SAL7375, Act: R°54.2-R°55.1 (126 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°54.2-R°55.1  
Act
Date: 1481-08-14

Transcription

2019-03-12 by Dieter Taillieu
Vander questien die voir meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen van loeven(en)/
comen es tusschen henricke doirnoven poirte(r) der stad va(n) bruessele/
ae(n)legge(r) ter eender en(de) ja(n)ne vander blaect onsen s(in)[te] petersman/
verweerde(r) ter ande(re) aldair de selve henr(ick) dede v(er)halen inden iersten/
hoe dat hij en(de) zijn p(ar)tie voirs(creven) tegen malcande(re)n tot zanthoven voe(r) de/
wet aldair in rechte comen wae(re)n van seke(re)n gebreken va(n) lantwy(n)ni(n)gen/
nae inhout van eender certificacien vander selver wet en(de) scouth(eyt) ald(air)/
die hij inden rechte alhier exhibeerde voe(r) meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van/
loeven(en) dair soe v(er)re geprocedeert was als dat de voirs(creven) p(ar)tien bij seke(re)/
arbiters onderwijse vander wet aldair hen gesubmitteert hadden in/
seke(re) arbiters va(n) hue(re)n geschillen te weten(e) de voirs(creven) henr(ick) in ja(n)ne/
vanden zande en(de) henricke buyens en(de) de voirs(creven) jan in henr(icke) mast en(de)/
en(de) pauwelse dries en(de) gelooft in wederzijde op seke(re) penen te/
weten(e) op een l(i)b(ra) brabants ten behoeve van onsen gened(ichen) hee(re) te/
acht(er)volgen(e) en(de) tonderhouden(e) tghene des zij dair van tsame(n)tlijck/
uutspreken souden hem des gedragen(de) de selve henr(ick) totten bescheyde/
d(air)af wesen(de) welke seggers voirs(creven) hen seggen gepronu(n)cieert ende/
uutgesproken hebben inder maten gelijc de selve henr(ick) met eender/
cedullen aldair dede blijken dwelc hij p(rese)nteerde te thoenen metten/
selven seggers alsoe geschiet te zijne inder maten gelijc de selve cedulle/
inhielde en(de) oic tco(m)p(ro)mis voirs(creven) bij alsoe jan vander blaec onse s(in)[te] pet(er)s/
man dat ontkinde geven(de) voirts te kynnen(e) hoe dat jan tselve seggen/
en(de) duytsprake in e(n)nigen pointen niet voldaen en hadde en(de) dair van/
in gebreke wae(re) va(n) e(n)nigen pointen ierst als dat jan seke(re) scape tot/
xl oft l toe niet gehouden en hadde op zijn hove inder maten gelijc dat/
bijden seggers geseet es geweest wair bij de selve henr(ick) mits dien dat
//
jan aldair egheen mest gemaect en heeft metten selven beesten/
zijn scade in dien estimeerde tot ii l(i)b(ra) groote braba(n)ts oft alsoe vele/
als goede ma(n)nen hen des verstaen(de) taxe(re)n souden ten ande(re)n als dat/
jan voirs(creven) zeke(re) landen die hem geliefde vander hove(n) desselfs henr(icx) de/
beste gewo(n)nen hadde en(de) dande(re) laten liggen d(air)van hij zijn scade esti/
meerde tot drie l(i)b(ra) groote braba(n)ts oft alsoe vele (et)c(etera) ten derden dat/
hij thof desselfs henr(icx) niet en hadde gerepareert van plecken(en) ende/
decken(en) inder maten gelijc dat bijden selven seggers uutgesproke(n) es/
geweest dair van hij zijn scade estimeerde ii l(i)b(ra) groote braba(n)ts oft/
alsoe vele (et)c(etera) hopen(de) waer hij dit gethoenen conste des hij aldair hadde/
doen seggen aldus geschiet te zijne en(de) dat dit aldus niet geacht(er)volcht/
en ware bij ja(n)ne voirs(creven) dat de selve jan he(m) h(ier) van rastoir doen soude/
en(de) rep(ar)acie inder maten gelijc de hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen bevi(n)den soude(n)/
behoe(re)nde nae recht dair tegen de voirs(creven) jan ontky(n)nen(de) de pointen/
voirs(creven) inder maten gelijc henr(ick) die hadde doen verhalen dede seggen/
ierst aengaen(de) den meswy(n)ne vanden landen datmen inder waerheyt/
bevi(n)den soude dat bevorwert was tusschen hen beyden ten tijde als/
hij de hove aenveerde dat jan ten afscheyden(en) vand(en) hove(n) tvie(re)ndeel/
vanden landen brake laten soude dwelc hij gedaen hadde en(de) aengaen(de)/
den schapen die hij opt hof soude hebben gehouden seyt hij dat hij bethoene(n)/
woude dat hij wel hondert scapen inden zomer voirleden d(air)op/
gehouden hadde dagelijcx uutgaen(de) dwelck hij p(rese)nteerde te thoenen(e) en(de)/
p(rese)nteerde zijne(n) eedt te doen(e) aengaen(de) den stroe dwelc hij int selve hof/
verdect soude hebben dat henr(ick) dat aenveert hadde en(de) aldair doen v(er)decken/
geven(de) oic te kynnen hoe dat hij zijn beesten niet en houden hadde/
co(n)nen onderhouden metten vuetsele vand(en) hoeve(n) comen(de) mair/
hadde dat buyte(n) doen halen hopen(de) waer dit aldus metter waerheyt/
bevo(n)den worde en(de) conste bethoenen bij alsoe henr(ick) dat ontkinde dat/
henr(ick) op he(m) v(er)doelt soude wesen van he(m) yet te eysschen(e) vand(en) lantwy(n)/
ni(n)gen voirs(creven) nae den welken p(ar)tien op hue(re)n thoen in wederzijden bijden/
hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen gewijst zijnde ter manissen smeyers heeft de/
voirs(creven) henr(ick) dach d(air)toe genomen zijne(n) thoen geleyt en(de) volcomelijc/
gethoent de submissie en(de) uutsprake inder maten gelijc hij die bijder/
wet met eender cedullen gethoent hadde en(de) heeft oic insdeels/
gethoent tgebreck des voirs(creven) jans als dat hij niet voldaen en hadde/
de pointen inder uutspraken begrepen en(de) de voirs(creven) jan heeft/
oick e(n)nige pointen ten selven tijde hem gepijnt te thoenen(e) welke(n)/
thoen wederleet wort bij zijnder p(ar)tien mits dien dat een vand(en) getugen/
was zijnder huysvrouwen sone en(de) alsoe wy(n)ne(r) oft verliese(r) voir den toecomen(de)/
tijde als dat den thoen desselfs jans hem luttel oft niet en releveerde/
en(de) als de voirs(creven) hee(re)n s(in)[te] petersma(n)nen nae alligacien en(de) battacien van/
p(ar)tien opden thoen in wederzijde gedaen der saken gemaent zij(n) geweest/
bijden meye(r) va(n) loeven(en) en(de) opde sake gelet hadden en(de) des voir hen comen
//
was soe hebben zij gewesen voir een vo(n)nisse dat aengaen(de)/
den scapen der wy(n)ni(n)gen vanden lande en(de) den onderhouden(en) vand(en)/
huysen d(air)af sal jan vander blaect gehouden zijn te voldoen(e) tgebreck/
desmen in dien bevi(n)den sal henr(ick) voirs(creven) ter taxacien va(n) goeden/
ma(n)nen hen des verstaen(de) en(de) d(air)mede gestaen in sca(m)pno cor(am) py(n)noc/
roelofs vijtvliet uuterhelicht ho(min)ib(us) s(an)c(t)i petri aug(usti) xiiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt