SAL7373, Act: V°301.2-R°302.1 (670 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°301.2-R°302.1  
Act
Date: 1480-04-29

Transcription

2021-05-08 by Greet Foblets
It(em) pet(er) vand(en) berghe als geleyt totte(n) goeden have ende erve/
hee(re)n jans van longchamp en(de) hee(re)n jans van fournemont ridde(re)n/
voir hem en(de) jacoppe van dongelberge ter eender her jan vanden/
berghe priester en(de) jouffr(ouwe) lijsb(eth) hacken voir hen ende oic de/
selve h(er) jan als p(ro)cur(eur) inden name ende van wegen jans van/
kerckem dien de voirs(creven) h(er) jan als p(ro)cur(eur) renu(n)c(ians) quibuscu(m)q(ue) p(ri)vileg(iis)/
hier inne gelooft heeft te vervangen ter ande(re) in p(rese)ncia hebben/
gekint ende gelijdt dat zij bij middele ende onderwijse/
van vrienden met malcande(re)n eensworde(n) zijn der pointe(n)/
condicie(n) ende vorweerde(n) hier nae verclaert die zij deen/
dande(r) gelooft hebben indivisim et q(ui)lib(et) pro toto onverbrekelijc/
tacht(er)volge(n) ende tond(er)houde(n) Ierst ende voir al dat/
alle p(ro)cedu(r)en en(de) vervolge die de voirs(creven) h(er) jan jouffr(ouwe) lijsb(eth)/
en(de) jan van kercke(m) oft e(n)nich van hen begonne(n) hebben te/
doen(e) op den voirs(creven) jacoppe van dongelberge den voirs(creven) pete(re)n/
vand(en) berghe oft ande(re)n inden brabantschen rade oft elde(r)/
af ende te nyeute sijn ende bliven selen ende versmelte(n)/
sonder meer op hen ald(air) te procede(re)n It(em) dat de voirs(creven) h(er) pet(er)/
onbelet vand(en) voirs(creven) h(er) ja(n)ne lijsbette(n) oft ja(n)ne van kercke(m)/
dint(er)est actie reste(n) en(de) gebreken die uut saken van zijnen
//
beleyde noch onbetaelt sijn aen de goede van marilles ende ande(re)/
onder de macht vand(en) selven beleyde begrepe(n) en(de) oic aen de vruchte(n)/
en(de) bladinge(n) der selver voir al metten selve(n) sijne(n) beleyde sal/
moegen verhalen en(de) afneme(n) soe eer soe bat naevolgen(de) der verificacie(n)/
d(air) af bijden voirs(creven) jacoppe inde banc voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) ten lesten male gedaen die gedroech c lxxxv/
clinckaerts ende vand(en) selve(n) geverificeerde(n) reste en(de) van/
tgene des hij d(air) tege(n) oft d(air) op ontfange(n) sal bescheyt en(de)/
claernisse doen aen tselve rest corten(de) die xxii(½) r(ijns) guld(en)/
die d(air) op bij jacoppe gehaven sijn ende comen wa(r)en uut/
handen des meyers van marilles It(em) oftmen vonde coopman/
om e(n)nige der voirs(creven) goede te vercoope(n) soe sal dierste p(ar)tie dair toe/
der weerdinne(n) des voirs(creven) jans van kerckem en(de) hue(re)n vader/
dbeste onderwijs gherne hulpen doen hen doenlic en(de) moegelijc/
zijnde dat zij d(air) toe (con)sent wille(n) drage(n) hant en(de) mont/
leene(n) en(de) behulpich wesen Behalven ende op in dien dat de/
pe(n)ning(en) d(air)af comen(de) voir al den voirs(creven) jacoppe in afslage sijnd(er)/
voirs(creven) scult volgen sullen en(de) van des alsoe vercocht wort/
d(air) af sal pet(er) voirs(creven) zijn beleyt quijtscelde(n) op dat die/
pe(n)ninge gelijc vo(r)e den voirs(creven) jacoppe in afslage als vo(r)e wordde(n)/
Ende jacoppe voldae(n) sijnde van sijne(n) voirs(creven) reste en(de) oic vand(en)/
costen hem inden voirs(creven) lesten vervolge te bruessel aengedaen/
mette(n) costen die hij alnoch lijden mochte sal pet(er) sijn hande/
lichte(n) vand(en) goeden laten(de) die volgen den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne/
en(de) lijsbette(n) als geleyt tot jans van kerckem goeden oft/
ande(re)n dier inne gericht zijn Ende alse vand(en) xxii(½) r(ijns)/
guld(en) noch onder den meye(r) van marilles staen(de) dair af sal/
peter als geleyt hem verdragen sonder vervolch te doen(e)/
sond(er) p(re)judijs anderssins van zijne(n) rechte ende oic sonder/
der voirs(creven) wed(er)p(ar)tie(n) dair aen stoot oft letsel te doene des/
sal de voirscr(even) lijsb(eth) hacke he(m) uutreycke(n) en(de) betalen ter stont/
de costen van rechte inde(n) gedinge te loeven(e) van sijnd(er)/
zijde(n) geschiet gedragen(de) ter so(m)men van xi r(ijn)s guld(en) ii st(uvers)/
cor(am) berthe(m) berct ap(ri)lis penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer