SAL7375, Act: V°130.4-R°131.1 (303 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°130.4-R°131.1  
Act
Date: 1481-10-27

Transcription

2020-03-10 by Dieter Taillieu
Achtervolgen(de) den voirvo(n)nissen inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
lestwerven gewesen inder saken hangen(de) aldair tusschen gielijse de/
roide als gesubstitueert bijden p(ri)oer der chartroisen va(n) bij antw(er)pen/
ter eender en(de) ja(n)ne den h(er)toge ter ande(r) zijden soe heeft de selve jan/
de h(er)toge op heden geantweert op alsulken aensprake de als de/
selve gielijs gedaen heeft inden name als boven in tijden voirleden/
van eender rinten van hondert croonen op seke(re) panden nae uutwijsen/
van seke(re)n scepen(en) brieve(n) die de zij hen hadden doen leve(re)n mits gebreke/
van betalingen der selver welke pande de voirs(creven) jan eensdeels besitten(de)
//
was seggen(de) hoe dat hij hoopte dat zij met alsulken/
bescheyde van brieve(n) als zij dair geexhibeert hadden vander/
rinten voirs(creven) dat die he(m) niet gehinde(re)n en consten noch zijne(n)/
goeden ten iersten want men niet en bevo(n)de uuten selven/
dat tgoidshuys totter selver rinten comen wa(r)e noch aldair/
niet en exhibeerden de p(ri)ncipale brieve der selver rinten/
anders dan een vidim(us) co(n)clude(re)nde want hij de pe(n)ni(n)ge/
gena(m)ptiseert hadde onder de wet dair de goede gelegen/
wa(r)en vander rinten dair questie af was dat de chartroisen/
die volgen souden voir de selve wet aldair nae dien dat he(m)/
de conde dair van gedaen was hem des gedragen(de) totte(n) rechte/
nae den cleynen bescheyde dat zij d(air)af hadden alhier doen/
blijken dair op de voirs(creven) p(ro)cur(eur) sustineerde de co(n)trarie/
nae den selven bescheyde bij hem geexhibeert en(de) nae de/
possessie va(n)der selver rinten die zijn meesters vand(en) besitters/
vand(en) selven goeden gehadt hadden en(de) oic [va(n)] den selve(n) ja(n)ne/
al waert dat hij nu d(air)inne staet en(de) difficulteit maecte/
en(de) oick nae den soberen v(er)antweerden bij he(m) gedaen hopen(de)/
dat hem de geleverde pande ae(n)gewijst souden werden/
om d(air) ane huer betalinge te verhalen(e) van huer(en) rinten/
soe dat behoirt he(m) des gedragen(de) totten rechte inder/
maten hij dat op ande(re)n tijden v(er)haelt hadde en(de) versocht/
es gewesen ter manissen smeyers bijden scepen(en) dat de/
chartroisen bliven sullen in hue(re) leveri(n)ge alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) in sca(m)pno oct(obris) xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt