SAL7375, Act: V°88.2-R°89.1 (204 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°88.2-R°89.1  
Act
, en de 2 lijntjes
Date: 1481-09-19

Transcription

2019-11-13 by Dieter Taillieu
Nae dien dat op heden bijden raide vander stad gielijs de roide/
als procur(eur) vand(en) chartroisen tot antwerpen en(de) hue(re)n adhe(re)nten ter/
eender der stadt te ky(n)nen heeft gegeven dat hij hoopte en(de) hielt/
nae seke(re) voirgaen(de) t(er)mi(n)acien die tusschen he(m) als p(ro)cur(eur) va(n) zijnen/
meesters ter eender gegeve(n) wae(re)n en(de) henr(icke) va(n) cuyct ter ande(re) zijden/
aengaen(de) den overgegeven(en) costen bij hen geleden dair op henrick/
over lang zijn di(mi)nucie soude hebben gedaen inder maten dat bijder/
stadt get(er)mineert was dair hijs hem toe gedroech sustine(re)nde want/
hij die niet gedaen en hadde by(n)nen den tijde he(m) lestwerven gep(re)figeert/
en(de) de selve t(er)mi(n)acie niet achtervolcht en hadde dat henr(ic) vand(er)/
selver di(mi)nucien te maken(e) versteken soude wesen en(de) dat de stadt/
die soude modere(re)n en(de) taxe(re)n inder maten zij bevi(n)den souden behoiren(de)/
dair op henr(ic) voirs(creven) seyt dat de procur(eur) met zijne(n) voirtstelle v(er)doolt/
wae(re) en(de) te vroech op want hij altijt bereet hadde geweest om/
zijn getuychenisse te leyden(e) bijder stadt inder maten hij d(air)toe gewesen/
was als dat bijder stadt get(er)mineert soude zijn geweest in tijden/
voirleden dat zijn wederp(ar)tie hem gheven soude de copie va(n) hue(re)n/
costen sonder zijnen last hem des gedragen(de) tot e(n)nigen vand(er) raide/
die hij d(air)op begheerde gehoirt te hebben(e) bij e(n)nigen gedeputeerden/
hopen(de) dat dien thoen voir al gaen soude en(de) dat dat ierst beslicht/
soude wesen seggen(de) dat hij in desen va(n) daige te daige zijn diligen(cie)/
gedaen hadde om die te leyden(e) dwelc hem niet moegelijc en was/
/ geweest mits absencien vanden ghenen die hij d(air)op gehoirt woude/
hebben en(de) mits ande(re)n occupacien die de stadt gehadt hadde hopen(de)/
nae de diligen(cie) die hij d(air)inne gedaen hadde dat hij d(air)toe noch/
eene(n) ande(re)n dach hebben soude om zijn getuygenisse te leyden(e)/
en(de) dat dat voir al yerst gesleten soude werden dair op de voirs(creven)/
procur(eur) replice(re)nde dede seggen en(de) inden iersten lesen seke(re) t(er)mi(n)acien/
lestwerven in deser saken gegeve(n) tusschen hen d(air)mede dat hij/
hielt dat henr(ic) sculdich was geweest zijn di(mi)nucie te maken(e)/
by(n)nen xiiii dagen voirleden en(de) de copie vanden costen te nemen(e)/
tot zijne(n) laste op alsoe bevontmen dat henr(ic) zijns v(er)meets volquame/
inder maten hij doen opdede en(de) der stadt te ky(n)nen gaf dat in dien/
gevalle de procur(eur) voirs(creven) inden name va(n) zijne(n) meeste(re)n den selve(n)/
henr(icke) wedergheven soude de pe(n)ni(n)gen die(n) hij om der copien vand(en)/
costen v(er)leet soude moegen hebben hem des gedragen(de) totter selver/
t(er)mi(n)acien seggen(de) dat henr(ic) deen deel vander t(er)mi(n)acien tot/
zijnder baten nam en(de) tghene des he(m) niet en diende dat liet/
hij achter co(n)clude(re)nde als boven dat henr(ic) va(n) zijnder di(mi)nucien/
versteken soude wesen hem des gedragen(de) totten rechte gemerct/
dat henr(ic) vele en(de) diverse stonden gehadt hadde om zijn/
di(mi)nucie te maken(e) dair hijs hem toe gedroech nae welke/
voirhandelinge en(de) sgheens des p(ar)tien in wederzijden v(er)haelt/
mochten hebben de stadt d(air)op geledt hebben(de) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
onderwesen heeft als dat hij alnoch te vreden soude wesen/
dat henr(ic) voirs(creven) noch xiiii nachten hebben souden om zijn di(mi)nucie/
te maken(e) en(de) den selven p(ar)tien nae dien dat de selve p(ro)cur(eur)/
d(air)inne geco(n)senteert hadde uutgesproken en(de) getermineert met/
gescrifte inder maten gelijc h(ier)nae volcht opden thoen die/
henr(ic) versuect en(de) de gedeputeerde die die(n) hoiren souden/
dair op sal den raid vander stad hem versien alsoe van rechts/
weegen en(de) nae de voir t(er)mi(n)acien behoirt mair oft henrick/
nu niet en aenveert de copie tsijne(n) coste en(de) aen en nempt/
soe zijn p(ar)tie overgegeven heeft sonder condicie den dach van/
xiiii nachten om zijn di(mi)nucie te doen(e) es duytsprake vand(er)/
stad dat hij naemaels van di(mi)nucien te doen(e) oft wederleggen/
te hebben(e) sal zijn v(er)steken mair de stadt sal die(n) overgegeven/
costen taxe(re)n en(de) t(er)mine(re)n soe behoiren sal in co(n)silio opidi sept(embris) xix/
En(de) dit heeft henr(ic) aldus ae(n)genomen te doen(e) in (con)silio p(re)d(i)c(t)o/
eod(em) die
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt