SAL7373, Act: V°76.2-V°77.1 (190 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°76.2-V°77.1  
Act
Date: 1479-10-02

Transcription

2019-12-18 by Greet Foblets
Vander aenspraken die henric vanden ynde als mo(m)boir jouffr(ouwe)/
magdaleene(n) van meenssele sijns wijfs ende inden name van/
jouffr(ouwe) kathlijne(n) van meenssele hue(re)r suster als geleyt nae/
deser stad recht tot allen den goeden have en(de) erve jouffr(ouwe)/
lijsbetten pa(n)nesteert weduwe roelofs wilen corsbouts gedaen/
heeft totte(n) goede(n) der selver weduwen dair hij versocht in/
sijne(n) beleyde gehouden en(de) hem de goede der selver weduwen/
aengewesen te wordden om dair aen te moegen verhalen zijn/
gebreck dat hij hadde van eend(er) geloften van genoechdoen(e) hem/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) magdaleene(n) van meenssele sijne(n) wive en(de)/
oic jouffr(ouwe) katlijne(n) van meenssele hue(re)r suster gedaen voir/
scepen(en) van loeven(e) januar(ii) xxiii a(nn)[o] lxxiiii in eend(er) deylinge(n)/
tussche(n) de selve p(ar)tien gepasseert Dair inne den selven/
gehuysschen ende der selver jouffr(ouwe) katlijne(n) in deylinge(n) viel een huys metten hove ende den toebehoirte(n) geleg(en)/
inde bakeleyne Ende want die deylinge was/
geschiet nae de doot svoirs(creven) wilen roelofs corsbout alsoe dat/
de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth zijne weduwe mair tochtersse en/
was vand(en) voirs(creven) en(de) meer ande(re)n goeden achter den selve(n)/
roelofve gebleven te voirder want die goede wae(re)n vererft/
mits dat d(air) was een wettige hoir vand(en) voirs(creven) roelofve en(de)/
sijne(n) wive zoe sustineerde hij mits dien dat de voirs(creven)/
wed(uw)[e] corsbouts mits der geloften van genoechdoen(e) voirs(creven)/
gehouden soude zijn de selve dochter te hande ende te/
monde te bringen inder voirs(creven) deylinge(n) ende huer in dien/
te hebben dat zij die approbe(re) oft dat hem dair voe(r)/
de voirs(creven) goede aengewesen souden worde(n) hem des gedragen(de)
//
totten rechte Dair tegen de voirs(creven) weduwe sustine(re)nde/
de contrarie dede seggen dat zij tot den deylinge(n) ende/
vorweerden tusschen den voirs(creven) p(ar)tien geschiet dair uut de/
voirs(creven) henr(ic) hem hadde doen leyden was betoge(n) en(de) gebracht/
o(n)noeselijc ende bij grooter slechtich(eit) niet wetende te dier/
tijt hoe verre hue(r) recht van dien strecte en(de) uut wat/
rechte ende tijtle zij die goede houden(de) was en(de) alsoe/
want zij zeder hadde bevonden dat de voirs(creven) hue(r) wed(er)p(ar)tie/
d(air) inne gheensssins en was gericht hoe wel zij/
uut slincker informacie(n) de voirs(creven) deylinge hadde laten/
passeren en(de) dat zij voir die goede noyt hellinc oft pe(n)ninc/
en(de) ontfing en(de) dat zij in dien wesen over de helicht/
vand(en) gerechte(n) prise van dien soude zijn gescote(n) Soe/
sustineerde zij dat de voirs(creven) gelofte(n) en(de) deylinge(n) als van/
onweerde(n) souden zijn geacht e(m)mer dat zij mits/
sulker gelofte(n) van genoechdoen(e) niet gehouden zijn/
en soude yeman(de) te vervange(n) d(air) af de selve gelofte/
int besunder gheen speciale mencie van vervange(n) en maecte/
Te voirder want zij boot te bewijsen dat zij en(de) huer/
man die goede die hue(r) gelijc vo(r)e afgedeylt wae(re)n over/
xxx jaer en(de) dage als huer p(ro)per erve zeder de doot/
van janne wilen pa(n)nesteert hue(re)n vader d(air) die af come(n)/
wae(re)n en(de) dair te vo(r)en in zijnen leven(e) hadden beseten en(de)/
dat huer man dair uut als uut zijne(n) erve was gestorve(n)/
en(de) zij d(air) inne was blive(n) sitten(de) nae hem totter tijt dat zij/
gelijc vo(r)e slinckelic totter voirs(creven) deyling(en) was verleyt/
dat voirt de voirs(creven) wilen roelof huer man soe vele van/
borchtochte(n) en(de) anders voir den voirs(creven) ja(n)ne pa(n)nesteert/
hadde betaelt dat hij d(air) o(m)me verdorve(n) was en(de) dat/
alsoe d(air) toe alle de selve goede hue(re)n man wae(re)n bleven/
en(de) hadde dair af altijt in possessien gelijc vo(r)e geweest/
huer des getroesten(de) totten rechte Dair tegen de/
voirs(creven) aenlegge(r) replice(re)nde dede seggen dat in des(er)/
saken gheen possessie oft scille stat en const gegripe(n)/
gemerct dat dese goede comen wae(re)n vand(en) voirs(creven) ja(n)ne/
wilen pa(n)nesteert den vader der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten/
en(de) dat die jan hadde noch eene wettige dochter/
die moeder was der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) magdaleene(n)/
henricx wive en(de) suster der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten/
en(de) dat alsoe tusschen gesuste(re)n gheene scille en staet/
noch possessie stat en grijpt Dair tegen de weduwe/
p(rese)nte(re)nde alnoch op d(at) he(m) niema(n)t inde(n) mont sien en soude de geheele goede d(air)/
af de deylingen in wederssijde geschiede te late(n) herdeyle(n)
//
om elders te hebbe(n) des hem behoerde Dair tege(n) de weduwe/
duplice(re)nde seyde al mocht zijn dat tussche(n) gesuste(re)n gheen/
scille en staet d(air) o(m)me en volgt niet als die goede/
voirder gaen dat zij blive(n) souden in dien recht(en) en(de) p(ri)vileg(ien)/
als zij stonde(n) tusschen brueders oft susters vand(en) scille(n) en(de)/
alsoe en const he(n) alsnu dit vortstelle niet gediene(n) en(de)/
aengaen(de) der voirs(creven) p(rese)ntacien vand(en) herdeylen dede zij/
segge(n) waert tsake dat bevonden wordde met rechte dat/
de voirs(creven) henr(ic) en(de) sijne medeplegers dair inne gericht wae(re)n/
dat zij dan te vreden wa(r)e die te laten herdeylen mair/
anders niet oic wa(r)e zij te vreden eve(n)verre hue(r) wed(er)p(ar)tie/
opleyde half de sculden en(de) borchtochte(n) die huer man/
hadde moete(n) betalen voir den voirs(creven) wilen janne pa(n)nesteert/
hue(re)n vader dat zij hue(re)r dochter totter deylingen bringen en(de)/
vervange(n) woude Es gewijst ter manissen smeyers dat/
henrick vanden ynde met sijnen voirtstelle verdoolt is/
In sca(m)p(n)[o] p(rese)ntib[(us)] om(n)ib[(us)] scabinis dempt(is) duffle moelen octobr(is)/
s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer