SAL7375, Act: V°68.3-V°69.1 (168 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°68.3-V°69.1  
Act
Date: 1481-09-03

Transcription

2019-08-30 by Dieter Taillieu
It(em) zeger van erps f(ilius) reneri in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
dat hij genomen heeft van hee(re)n ph(ilips)e van scoenhove(n) hee(re)/
tot waenrode en(de) tot nurode ridde(r) alle de wynnen(de) lande die/
totten hove van weterbeke opten dach van heden behoiren(de) zijn te/
houden(e) te hebben te wynnen en(de) te bouwene wel en(de) loflijc alsoe/
een goet wy(n)ne sculdich es te wynnen van half merte naestcomen(de)/
en(de) die alsdan metten selven hove en(de) der woeni(n)gen taenveerden en(de)/
te houden ter helicht wy(n)ningen eene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lang deen/
nae dande(r) sonder middel vervolgen(de) en(de) egheen lande ledich laten/
te liggen elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) deen helicht van/
allen den vruchten dair op jairlix wassen(de) met vorweerden en(de)/
condicien dat de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s alle jae(re) sal moeten coepen xxv/
ma(n)delen stroes dair af sal de wy(n)ne betalen dat derdendeel en(de) sal/
die moeten halen op zijne(n) cost op de mijle omgaens den hove/
en(de) bringhent int voirs(creven) hoff om aldair mest dair af te maken(e)/
en(de) op tvoirs(creven) lant te vue(re)n dairs meest te doen(e) zijn sal It(em) allet/
stroe vand(en) voirs(creven) goeden comen(de) sal de voirs(creven) wy(n)ne moeten int/
hof bringen om dat aldair gesleten en(de) te meste bekeert te worden(e)/
en(de) dat opde voirs(creven) lande te vue(re)n alse wel ten veersten als ten/
naesten ten meesten proffijte It(em) en sal de wy(n)ne egheen stroe/

//
oft mest uute(n) hove moegen vue(re)n anders dan op mijns hee(re)n ph(ilip)s/
lande It(em) en sal de wy(n)ne egheen scape moegen houwen dan die/
zijne zijn It(em) alse de wy(n)ne heeft doen picken oft mayen wynter/
oft somercoren dan moet hij dat goets tijts den voirs(creven) hee(re)n ph(ilips)e/
laten weten en(de) dan moet de selve h(er) ph(ilip)s dair eene(n) goeden man/
synden die tegen den selven wy(n)ne deylen sal alsoet behoirt opt velt/
en(de) de wy(n)ne moet hem den montcost gheven en(de) een bedde decken/
en(de) zijns heerscaps coren voe(r) inde schue(re) vue(re)n en(de) doen tassen/
It(em) soe wa(n)neer h(er) ph(ilip)s zijn coren doet dorsschen dan sal de wy(n)ne/
den derssche(r) den mo(n)tcost gheven en(de) een bedde decken dair voe(r) sal/
hem m(ijn) hee(r) jairlicx gheven sesse halster rogs It(em) sal h(er) ph(ilip)s moege(n)/
doen dorsschen tallen tijden alst hem gelieft als sinte mertens/
dach leden es en(de) niet eer It(em) de wy(n)ne moet den voirs(creven) hee(re)n ph(ilips)e/
eene(n) solde(r) leve(re)n om zijn coren opte leggen(e) dat hijt sluyten mach/
soet hem gelieft It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal mijns hee(re)n coren hoedanich/
dat es te loeven(en) leve(re)n dairt den selven hee(re)n ph(ilips)e gelieve(n) sal It(em) sal/
de voirs(creven) wynne op zijne(n) cost moeten halen alle den leem walm en(de)/
latten diemen aen die huysen die dair nu staen orbe(re)n sal alse te/
doen(e) zijn sal It(em) alsmen dair dect oft plect aen de huysen die/
dair nu staen moet die wy(n)ne den cost gheven en(de) theerscap de/
dachue(re)n It(em) de wy(n)ne sal moegen zijn beerhout houwen oft houbaer/
es in de beemden en(de) aen dat lant sonder e(n)nich hout te halen aen/
die scaerbosschen oft aen die vorlen noch oic aen de grechten vanden/
bosschen It(em) de wy(n)ne sal moegen met consente vanden heerscape/
afhouwen verdoorde appelboomen oft peerboomen en(de) voe(r) elcken/
setten twee pooten va(n) appelboemen oft peerboomen en(de) die wy(n)ne/
en sal egheen recht hebben int opgaen(de) hout opt voirs(creven) goet staen(de)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle de huyse en(de) gestijpten vanden voirs(creven)/
goeden houden zijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijc op zijne(n) cost/
vand(en) underster rijkelen nederweert It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
moegen voe(r) hem nemen uut allen den voirs(creven) landen een dach(mael)/
lants niet vanden besten noch oic vanden archsten om dairop/
te sayen(e) dat hem gelieve(n) sal sonder den heerscape yet d(air)af/
te deylen(e) It(em) selen de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s en(de) de wynne va(n) malcande(re)n/
moegen scheyden op dat hen geliefde ten sesse jae(re)n bij alsoe dat/
de ghene van hen die alsoe scheyden sal willen dat den ande(re)n een/
jair te voe(re)n cu(n)digen sal en(de) soe wa(n)neer zij scheyden willen/

//
soe sal de wy(n)ne moeten besayt laten dat hij besayt vinden sal/
met wyntercoirne omtr(int) drie en(de) een half boender en(de) omtrint/
vier boende(re)n stortten eens o(m)me geackert en(de) de brake eens o(m)me/
geackert en(de) des wynnen tijt sal altijt uutgaen te half merte/
Item es vorweerde als die wy(n)ne oft zijn meester scheyden willen/
soe voe(r) geseecht es soe sal theerscap de voirs(creven) lande selve moegen/
doen sayen en(de) de wy(n)ne sal moeten dat zaet leve(re)n It(em) en sal de/
wy(n)ne gheen horenvee moegen laten gaen opde spruyten oft op die/
scaerbosschen maer zijn p(er)den moegen dair op wel gaen als die/
spruyten out zijn twee jair en(de) schapen als die out zijn drie jair/
en(de) niet eer noch anders It(em) sal die voirs(creven) wy(n)ne moeten houden/
die bosch grechten wel bevreedt als dat heerscap eens op heeft doen/
heffen It(em) de voirs(creven) wynne sal moeten houden op zijne(n) cost alle de/
ryolen waterloep en(de) weegen diemen sculdich es te houden(e) dat/
dair theerscap gheen schade bij en hebbe It(em) noch es vorweerde soe/
wa(n)neer h(er) ph(ilip)s dair doet dorsschen soe en sal de wy(n)ne gheen recht/
hebben dan in caf en(de) stroe It(em) sal de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s alle jae(re) een/
cuyle mergels coopen en(de) dien sal de wy(n)ne halen op zijnen cost/
en(de) vue(re)n die opt voirs(creven) lant slants meesten proffijte en(de) daers/
meest behoeft It(em) tot desen heeft de voirs(creven) wy(n)ne gehuert ende/
bekint dat hij gehuert heeft den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde/
alle de beemden eeusselen en(de) boegarden en(de) [mette(n)] fruyten dat den hove/
van weterbeke toebehoirt elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) thien/
rijders te xxvi stuv(er)s tstuc te betalen jairlix ombegrepen te/
meye d(air)af den iersten vallen sal te meye a(n)no lxxxi en(de) alsoe voirtane/
v(er)volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) Inde sunt/
fid(eiussores) d(i)c(t)i coloni ind(ivisim) de voirs(creven) reyne(r) van erps zijn vader en(de) bastijn/
berchmans et duo p(ri)mi insup(er) p(ri)m(us) cor(am) hoelair thenis sept(embris) iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt