SAL7373, Act: V°245.2-V°246.1 (534 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°245.2-V°246.1  
Act
Date: 1480-03-04

Transcription

2020-12-15 by Greet Foblets
Wij berct moele(n) scepen(en) te loven(e) doen cond alle(n) lieden dat voir/
ons come(n) zijn h(er) robbeert lonijs priester t(er) eender katlijne lonijs/
dochter wijlen jans loenijs brueders des voirscr(even) he(re)n robbeerts/
voir hue(r) ende inden name van lijsbetten lonijs hue(re)r suster die/
zij in desen geloeft te v(er)vangen t(er) ande(re) Opdoen(de) dat tussche(n)/
hen tsame(n) en(de) bezundert over vele ja(r)en geschille(n) ware(n) opv(er)stae(n)/
om der goeden wille hen gebleve(n) van hue(re)n vord(er)s d(air)aff voir/
div(er)se richt(er)s beyde gheestelijck en(de) weerlijck en(de) oick bij zeke(re)/
segge(re)n alrehande vo(n)nissen appointeme(n)ten en(de) uuytsprake(n) ware(n)/
gebuert die welke zij en(de) elck van hen beliefde(n) tacht(er)volg(en)/
en(de) voir ons geloefden tonderhoude(n) onv(er)brekelijck en(de) dat/
alnoch tusschen hen alrehande questien ware(n) opv(er)staen beyde
//
inden hove va(n) luydick ende oick voir tgherichte va(n) berthem/
ende dat meer es ande(re) pointen en(de) saken in rechte niet/
hangen(de) gebue(re)n soude(n) moege(n) aengaen(de) den goeden van hueren/
voirscr(even) vorders om de welke en(de) alle geschille dat tussche(n) hen/
meer soude moege(n) uuytstaen en(de) d(air)af zij deen totte(n) ande(re)n gebreck/
hadden zij in beyde(n) zijden aensiende dat d(air)om ongunste cost/
ende last soude(n) moege(n) gebue(re)n Hebben hen van dien gescille(n)/
alnoch ombeslicht uuytstaen(de) gesubmitteert en(de) v(er)bonde(n) inde/
eendrechtige uuytsprake van meeste(re)n arnde va(n) oudenaerde/
meeste(re)n janne van inchy arnold(e) kyp en(de) pete(re)n vand(er) hoeve(n)/
In deser vuege(n) dat elck va(n) hen zijn gebreck dat hij totten/
ande(re)n meynt te hebbe(n) setten sal bij memorie(n) in gescrifte d(air)toe/
vuegende de reden(en) en(de) saken wair uuyt dat hij sal willen/
sustine(re)n dat hem zijn voirtsette(n) soude moege(n) dienen ende/
gebue(re)n en(de) dat ov(er)geve(n) in hande(n) vanden voirs(creven) segg(er)s by(n)nen/
xiiii nachte(n) naestcomen(de) en(de) d(air)entende(n) sal elke p(ar)tie op des and(er)s/
ov(er)geve(n) antweerde(n) oick in gescrifte en(de) dat insgelijx bringhe(n)/
in hande(n) der selver segg(er)s bynne(n) xiiii nachte(n) d(air)nae en(de) elke p(ar)tie/
sal betale(n) zijn scriftue(re)n va(n) zijne(n) ov(er)geven(en) en(de) oick de cop(ien)/
die hij van des anders gescrifte(n) sal behoeve(n) te hebbe(n) ende/
d(air)entenden sulle(n) de segg(er)s tvoirneme(n) van beyden p(ar)tien in hande(n)/
hebben(de) de scriftue(re)n ov(er)sien en(de) alle munime(n)ten oft getuycheniss(en)/
tott(er) sake(n) dienen(de) en(de) d(air)toe e(n)nige vande(n) p(ar)tien hen selen wille(n)/
gedrage(n) bynne(n) xv dage(n) d(air)nae en(de) hue(r) uuytsprake dairaff/
doe(n) bynne(n) eender maent nae elx v(er)antw(er)d(en) op dat zijs [eens] zijn/
Ende oft zij van e(n)nigen pointe(n) discoerdeerden dat dan de/
selve iiii arbit(er)s sulle(n) moege(n) neme(n) eene(n) ov(er)man die clerck/
va(n) rechte zijn sal niet suspect en(de) hen d(air)mede beraden om/
met dien alsoe ov(er)come(n) duytsprake van des zij niet eens/
en ware(n) tappointe(re)n en(de) oft de segg(er)s in dien pointe bleve(n)/
discorde(re)nde sal de voirscr(even) ov(er)man aengehoirt de div(er)siteyt/
vand(en) opinien de sake uuytspreke(n) en(de) t(er)mine(re)n Ende wes/
alsoe bijden segge(re)n met eendrechte bijden ov(er)ma(n)nen alleene/
uuytgesproken sal worden behoudelijck dat alle scepen(en) brieve(n)
//
vo(n)nissen ende uuytsprake(n) t(er)mi(n)acien en(de) arbitrame(n)ten de(n) voirscr(even)/
p(ar)tien dienen(de) dairaf dat niet en is geappelleert geweest sele(n)/
blive(n) in hue(re)r macht Dat hebben zij geloeft tonderhouden/
gestentichlijck zonder dair tegen te doene bij hen oft bij ande(re)n/
in e(n)niger manie(re)n elc van hen opte v(er)buerte ende pene/
van hondert crone(n) te applice(re)n deen derdel ons(en) gened(igen) he(re)/
dander derdel m(ijn) hee(re) den busschop van luydick en(de) tderde/
derdendeel der (par)tien die duytsprake in al acht(er)volchde/
nochtan des niet te min gehoude(n) zijnde int voldoe(n) d(er) selv(er)/
en(de) d(air)toe bedwonge(n) te worde(n) bijde(n) gheestelijke(n) oft weerlijcke(n)/
gerichte over hue(r) p(er)sone en(de) goede Ende h(ier) mede sulle(n) alle/
processe(n) des(en) aengaen(de) te luydick oft elde(r) v(er)smelte(n) en(de) elck/
sal die van zijnder zijden doe(n) stille staen en(de) afdoe(n) ten/
eeuwelike(n) dagen en(de) te vreden zijn met tghene des bij des(er)/
submissien en(de) der uuytsp(ra)ken d(air)uuyt te geschie(n) te vreden zijn [gebue(re)n sal]/
cor(am) berct moele(n) m(ar)cii iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer