SAL7375, Act: V°63.1-R°64.1 (150 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°63.1-R°64.1  
Act
Date: 1481-08-23

Transcription

2019-06-20 by Dieter Taillieu
It(em) jan vanden bossche geheeten h(er)mans in p(resen)cia heeft gegeven voir he(m)/
en(de) zijne(n) naestcomeli(n)gen ja(n)ne vander varent sone wilen jans becke(r)/
en(de) zijne(n) naecomeli(n)gen thuys en(de) beckerie metten hove en(de) vouten onder/
thuys en(de) bruwerie aldernaest gelegen desselfs jans vanden bossche tot/
den onderslage der selver en(de) oick metter helicht vanden houthuyse acht(er)/
de voirs(creven) beckerie te weten(e) die helicht die gelegen es sinte qui(n)tens weert/
en(de) met eenen cleynen huysken en(de) hove aldernaest der beckerien ende/
hove voirs(creven) gelegen ter kercken van s(in)[te] qui(n)tens weert met allen en(de)/
yegewelken der selver goeden toebehoirten gelijc de voirs(creven) goede gelegen/
zijn in s(in)[te] qui(n)tensstrate tusschen de ca(m)me en(de) brouwerie voirs(creven) desselfs/
jans vanden bossche daironder de voirs(creven) voute gelegen zijn is en(de) de hoven/
desself(s) jans te twee zijden en(de) de goeden m(ar)grieten weduwe claes/
wilen bartmake(re) ter derder op alsulken vuege en(de) condicie dat de/
besitters der voirs(creven) ca(m)men metten toebehoirten niet en selen moegen/
maken metsen ty(m)me(re)n oft doen dat naemaels e(n)nigh hinder letsel/
oft schade der voirs(creven) w vouten zijn mochte gelegen onder derflicheyt der/
selver ca(m)men zijn mochte en(de) dat de besitters der goeden der voirs(creven)/
ca(m)men en(de) beckerien te geliken coste selen sculdich zijn te houden(e) den/
onderslach vander selver vouten d(air)mede de vouten hoiren(de) tot beyde/
voirs(creven) erven nut(er)tijt onderslagen en(de) verscheyden zijn It(em) dat de voirs(creven)/
jan vanden bossche en(de) jan vander varent tvoirs(creven) houthuys dat nu int/
dweerse onderscheyden steet thue(re)n coste selen doen onderscheyden van/
beneden ter eerden tot boven inde cruyne inde lingde en(de) dair toe sal/
hen beyden te baten comen tghene dat dair es ende dat int dweerse/
onderscheyden es en(de) tplaetsken liggen(de) tusschen dit houthuys en(de)/
dbachuys vand(en) voirs(creven) beckerien ten erve weert der voirs(creven) ca(m)men sal/
den erve vand(en) beckerien volgen en(de) bliven tot eeuwigen daghen Item/
dat allet water van des(er) beckerien en(de) voirt alle ander aldair zijnen/
ganc en(de) afloep hebben sal dair en(de) soe dat tot heer toe gehadt heeft/
It(em) dat de besitters vand(en) voirs(creven) houthuyse gheen vynste(re)n oft licht/
en selen moegen maken noch sette(n) op gheen zijde vanden houthuyse/
dat den erve vanden ande(re)n oft den besitters van dien hinderlijc/
soude moegen zijn It(em) dat de voirs(creven) besitters vand(en) ca(m)men metten/
toebehoirten sullen houden erflijc thue(re)n laste tgestijpte en(de) den vrede/
inden hof tusschen huer(en) beyder erve gelegen staen(de) erflijc te houden/
en(de) te besitten opt recht dair voe(r) uutgaen(de) te weten(e) de weerde van/
xvi stuv(er)s en(de) van eene(n) halve(n) mudde rogs erfchijs en(de) pachts uute(n) voirs(creven)/
cleynen huysken metten hove en(de) zijne(n) toebehoirten gaen(de) t(er)mi(ni)s debit(is)/
ende voirtmeer op sesse peters te xix stuv(er)s tstuc en(de) drie pl(a)c(ken) p(ro) stuf(ero)/

//
erfchijs en(de) rinte alle jae(re) s(in)[t] jansmisse te betalen(e) den voirs(creven) ja(n)ne vand(en)/
bossche en(de) zijne(n) naecomelingen erflijck en(de) eeuwelijc et sub h(iis) sat(is)/
et war(ans) geloven(de) de voirs(creven) jan vander vare(n)t vand(en) voirs(creven) erfchijse/
te quiten eene(n) peter s(in)[t] jansmisse naestcomen(de) met xviii geliken/
pe(n)ni(n)gen ac cu(m) en(de) tsurplus sal de voirs(creven) jan vander vare(n)t moegen/
lossen en(de) afquijte(n) alst hem belieft teenen oft te meer malen mair/
niet myn dan eenen peter dair af smaels en(de) elcken pe(n)ni(n)g d(air)af/
met xviii geliken pe(n)ni(n)gen ac cu(m) geloven(de) voirt meer de voirs(creven)/
jan vand(er) vare(n)t dat hij tusschen dit en(de) s(in)[t] jansmisse naestcomen(de)/
sal aenleggen aen de voirs(creven) goede in rep(ar)acien der selver eenen/
peter erflijc cor(am) buetsele hoelair aug(usti) xxiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt