SAL7373, Act: V°271.4 (596 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°271.4  
Act
Date: 1480-03-24

Transcription

2021-02-08 by Greet Foblets
It(em) m(ar)gr(iet) sjoden wed(uwe) jans wile(n) de clerck heeft geloeft henr(icke) scolle(n)/
thien r(inssche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) tstuck deen helcht te beloken(en) paessche(n) naestcomen(de)/
en(de) dand(er) helcht te beloken(en) sinxen(en) d(air)na q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] cav(er)chon burg(imagistro) m(ar)cii/
xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer