SAL7373, Act: V°193.2-R°194.1 (432 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°193.2-R°194.1  
Act
Date: 1480-01-28

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Voe(r) den rade vander stad is op heden gecompareert giel(ijs)/
van coelen en(de) pet(er) vander most ter eender en(de) de vrouwe/
scoliers met hue(re)n kinde(re)n ter ande(re) Aldair de voirs(creven) pet(er)/
en(de) gielijs den selve(n) rade te kinne(n) gaven hoe dat zij/
tot behoef van jacop scoliers opder stat wissel gesedt/
hebbe(n) de so(m)me va(n) [vacat] mette(n) v(er)lopen(en)/
rinten om mette(n) selve(n) pe(n)ni(n)g(en) af te quite(n) alt acht rijd(er)s/
erflijker rinten als jacop voirs(creven) heeft en(de) houden(de) es met/
scepen(en) br(ieven) va(n) lov(en) op zeke(re) borge(n) te wete(n) ja(n)ne wile(n) ouderogge/
en(de) den voirs(creven) gielijse en(de) pete(re)n vand(er) most die voe(r) den/
selve(n) ja(n)ne als principael hen v(er)obligeert hebbe(n) nae inhout/
vande(n) selve(n) scepen(en) br(ieven) p(rese)nte(re)nde de(n) selve(n) jacoppe op te legge(n)/
en(de) te betalen(e) vand(er) voirs(creven) gesett(er) so(m)men allet tghene des/
hem met rechte nae inhoudt va(n) zijne(n) br(ieven) sculdich wae(r)/
te volgen(e) Aengesie(n) dat zij dat met rechte hope(n) te v(er)halen(e)/
aende(n) principael oft zijne(n) goede(n) bege(re)nde oick dat de voirs(creven)/
jacop hen ov(er)leve(re)n woude dese pe(n)ni(n)ge ontfae(n) zijnde de/
principale br(ieven) hopen(de) en(de) sustine(re)nde dat hij dat sculdich wa(r)e/
va(n) doen(e) Dair tege(n) de voirs(creven) v(rou)we met hue(re)n kinde(re)n van/
jacops wege(n) want hij o(n)vermoege(n) was en(de) ald(air) niet/
gecome(n) en conste dede seggen hoe dat zij wael gewilt
//
hadde dat dese saken egheen noot geweest en hadde Mair/
want gielijs ende pet(er) voirscr(even) dese voirscr(even) rinte(n) quite(n) woude(n)/
soe ware(n) zij te vreden met st(uvers) met steerten zond(er) hen voirde(r)/
te lasten(e) mette(n) v(er)lopen(en) pachte dieme(n) den selve(n) jacoppe tacht(er)/
was van outs en(de) oick mette(n) halve(n) pachte van eene(n) jaire/
gem(er)ct dat de rinten gevalle(n) es en(de) dese pe(n)ni(n)ge ald[(us)] gelev(er)t/
zijnde ware(n) zij te vreden den voirs(creven) borge(n) ov(er) te geve(n) de/
voirscr(even) scepen(en) br(ieven) ongecancelleert Dair tegen gielijs ende/
peter replice(re)nde deden segge(n) dat zij ware(n) te late(n) volge(n)/
vand(en) gesetten pe(n)ni(n)gen den voirs(creven) jacoppe allet ghene/
des hem nae recht toebehoirde en(de) and(er)s niet en(de) alsoe/
p(ar)tien in wed(er)zijden gehoirt zijnde Is duytsp(ra)ke va(n)d(er)/
stat dan hen dunct dat gielijs en(de) pet(er) voirs(creven) wel te vred(en)/
moege(n) zij(n) mett(er) betaling(en) tgene des jacop met zij(n)der/
huysv(rou)wen p(rese)nteert taenveerden In cons(ilio) opidi ja(nua)[rii] xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer