe oft e(n)nige va(n) p(ar)tien t(er) beden/
staen(de) te hooge ware(n) getaxeert datmen dat ter reden(en) stelde/
en(de) alse vanden ande(re)n porcelen d(air)af vo(r)e geruert wort hoepte/
hij ongehouden te zijne va(n) beden bij div(er)sen reden(en) bezundert/
want hij wae(r) poirte(r) en(de) ingeseten(e) vand(er) stat D(air) hij va(n) zijne(n)/
goede(n) cont(ri)bueerde en(de) te laste stont gelijck ande(re)n poirte(re)n en(de)/
nader instructien d(er) beden en(de) wae(r) hij gheene bede sculdich/
te betalen van zijne(n) goeden buyten dan alleene va(n) goede(n)/
die hij oft zijn voirseten int vercrijch te laste van beden/
v(er)loeft hadden en(de) die zijn voirseten oft hij bynne(n) de(n) tijde/
inder instructien begrepe(n) gecocht hadde tegen onvry p(er)sonen
//
ende die alsoe ten tijde vanden selve(n) v(er)crige te laste stonde(n)/
Seyde voirt dat de voirscr(even) dierick van langrode doude zijn/
zone nae desgelijx willem de gruyte(re) innegeseten(en) en(de) vry lude/
ware(n) te loven(e) wonen(de) en(de) al hadden zij oft e(n)nich van hen/
te(n)nig(er) tijt bij gebreke van wynne(n) oft om hue(r) goede te/
bete(re)n buyte(n) geseten d(air)mede en werden hue(r) goede niet/
ontvrijt lange(r) dan zij buyte(n) woenden en(de) p(re)supponeerde/
dan dat dat zij alsoe wa(r)e Soe seyt hij voirt consten die/
van he(re)nt bewijsen dat de goede inder cedulle(n) begrepe(n) oft e(n)nige/
van dien bij diericke(n) va(n) langrode willem(me) de gruyte(re) oft hue(re)n/
navolg(er)s d(air) vele p(ar)tien af come(n) zij(n) zoe sij scriven v(er)loeft zijn ter/
beden ald(air) te moete(n) staen oft oick dat dande(r) p(ar)tien va(n) goede(n)/
bij roelove oft zijnen voirseten v(er)cregen zijn tegen onvry/
p(er)sonen die ten tijde vande(n) v(er)crige d(air)af stonden ten laste/
vand(er) beden dat hij van dien als ingeseten(e) vand(er) stat g(er)ne/
den tax dairop staen(de) als poirte(r) betale(n) woude en(de) altijt bereet/
hadde geweest te betalen hadde hij d(air)mede moege(n) gestae(n) en(de)/
hadde tot dien gelts genoech op den wissel geset en(de) hen de/
conde gedaen en(de) voir dier tijt dat zij dat souden hebbe(n)/
bewesen hoepte hij ongepraemt te bliven va(n) beden en(de)/
laste niet min hij was te vreden voir ogen te bringe(n)/
de br(ieven) soe v(er)re hij die heeft oft wat vanden v(er)crige gedae(n) we(r)e/
soe die van he(re)nt scrive(n) bij roeloefs voirseten tege(n) g(or)de vanden/
doirne willem(me) van molle de v(rou)we oft qui(n)ten va(n) bullestrate(n) symo(n)en/
geldens m(er)ten(e) de coninck die van velpe woute(re)n coomans/
pete(re)n love(n)wech de kinde(re) vand(er) roost lijsbetten ty(m)merma(n)s en(de)/
bevi(n)tmen dat d(air)inne v(er)loven steet oft dat die p(er)sone ten tide/
vanden vercrige onvry ware(n) en(de) te laste van beden van dien/
goeden stonden d(ier) wa(r)e bereet d(air)af als poirte(r) te betale(n) Hopen(de)/
hier mede te gestane en(de) der aenspraken ongehouden te zijne/
Tegen dwelck de bedesett(er)s replice(re)nde hoepten wair zij gelijc/
vo(r)e connen bewijsen dat de voirs(creven) goeden dair questie af es/
en(de) die roelof v(er)cregen heeft altoes ten laste en(de) beden gestaen/
hebbe(n) des dorps va(n) he(re)nt dat hen dan hue(r) conclusie worde(n) sal/
oick en hadden zij gheen conde gehadt va(n) e(n)nigen gelde/
dat alsoe bij rolove(n) gheset hadde geweest dat zijt consten
//
getrecken opt point vande(n) brieve(n) voir ogen te/
bringen(e) van zijne(n) v(er)crige D(air) hij noempt g(or)de va(n) doirne en(de)/
meer ande(re) repliceerde(n) zij seggen(de) dat dat al liede vanden/
dorpe ware(n) aldair wonechtich en(de) som noch wonen(de) te(n) laste/
vanden dorpe staen(de) mair conste roelof bewijse(n) dat dier p(er)soen(en)/
goede vry ware(n) soe wa(r)e hij sculdich te bewise(n) op dat hij/
hem d(air)mede woude behulpe(n) naede bewijssenisse die zij gelijc/
vo(r)e p(rese)nte(re)n te doen(e) oick wae(r) vande(n) gelijken questien een/
uuytsprake geschiet bijde(n) rade vander stat a(nn)[o] lxxvi tussche(n)/
de selve p(ar)tien die zij beg(eer)den voir ogen geleecht te hebbe(n)/
Roelof d(air)op duplice(re)nde dat hem de bewijssenisse va(n) bet(alin)[g(en)]/
d(er) beden die die van he(re)nt met hue(re)n boeken doe(n) wouden/
hem gheen ontstade en soude conne(n) gedoe(n) mair es sculdich/
va(n) beden van dien ombelast te blive(n) tott(er) tijt toe dat zij/
int p(ar)ticulier bewese(n) sulle(n) hebbe(n) welke goede sdorps rechte/
v(er)looft zijn oft tegen ongevrijdde p(er)sone gecrege(n) voirder/
oft niet dan hij bekint die proeve en stont op hem niet/
mair op die va(n) he(re)nt en(de) d(air)inne en conste hen hue(r) boeck/
niet gedeyne(n) ten wa(r)e dat v(er)cleert worde va(n) wat goede(n)/
die bede we(r)de betaelt Soe v(er)re dat uuyt(er)lijck de/
voirscr(even) p(ar)tien tot hue(re)n thoene gewijst zijnde en(de) roelof/
e(n)nige der bedesett(er)s getuyge(n) gebatteert hebben(de) tuychden/
de voirscr(even) bedesett(er)s met iiii scepen(en) va(n) he(re)nt en(de) noch/
eene(n) getuyge m(er)kelijck nae dat den selve(n) getuyghen/
dboeck vand(er) beden vand(en) dorpe gethoent es geweest/
dat zij dat boeck hielden voir auctentijck en(de) van weerden/
en(de) dat het gescr(even) en(de) ge(re)gistreert was bij hue(re)n gezworen(en)/
clerck dat voirt die van he(re)nt in possessien hadde(n) geweest/
van betalinge(n) vand(en) oude(n) diericken va(n) langrode en(de) vand(en)/
jonge(n) d(air)nae en(de) vand(en) voirscr(even) roelofve d(air)nae vanden/
ja(r)e va(n) xlv en(de) alsoe voirt tot noch toe nae inhout/
des boex voirs(creven) en(de) nae dat hen de voirs(creven) cedulle va(n)d(en)/
xxvi porceele(n) van goeden voirg(eruert) gethoent en(de) gelesen
//
was tuychden zij d(air)op ondervraecht dat die xv yerste/
porceele(n) inder cedulle(n) begrepe(n) die voe(r) yerst geruert stae(n)/
de selve goede ware(n) d(air) die bede inden voirs(creven) boeck beg(re)pen/
van outs af betaelt hadde geweest uuytgenome(n) dat dair/
onder niet begrepe(n) en was tsuetvelt ald(air) genoempt wa(n)t/
dat onder winxel lach Ende den selve(n) thoen behoirlijck/
geleyt en(de) alle acte(n) gescriften en(de) voirgeschiedenissen rijpelijc/
ov(er)sien zijnde en(de) voir ogen geleecht dinstructie opde bede/
gemaect en(de) al dat t(er) materien mocht diene(n) namelijck/
gevisenteert dboeck der voirs(creven) beden en(de) ald(air) inde(n) meesten/
deel vande(n) ja(r)en d(air)voe(r) af geruert wort bevonde(n) hoe/
dierick va(n) langrode vo(r)e en(de) roelof nae stont op bede deen/
jair min dander meer Es duytsprake vand(er) stat dat/
roelof betale(n) sal als poirte(r) de bede vand(en) porceele(n) va(n) goede(n)/
bij hem bekint desgelijx vande(n) ande(re)n goeden ond(er) he(re)nt geleg(en)/
inder cedulle(n) genoempt d(air)af de selve va(n) he(re)nt hue(re)n thoen/
nu hebbe(n) geleyt Behalve(n) conde de voirs(creven) roelof bewijsen/
bynne(n) vi weke(n) naestcomen(de) va(n) dien leste(n) goede(n) d(air)af hij de/
bede ontkint heeft e(n)nige te zijne v(er)crege(n) bij hem oft zijne(n)/
voirsete(n) tege(n) gevrijdde p(er)sone dat hem dat te baten come(n)/
sal moege(n) nader instructien en(de) zij(n) v(er)legge(n) in dien gerestituert/
worde(n) het en worde bevonden dat die ten tijde vanden/
v(er)crige ware(n) v(er)looft d(air)toe dan roelof altijt zijn brieve/
voir oge(n) sal moete(n) bringen soe hij gep(rese)nteert heeft In (con)s(ilio)/
opidi januar(ii) xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer