SAL7375, Act: V°116.4-V°117.1 (264 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°116.4-V°117.1  
Act
Date: 1481-10-13

Transcription

2020-03-15 by Dieter Taillieu
It(em) willem de mont woenen(de) te p(er)weys als man en(de) mo(m)boir lijsbeth/
yveten dochter willems wilen yveten diemen hiet der kinde(re)n absent/
zijnde die hij h(ier) inne gelooft te v(er)vangen en(de) oick als procur(eur) ende/
gemechticht va(n) ja(n)ne liegois als man en(de) mo(m)boir van (christ)inen de cuyct/
zijns wijfs wettige dochter mathijs de cuyct die hij hadde van (christ)inen
//
wilen yveten zijne(n) wive dochter des voirs(creven) wilen willems voirts/
als gemechticht va(n) jacoppe bercman wettich sone mathijs wilen/
bercmans die hij hadde van katlijnen wilen yveten zijne(n) wive/
oic dochter svoirs(creven) wilen willems en(de) oick als gemechticht va(n) pete(re)n/
van loon als man en(de) mo(m)boir van (christ)inen vlemi(n)cx zijne(n) wive wettige/
dochter wouters wilen vlemi(n)cx die hij hadde van magrieten wilen/
yveten dochter des voirs(creven) wilen willems yveten de welke deselve/
willem de mont hier inne gelooft heeft te vervangen ter eender/
zijden en(de) symon en(de) henrick van nederhem gebruede(re)n sonen/
marisses wilen van nederhem voir hen en(de) inden name lijsbetten yveten/
en(de) (christ)inen van nederhem huer(er) suster die zij h(ier)inne verva(n)gen ter ande(re)/
sijn comen voir scepen(en) van loeven(e) kynnen(de) en(de) lijden(de) dat [zij] bij middele/
en(de) toedoen(e) va(n) e(n)nigen hue(re)n vrienden v(er)accordeert en(de) eenswordden zijn/
met malcande(re)n der pointen condicien en(de) vorweerden hier nae bescr(even)/
die zij malcande(re)n gelooft hebben tonderhouden(e) en(de) te voldoene en(de)/
inden iersten dat der voirs(creven) ierster partien ombelet vand(en) voirs(creven) gebreude(re)n/
en(de) hue(re)n adhe(re)nten volgen sullen tusschen dit en(de) s(in)[te] m(er)tensmisse naest/
comen(de) de drie p(er)ceelen van erven h(ier)nae volgen(de) te weten(e) ierst/
(½) sille beemts gelegen inde prochie va(n) kersbeke int gemeyn/
broecxken te zoerbeemde naest der beken aldair en(de) den goeden/
henr(ix) fredericx It(em) noch een beemdeken dairneven gelegen inde/
prochie van zoerbeemde tusschen de goede des outaers van zoerbeemde/
en(de) dat doerbroec It(em) noch (½) sille broecx int doerbroec gelegen tusschen/
arnde noytens ter eender zijden en(de) [vacat] ter ande(re)/
alle drie pant zijnde den gasthuyse van diest voir seke(re) erf/
rinte opden last uute(n) selven goeden gaen(de) oft dat de voirs(creven) gebruede(re)n/
voir hen en(de) hue(r) suster der voirs(creven) ierster p(ar)tien dair voe(r) geven sullen/
tusschen dit en(de) paesschen naestcomen(de) xxvii lichte gulden(en) d te thien/
stuvers tstuc en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuver dwelck van beyden desen/
den voirs(creven) willem(me) de mont best gelieven sal en(de) sal de selve willem/
d(air)af deen oft dander seggen dwelck hij van beyden kyesen wilt tusschen/
dit en(de) s(in)[te] m(er)tensmisse naestcomen(de) behalven dat hie(re)nby(n)nen de/
selve goede sullen bliven en(de) gehouden worden in state sonder die te/
crincken oft te arge(re)n aen den houtwas en(de) mits desen heeft de voirs(creven)/
willem de mont inden name en(de) verva(n)gen(de) gelijc voe(r) volcomelijc/
quijt gescouwen den voirs(creven) wilen marisses va(n) nederhem der voirs(creven)/
gebruede(re)n en(de) suster vader zijn oir en(de) erfgenamen en(de) naecome/
li(n)gen en(de) alle hue(r) goede van allen den bewinde hanteringen/
regime(n) te vercoopen en(de) verthie(re)n dat hij oft zij gehadt moegen
//
hebben als geleyt nae des(er) stadt recht tot allen den goeden have/
en(de) erve symoens vand(er) berct (christ)inen van nederhem zijns wijfs/
weduwe willems wilen der kinde(re)n (christ)inen en(de) katlijne(n) der kinde(re)n/
der voirs(creven) (christ)inen die zij behouden heeft vand(en) voirs(creven) wilen willem(me)/
wouters vlemi(n)cx en(de) jans de wolf vanden selven goeden oft e(n)nigen/
van dien kynnen(de) dat zij d(air)af en(de) van allen den goeden have vliegen(de)/
erve oft erve die bijden selven geleydden oft zijne(n) erfgenamen/
verthiert v(er)handelt oft v(er)cocht zijn oft die alnoch inden selven/
erfgenamen handen en(de) gebruyke zijn boven den goeden voirs(creven) volcomelijc/
v(er)nuecht gecontenteert en(de) te vreden gestelt zijn mits diversen schulden/
die de voirs(creven) wilen marisses als borge vand(en) voirs(creven) p(er)sonen tot/
wiens goeden hij geleyt es deughdeliken betaelt heeft app(ro)be(re)nde alle/
v(er)coepe guedingen en(de) vesticheyden die zij d(air)af gedaen hebben en(de)/
oft hij de pe(n)ni(n)ge kiest dat dan en(de) in dien gevalle de selve kinde(re)n/
wilen marisses van nederhem schuldich zijn oic erflijc te volgen en(de) te/
bliven de voirs(creven) drie p(er)ceelen vand(en) goeden opde selve in dien gevalle en(de)/
voirt op alle dande(re) vercochte en(de) gegoedde goede en(de) oic op deghene die de/
voirs(creven) kinde(re) marisses anderssins noch onder hebben tot behoef der selver/
kinde(re)n en(de) ande(re)n dien die vercocht zijn wettelijc renu(n)cie(re)nde en(de)/
verthijden(de) p(ro)mitt(entes) sat(is)f(acere) prout cor(am) roelofs opp(endorp) octobr(is) xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt