SAL7373, Act: V°87.4 (218 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°87.4  
Act
Date: 1479-10-18

Transcription

2019-04-03 by Greet Foblets
It(em) lijsbeth meeus woenen(de) inde p(er)cstrate heeft gelooft symoen(e) boschvercken/
tweelf stuv(er)s de sesse d(air)af bynnen eenre maent en(de) dan naestcomen(de)/
en(de) dande(r) sesse by(n)nen eenre maent d(air)nae volgen(de) te betalen(e) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m]/
cor(am) cav(er)son burg(imagistr)[o] oct(obris) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer