SAL7375, Act: R°125.1 (285 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°125.1  
Act
Date: 1481-10-22

Transcription

2020-03-15 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat lijsbeth loenijs wettige dochter/
jans wilen loenijs cu(m) tutore heeft const(itueert) gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt) gegeven katlijne(n) loenijs huer(er) suster alle hue(r)/
saken en(de) in meliori for(ma) en(de) dae(re)nboven dat de selve katlijne in/
hue(re)n name en(de) van hue(re)n wegen ofts behoefde en(de) h(er) robbeert loenijs/
prieste(r) hue(r) oem dat oick van zijnder zijden doen wilt sal moegen/
vernyeuwen prolonge(re)n verlingen en(de) uutstellen die submissie die/
zij en(de) hue(r) suster voirs(creven) ter eender en(de) de voirs(creven) h(er) robbeert ter ande(re)/
zijden opheden voir scepen(en) van loeven(e) hebben v(er)nyeut gepasseert/
en(de) geprolongeert op dat den tijt van dien expireerde [sonder uutsp(ra)ke] p(ro)mitt(ens)/
rat(um) tene(re) et firmu(m) ac p(er)fice(re) et adimple(re) allet ghene des bijder/
selver huer(er) suster in des voirs(creven) steet alsoe wel int ghene des/
aengaen(de) der voirs(creven) generaelder co(n)stitucien als aengaen(de) der/
submissien die gelijc voe(r) dese tegewoirdige submissie geexpireert/
zijnde vernyeut geprolongeert verlingt oft uutgestelt mocht/
wordden bij huer(er) suster in hue(re)n name gedaen en(de) oic des uut dier/
selver toecomen(de) submissien alsoe van hue(re)n wegen bijder selver huer(er)/
suster gedaen verlingt vernyeut oft uutgestelt mocht wordden/
in e(n)niger manie(re)n salvo iusto calculo va(n) hue(re)n bewinde der voirs(creven)/
generaelder p(ro)cu(r)acien cor(am) joh(ann)e roelants substit(uto) burg(imagistr)[o] opp(endorp) roela(n)ts/
scab(inis) octobr(is) xxii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt