SAL7373, Akte: V°52.1-R°53.1 (134 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°52.1-R°53.1  
Act
Datum: 1479-08-26

Transcriptie

2018-12-23 door Greet Foblets
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) tusschen woute(re)n ghijsbrechts als man en(de)/
momboir m(ar)grieten maes zijns wijfs en(de) oick als p(ro)cur(eur) lijsbette(n)/
vanden steenweghe dochte(r) wijle(n) jans ae(n)legge(r) ter eender/
zijden ende he(re)n janne vander balct va(n) ons(er) liev(er) vrouwen/
bruede(re)n orden(en) v(er)weerde(r) t(er) ande(re) Aldair de voirs(creven) ae(n)legghe(r)/
yerst dede lese(n) twee recepitte deen d(air)mede hij en(de) zij(n) weerdi(n)ne/
a(n)no lxix julii sexta behielden eene(n) clinckart te xiiii st(uvers) oft/
de weerde d(air)af erflijck sint jansmesse vallende en(de) dander d(air)/
mede de voirs(creven) lijsbeth vande(n) steenwege int selve jair in/
julio xvii dage behielt xiiii(½) st(uvers) erflijck oick tsint jansmesse/
vallende Elck hue(re)r zijn rinte opt neghenste gedeelte der/
helcht vanden goeden h(ier)nae bescr(even) namelijck van eene(n) huyse en(de)/
hove mette(n) toebehoirte(n) gelegen inden dorpstrate buyten bynne(n)/
poirte(n) tusschen de goede jans motte en(de) de goede die willem/
wile(n) berchman cledermake(r) toe te behoire(n) plagen Ende voirt/
der helcht van twee huyse(n) neve(n) een gelege(n) ende hae(re)n toebehoirte(n)/
gelegen acht(er) de voirs(creven) goede int ynde vanden voirs(creven) hove die/
welke ix[to] gedeelte(n) d(er) helcht vand(en) voirs(creven) en(de) meer ande(re)n/
goeden inden voirs(creven) brieve(n) begrepen bartelmeeus cle(re)n tege(n)/
de voirs(creven) gehuyssche(n) en(de) lijsbette(n) voirmaels terfchise ten voirs(creven)/
tijde(n) nam ende welke gespecificeerde goede voirscr(even) nu de/
voirs(creven) h(er) jan houden(de) es Ende die gelesen zijnde hoopte/
hij want de voirs(creven) h(er) jan de rinte d(air)af gevalle(n) sint jansmesse/
a(n)no lxxviii onder de wet geset hadde om zijn v(er)volch van/
rechte te schutte(n) dat hem zijne(n) gevallen(en) chijs aende selve/
gesette pe(n)ni(n)ge volgen soude te voirdere wairt hij boot te/
bewijsen dat hij en(de) de voirs(creven) lijsbeth vand(en) voirs(creven) rinten/
achte(r)volgen(de) hue(re)n br(ieven) betaelt en(de) d(air)af in possessien hadden/
geweest hem des getroesten(de) totte(n) rechte Dair tege(n) de/
voirs(creven) h(er) jan sustineerde de (contra)rie en meynde niet dat de selve/
aenlegge(r) e(n)nige possessie oft ontfanck vand(en) voirs(creven) rinte(n)/
achte(r)volgen(de) den voirs(creven) br(ieven) soude conne(n) gethoene(n) oft bijgebringe(n)/
en(de) alsoe wairt eene ongevroemde ghifte oick en soude hij
//
niet connen gethoene(n) dat zijn wijf oft oick de voirscr(even)/
lijsbeth e(n)nich recht oft deel sculdich hadden geweest te hebbe(n)/
inde voirs(creven) goede oft in een deel van dien al mochten zij/
d(air)af dnegenste deel vand(en) helcht uuytgegeve(n) hebbe(n) en(de) hue(r)/
rinten d(air)op behoude(n) op dwelck nae alt(er)cacie va(n) beyde(n) p(ar)tie(n)/
scepen(en) inder saken gemaent den voirs(creven) woute(re)n tot zijnen/
thoene gewijst hebben die welke genoech thoende inden/
name soe hij ageerde dat zij acht(er)volgen(de) hue(re)n br(ieven) in poss(essien)/
en(de) heffinge(n) hadde(n) geweest va(n) hue(re)n voirs(creven) rinten Ende de /
scepen(en) voirt gemaent int principael wijsden voir een/
vo(n)nisse dat den voirs(creven) woute(re)n inden name soe hij ageert den/
voirs(creven) chijs aende gesette pe(n)ni(n)ge volgen sal cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
in scampno dempto duffle aug(usti) xxvi
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer