SAL7373, Act: V°24.3-R°25.1 (59 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°24.3-R°25.1  
Act
Date: 1479-07-16

Transcription

2019-09-03 by Greet Foblets
Vander questien gepoirt voe(r) den rade vander stat tussche(n) ja(n)ne/
va(n) beke t(er) eender zijden en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] horekens wed(uwe) jans/
wile(n) vand(en) hove t(er) ande(re) dair de selve jan opdede hoe/
dat de voirs(creven) weduwe tande(re)n tijde(n) ae(n) he(m) come(n) wae(r) met/
smeeken(en) en(de) schoene(n) woirde(n) bidden(de) dat hij ae(n) diericke va(n) langr(ode)/
houde(n) en(de) inneheffen woude alsulke xxx r(ijnsche) g(ulden) alse hij/
voirmaels d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) hadde geloeft en(de) die stonde(n) in hand(en)/
gerarts va(n) baussele bij transporte he(m) d(aer)af bij huer gedaen/
zij soude he(m) die voirt doe(n) transporte(re)n en(de) hadde he(m) toegeseyt/
dat dat gereede pe(n)ni(n)ge ware(n) en(de) dat hij d(aer)op cuele(n) en(de)/
te hemw(er)t neme(n) woude en(de) huer en(de) hue(r) borge(n) ontheffen/
va(n) alsulke(n) ii rijd(er)s lijfpen(sien) alse h(er) jan va(n) sinte guerix ridde(r)/
aenden voirs(creven) vand(en) hove als p(ri)ncipael anth(onijs) va(n) quaderebbe/
en(de) meer ande(re) als borgen heffen(de) was tot zijne(n) live en(de) dat/
hij op dese vorweerden en(de) ter goeder trouwe(n) en(de) deugden/
alleene dit ae(n)genome(n) mocht hebbe(n) bezunder op toeseggen
//
van dat de voirscr(even) xxx r(ijnsche) gul(den) gereede pe(n)ni(n)ge soude(n)/
zijn boot hij thoene(n) met anth(onijs) van quadrebbe hopen(de) d(aer)om/
dat hem de voirs(creven) weduwe die xxx r(ijnsche) gul(den) soude doen/
hebben oft dat hij vand(en) voirs(creven) ii rijd(er)s lijfpen(sien) ontslaghe(n)/
soude worde(n) he(m) des gedragen(de) totten rechte dair tege(n) de/
jouffr(ouwe) hue(r) v(er)antwerden(de) dede lese(n) eene geluefte hue(r) h(ier)aff/
gedaen bijden voirs(creven) ja(n)ne va(n) beke dec(embris) s(e)c(un)da lestlede(n) d(aer) zij/
bij blijft en(de) v(er)socht voe(r) hue(r) (con)clusie dinhout d(er) voirs(creven) geluefte(n)/
voldaen te hebbe(n) en(de) seyde datme(n) niet sculdich en wa(r)e te lette(n)/
opden thoen die jan byleyt met anth(onijs) va(n) quaderebbe die/
selve als borge inden voirs(creven) br(ieve) stont Es duytsprake vander/
stat dat de voirscr(even) weduwe mett(er) execucien va(n) hue(re)n voirs(creven)/
br(ieve) sal moege(n) proced(ere)n d(er) voirs(creven) calaengien niet tegenstaen(de)/
In cons(ilio) opid(i) julii xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer