SAL7376, Act: R°128.3-V°130.1 (265 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°128.3-V°130.1  
Act
Date: 1482-11-07

Transcription

2020-11-14 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vander aenspraken die jan willems als meye(r) va(n) loeven(e)/
te deser tijt in absen(tien) jans willems hee(re)n lodewijcx py(n)nocx/
ridders meyers va(n) loeven(e) gedaen heeft inden name van
//
onsen gened(igen) hee(re) den h(er)toghe inde banck voir de hee(re)n s(in)[te]/
pet(er)sma(n)nen van loeven(e) tot ja(n)ne busscop s(in)[te] petersman op/
doen(de) hoe dat in tijden voirleden op eenen goensdach inder/
nacht eene(n) dootslach en(de) moort was geschiet inden dorpe/
van nyele aen de plaetse aldair aen eenen mansp(er)soen/
die dair was met eender kerren met keese geladen en(de)/
aen zijn kerre doot lach En(de) dat de voirs(creven) jan busscop/
als dese voirs(creven) moert gedaen wert sat en(de) dranck spade/
inden avo(n)t inden dorpe va(n) nyelen inder tavernen aldair/
tot xi uren toe inder selver nacht en(de) dat hij dair uut/
verschoncken inder selver nacht met gestoerden zy(n)ne en(de)/
gra(m)men moede uut woirden die dair gevallen mochten/
zijn was gegaen zijns weechs met zijne(n) bijle dat hij gewoe(n)lijc/
plach te draghen om thuysweert te ghane en(de) des morge(n)s/
vroech zijnen stock v(er)anderde ghinck met eene(n) boghe aen/
de plaetse dair de doode lach en(de) en droech hem des/
dooden niet aen mair ghinc te lyere weert aldair/
hem de meye(r) vraechde ofter niet nyeuws tzijne(n)t en wa(r)e/
dairop de selve s(in)[te] petersman geantwoirt hadde neen/
en(de) dat d(air)nae des donderdaighs inder nacht de scouth(eit)/
va(n) lyere hoiren(de) de voirs(creven) ja(m)merlike moort comen/
was ten huyse svoirs(creven) jans vragen(de) aldair nae den selven/
ja(n)ne die hem dair geloechent wert nochtan dat zij den/
selven dair bevo(n)den die tseyt loechende en(de) hem gevraecht/
zijnde nae zijn bijl dair hij mede plach te ghane hadde/
geantweert gheen te hebben en(de) dat zij co(n)trarie van dien/
een aldair hadden bevo(n)den achter een scrijne al bebloet/
en(de) hem gevraecht hoet zoe bebloyt quam hadde hij/
geantweert dat hij d(air)mede een rint hadde geslagen/
en(de) dat d(air)mede bebloyt was en(de) dat alsoe de selve busscop/
geva(n)gen wert geleyt tot lyere en(de) dat hij ten bijzijne/
vand(en) scoutheyt van antwerpen en(de) den stadhoude(r) des/
mercgreven van antwerpen voir scepen(en) van lyere gekint/
hadde tvoirs(creven) fayt gedaen te hebben(e) dat voirt deselve/
jan van dier ja(m)merliker moort inden dorpe va(n) nyele/
en(de) dairomtrint befaemt was die bij nachte en(de) ontijde/
gedaen te hebben en(de) dat deselve jan busscop dat gedaen
//
hadde en(de) nyema(n)t anders en(de) dat op nieman(de) anders dan/
op hem die fame en ghinck dese pointen en(de) meer ande(re)/
soe v(er)re zij in feyte wa(r)en gelegen en(de) hem ontkint wordden/
p(rese)nteerde de selve meye(r) te thoenen en(de) gedroech hem oick/
totter visitacien vanden bijle voirs(creven) en(de) den cappruyn des/
dooden dat die quetsue(re) mette(n) selve(n) bijle was geschiet/
hopen(de) wair hij dat gethoenen conste dat de voirs(creven) jan/
busscop hem gewijst soude wordden ter banck en(de) ter scarp(er)/
exa(m)i(n)acien om va(n) hem nairde(r) bescheyt en(de) claernisse hier/
af te weten(e) alsoe dat nae recht behoirde op dat dae(re)n/
tynden de waerheyt mocht voir oogen comen en(de) dat de/
hoocheyt va(n) m(ijn) gened(igen) hee(re) en(de) trecht dair inne mochten/
wordden onderhouden en(de) besorcht alsoe dat die en(de) dier gelike/
stucken mochten wordden gepunieert ten exemple va(n) ande(re)n/
dair tegen de voirs(creven) jan busscop sonder alnoch int p(ri)ncipael/
te antweerden(e) mair p(ro)teste(re)nde d(air)af onverlet te staen(e)/
sustineerde voir al dat de voirs(creven) meye(r) he(m) niet sculdich/
en wa(r)e te behulpen metter voirs(creven) ky(n)nissen die hij voir/
scepen(en) van lyere hadde gedaen want die wa(r)e geschiet/
uut o(n)verdracheliker tortue(re)n die aen hem tot lyere ware/
geschiet boven en(de) in co(n)trarien van dien dat hij hem s(in)[te] pet(er)s/
man te zijne hadde v(er)claert en(de) d(air)af zijn behoefte gethoent/
dair af zijn vriende clachtich hadden geweest bijder stadt/
en(de) van welcker fortchen en(de) injurien hij oick versocht/
o(n)verlet te stane om zijn recht en(de) int(er)est in dien te moegen/
volghen in tijden en(de) wilen dair en(de) alsoe dat behoirt op/
welcke int(er)locutoire nae altricacie een vo(n)nisse wert/
gegeven bijden voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen augusti xvii lestleden/
dat de meye(r) hem niet behulpen en sal moeghen metten/
v(er)lijden(e) van s(in)[te] pet(er)sma(n)ne en(de) geliefde den s(in)[te] pet(er)sman/
op dande(r) smeyers pointen nairde(r) tantweerden dat hij/
dat doen mochte gelijc dat dat aldair nairde(r) begrepen/
staet welken vo(n)nisse achtervolgen(de) de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman/
int p(ri)ncipael hem v(er)antweerden(de) ontkinde meestdeel
//
al des voirs(creven) meyers v(er)mete sonder alleene dierste point/
als dat dair inder nacht eene(n) dootslach en(de) ja(m)merlike/
moort was geschiet die hij beclaechde aen eene(n) mans/
p(er)soen die aldair bevonden was aen zijn kerre doot/
en(de) v(er)moort liggen(de) hopen(de) dat de meye(r) zijns v(er)meets/
vanden ande(re)n pointen gheenssins volcome(n) sal en(de) e(m)mer/
op tstuc vander famen die op hem gaen soude seyde hij/
dat de meye(r) van gheender famen en soude co(n)nen ge/
thoenen dan vand(en) gheender die dofficier selve op hem/
mits huer(er) ombehoirliken ae(n)taste en(de) belastinge(n) hadden/
gemaect en(de) als zij aen hem den ae(n)tast hadden gedaen/
en(de) hem tot sulker tortue(re)n gebracht die was gemaect/
contrarie zijnder vriheyt rechte soe swaerlijc dat hij/
liever de doot geleden hadde en(de) al geseecht en(de) geleden/
datmen hem opgeleecht oft va(n) hem begheert hadde dan/
hij meer tot sulker tortue(re)n wa(r)e gecomen en(de) p(rese)nteerde/
selve te bewijsen(e) co(n)trarie van smeyers op doen(de) ierst dat hij/
van zijne(n) jongen tijde hadde gewoont bij zijne(n) vader en(de)/
moeder te wympen Ten ande(re)n male dat hij he(m) altijt/
aldair hadde gehouden eerbaerlijc dagelijcx co(n)verse(re)nde/
met zijne(n) gebue(re)n gheen exactie oft wille bedriven(de) Ten/
derden male dat hij met zijne(n) vader en(de) gebue(re)n daghelijcx/
want en(de) hem pijnde zijn nootdorst te wynnen als een/
goet kint Ten vierden male dat hij dat al alsoe hadde/
gedaen totter tijt toe dat hij vand(en) hee(re) onlanx ombe/
hoirlijc ter banck gestelt was geweest nae den welken/
hij alleene fame hadde gecregen Ten v[te(n)] male dat hij/
alnoch gehouden wordde voir eene(n) goeden man ontsculdich/
van desen swaren feyte tot goeden name en(de) famen staen(de)/
en(de) altijt gestaen hebben(de) Ten vi[te(n)] male dat hij des avo(n)ts/
doen inder nacht dongeval gesciedde voir der so(n)nen onder/
ghanck was gegaen thuysweerts uuter herberghen dair/
hij gedroncken hadde en(de) dat tgelach gerekent was Ten/
vii[te(n)] male dat de voirs(creven) jan des ande(re)n daighs als de doode/
vonden was en(de) her jan vand(er) werft p(ro)chiaen en(de) gort van
//
haecht dair bij stonden en(de) vraechden watmen mette(n) dooden/
maken soude het wa(r)e zee(r) warm en(de) seggen(de) dat goet wa(r)e dat/
hij begraven wa(r)e was gegaen bijde selve ii p(er)soene seggen(de) dat/
hij thuys bert hadde en(de) dat zij doen metten selven ja(n)ne ghingen/
tsijne(n) huys en(de) maecten aldair de doode scrijne en(de) dat hij jan/
niet meer vanden berdde hebben en woude dant hem gecost/
hadde Ten viii[te(n)] male gedroechs hem oick tot willem(me)/
fyen dat des nachts doen dongeval geschiedde hij varen(de)/
quam met eene(n) wagen(e) int voirs(creven) dorp va(n) nijlden en(de) dat hij/
ter plaetsen en(de) voe(r) de herberghe dair de doode vonden was/
staen(de) sach drie p(er)sonen deen met eender pijken dande(r) met/
eene(n) bijle en(de) die derde met eene(n) pansie(r) en(de) dat hij die/
niet en kinde mair dochten hem zijnde uutlendige p(er)sonen/
hopen(de) wair hij dese pointen gethoenen conste dat hij vand(en)/
voirs(creven) ae(n)spraken ongehouden soude zijn en(de) dat de meye(r) op/
hem met zijnder co(n)clusien sculdich wa(r)e verdoolt gewijst/
te wordden Met meer ande(re)n reden(en) in we[e]derzijden int lange/
gealligeert soe v(er)re dat beyde p(ar)tien tot hue(re)n thoenisse/
bijde hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen van loeven(e) gewijst zijnde/
de voirs(creven) meye(r) genoech dede bliken soe bij thoenisse soe bij/
ky(n)nissen vand(en) voirs(creven) p(ar)tien va(n) zijne(n) iersten pointe vanden/
dootslage en(de) moort geschiet te zijne tot nijle aen de/
plaetse inder nacht aen een mansp(er)soen en(de) aengaen(de)/
der famen over onsen s(in)[te] pet(er)sman en thoende hij niet voirde(r)/
dan van famen die dair af gemaect soude zijn geweest/
en(de) geloepen hebben zeder en(de) nae dien dat s(in)[te] pet(er)sman/
dair voe(r) ae(n)getast en(de) geva(n)gen was en(de) de selve getuygen/
clairden oick dat zij op nyeman(t) anders fame en hadden/
weten gaen dan op hem al zeder en(de) nae dat hij geva(n)ge(n)/
was tuychde oick de selve meye(r) co(n)trarie zijne(n) v(er)mete/
dat de voirs(creven) jan vroech met so(n)neschijne uuter tav(er)nen/
was dair hij met zijne(n) geselscape gedroncken hadde/
en(de) de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman tuychde alle zijn voirs(creven)
//
alle zijn voirs(creven) pointen soe hij hem die voe(r) v(er)meten hadde/
behalve(n) alleene tvierde van dien dwelck hem oick met/
vo(n)nisse afgesneden was d(air)af niet te moeghen thoenen/
nae dat de meye(r) dat alsoe hadde gesustineert en(de) de/
s(in)[te] pet(er)sman de co(n)trarie want dat der tortue(re)n ae(n)ghinck/
dwelck den selve(n) meye(r) voe(r) met vo(n)nisse afgesneden was/
geweest en(de) aldus gerep(ro)ceert elc op des anders/
thoen en(de) elck zijne(n) thoen gesalveert hebben(de) en(de) elck gete(n)deert/
tot zijnder co(n)clusien en(de) de hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen inder saken/
vanden meye(r) gemaent hebben zij vo(n)nislijc gewijst dat/
de meye(r) van loeven(e) inden name va(n) onsen gened(igen) hee(re) v(er)doolt/
es met zijnder ae(n)spraken om ja(n)ne busscop onsen s(in)[te] pet(er)sman/
te hebben(e) ter scarper exa(m)i(n)acien cor(am) lud(ovico) roelofs d(omi)no joh(ann)e de/
s(an)c(t)o gaugerico milite cornelio de berg(he) radulpho de b(er)them/
emo(n)do roelants joh(ann)e roelants daniele boxhoren iu(n)iore/
renero de liefkenrode waltero de nethen(en) joh(ann)e de berthem/
iu(n)iore nove(m)br(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt