SAL7376, Act: R°138.1-V°142.1 (282 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°138.1-V°142.1  
Act
Date: 1482-11-08

Transcription

2020-12-25 by  Marie-Bernadette Desmedt
Wij absoloens roelants scepen(en) te loeven(e) doen cond eene(n)/
yegelijken dat opden dach van heden datum van desen/
voir ons comen zijn in p(ro)pe(re)n personen anthonijs van/
redingen ter eender sijden ende cornielijs ende jan roelofs/
gebruede(re)n wettighe sonen roelofs wijlen roelofs inden/
name ende van wegen roelofs roelofs huers brueders/
nu absent en(de) buyten lants zijnde den welken zij hier/
inne gelooft hebben te vervangen als hij bynne(n) lants/
comen sal sijn dat hij dit tractaet approbe(re)n (con)firme(re)n/
en(de) van weerden houden sal en(de) geloven te houden ter/
ande(re) kynnen(de) ende lijden(de) dat zij bij middele toedoene/
ende onderwijse van zeke(re)n goeden mannen hue(re)n vrinden/
met malcande(re)n overcomen veraccordeert ende v(er)eenicht/
sijn aengaen(de) den dertich gouden rinssche gulden(en) erflick/
der vier coervorster munten voir datu(m) der vercrijchbrieve/
gemu(n)t oft die weerde dair aff jairlix vallen(de) te/
kersmisse die jan oskens sone jans wijlen oskens yerst/
gedaen behoirlijck uuten broode jouffr(ouwe) margriete(n) sijnd(er)/
moeder weduwe des voirs(creven) wijlen jans met consente/
henricx achterlinck doen t(er) tijt wettich man en(de) momboir/
der selver jouffr(ouwe) margriete(n) behielt a(n)no xliiii augusti/
xxv met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) aen en(de) op die/
goede hier nae bescreve(n) wijlen toebehoiren(de) janne van/
pulle wonen(de) te neckerspoele bij mechelen jouffrouwe/
magrieten vander porten zijnder werdynne(n) en(de) henricke/
van pulle hue(re)n sone dair nae lambrechts wilen van/
wynge nu den voirs(creven) anthonijse van redingen sijnd(er)/
dochter wettige sone inden yersten aen en(de) op thoff/
geheeten van wynghe metten geheelen woeni(n)gen/
huysen hoven boeg(ar)den wijngarden wate(re)n wouwe(re)n/
chijsen erfpachten rinten heerlich(eiden) laetschapen leenma(n)nen/
pontgelde en(de) heerlich(eiden) geheeten pertkue(re) en(de) vierden/
schoef met oick der helicht van allen den wynnen(de)/
landen beemdem eeusselen bosschen totten voirs(creven) goede/
hove behoiren(de) en(de) allen sijnen ande(re)n toebehoirten alsoe/
en(de) gelijck de voirs(creven) goede inde prochien van wynge
//
van wynge ende van meldert ende dair omtrint omgaens/
sijn gelegen ende die den voirs(creven) janne van pulle ende/
jouffr(ouwe) margriete(n) sijnder werdynnen gebleven en(de) verstorve(n)/
sijn vander doot henricx wilen de pape van winge/
ende gelijck de selve goede den selven janne ende/
jouffr(ouwe) margriete(n) gehuysschen vielen in hue(re) deylinge/
tegen janne de pape van wynge brueder des voirs(creven)/
wilen henricx de pape Item aen en(de) op een stuck lants/
houden(de) een boender oft dair omtri(n)t gelegen inde/
prochie van wynghe t(er) plaetsen geheeten groenedalle/
tusschen de goede jans zannen ende gorts wilen van/
loeven(e) Item en(de) aen en(de) op de helicht van eene(n) rinssche/
gulden(e) erflick aen ende op de goede en(de) pande jans/
vander loe inde prochie van wynge gelegen welke/
goede alle en(de) yegewelke de voirscr(even) henrick acht(er)linck/
van lyere als man en(de) momboir der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
magrieten sijnder werdynnen weduwe svoirs(creven) jans/
oskens geleit sijnde uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) bekint bijden voirs(creven) janne van pulle/
jouffr(ouwe) magrieten vander porten sijnder werdynnen/
ende den voirs(creven) henricke van pulle tot allen den/
selven goeden alsdoen uutgaff erflick den voirs(creven)/
lambrechte wilen van wynge opden voirco(m)mer/
dair voir uutgaen(de) Ende voirt opde voirs(creven) xxx r(inssche) g(ulden)/
erflick die de voirs(creven) jan osken sone des voirs(creven) wilen/
jans dair aen behielt Behalven dair inne sijnd(er) moeder/
voirscr(even) hue(re) tocht ende welke erfrinte zeder a(n)no xlv/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) bij symoene drabbe als/
geleyt totten goeden henricx acht(er)linck jouffr(ouwe) magriete(n)/
sijnder werdynnen wed(uwe) svoirs(creven) jans wijlen oskens ende/
jans oskens huers soens overgegoedt wart jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
vanden hove dochter jans vanden hove sone wijlen/
baud(ewijn) yerst uut huers vaders broode gedaen Behalven/
jouffr(ouwe) margriete(n) huer(er) moeder werdynne desselfs jans/
dair inne huer tocht huer leefdage lanck Ende dair/
nae omtrint den jae(r) van lxix wart die ov(er)gegoedt/
den voirs(creven) roelove roelofs brueder der voirs(creven) gebruede(re)n/
gelijck dit al nairde(r) blijct bijden brieven dair aff sijnde
//
ende van welken onderpanden der selver rinten e(n)nige/
voir gebreck van betalingen van dien voir den leenschen/
hoff van hev(er)le dair die aff gehouden wordden v(er)reyct/
ende uutgewonnen sijn van wegen des voirscr(even) roelofs/
roelofs en(de) voirt hebben seke(re) diverse questien en(de) gedingen/
geweest om der selver onderpande wille tusschen den voirs(creven)/
wijlen henricke van redingen anthonis vader t(er) eende(r) ende/
den selven roelofve inden brabantschen raet die alnoch/
tott(er) diffinitien niet en sijn gecome(n) der pointen condicien/
en(de) vorweerden hier nae bescreve(n) die de voirs(creven) anthonijs/
van sijnder sijden voir hem sijne(n) erven ende nacomelinge(n)/
den voirs(creven) gebruede(re)n roelofs en(de) hue(re)n nacomelingen tot/
eeuwegen dagen ende de selve twee gebruede(re)n inde/
stad des voirs(creven) roelofs huers brued(er)s dien sij hier inne gelijc/
voe(r) op hen nemen ende vervaen den voirs(creven) anthonijse/
op dat alle vorweerden conditien en(de) geluften voe(r) ende/
nae bescreven bij hem volcomelick wordden volbracht/
ende oick op datmen naemaels in dien noch inden gued(ingen)/
en(de) vestich(eit) die hij gelijck hier nae blijct sculdich sal/
sijn te doene noch oick inde goede chijse rinten rechten/
pachten heerlich(eiden) met allen ende yegewelken toebehoirten/
nae bescreve(n) naemaels gheen gebreck en wordde bevonden/
mair dat men die in allen manie(re)n sulck bevi(n)de en(de) soe/
dair aff versekert ende bevesticht blive als die hier/
nae geruert wordden ende niet anders noch langhe(r)/
van huer(er) sijden inde stadt des voirs(creven) roelofs huers brue/
ders gelooft hebben tonderhouden tacht(er)volgen en(de) te/
voldoene Ende inden iersten dat de voirs(creven) roeloff/
roelofs die gelijck voe(r) steet inde voirs(creven) erfrinte van/
xxx r(inssche) guld(en) ende alsoe inde goede dair voe(r) uutge/
wonnen in dien selven rechte bliven sal om oft aen/
des nae bescreven steet oft e(n)nich van dien naemaels/
gebreck wordde bevonden in desen selven rechte ongemynct/
te bliven geblij gelijck oft dat tractaet en(de) de vestich(eit)/
dair hier nae aff geruert wort niet en wa(r)en gebuert/
Item ende [inde] stad vanden voirs(creven) xxx gouden rinssche gulden(en)/
erflick elcken geestimeert op xxvi st(uvers) maken(de) xxxix rinssche/
guld(en) te xx st(uvers) tstuck drie pl(a)c(ken) pro stufero sal de/
voirs(creven) anthonijs den voirscr(even) cornielijse ende janne oft/
yeman(t) anders die sij dair toe nomen sullen voir alle/
behoirlijke hee(re)n ende hoven dair men des [die] aff houden(de)
//
es ende oick voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) soe verre/
dat aengaet den chijs en(de) eygen(e) goeden dair onder wesen(de)/
soe men dat alre sekerlijcse sal connen gedoen ende geor/
dine(re)n ende alsoe dat dat tot eeuwegen dagen den/
gegoedden genoech vast ende seker sal sijn overgoeden en(de)/
vestigen de goede heerlich(eiden) rechten chijsen rinten en(de) pachte(n)/
h(ier) nae bescreven dair aff elck vanden gegoedden ende/
guedingen doende dragen sal dat hij van rechte sculdich/
sal sijn te dragen ende inden yersten eene(n) chijs gelegen/
te wynge metten heerlich(eiden) van goeden ende ontgoeden/
den thienden pe(n)ninc van pontgelde xiii oft xiiii manne(n)/
van leene vier pertkue(re)n weert sijnde desen chijs tsjaers/
in loeven(e) gelde xxviii s(cellingen) v(½) d(enieren) xxxiii l(i)b(ra) xvi s(tuvers) iiii d(enieren) pay(ments)/
x saten een vlas een gans hondert vier cap(uynen) drie vierdel/
capuyne(n) xviii molevaten rogs vii(½) mudden iii(½) halst(er)/
even(en) gelijck de bueke dair aff sijnde dairs hem de voirs(creven)/
anthonijs toe gedraecht dien nairde(r) begrijpt gedragen(de)/
sonder de heerlich(eiden) rechten ende vervallen van dier van/
pontgelde mannen van leene pertkue(re)n ende sonder oic/
de pachten van rogge en(de) even(en) voirs(creven) elken capuyn/
te ii st(uvers) ge(re)kent tsamen xiiii r(inssche) guld(en) tstuck te xx/
stuv(er)s ende xvii st(uvers) Item eenen beemt gelegen int/
wingerbroeck die de wyn van p(ar)treys houden(de) is/
wert sijnde jairlijcx ii(½) rinssche guld(en) Item noch eene(n)/
beemt int selve broeck geheeten den blocpoel die de/
kinde(re) smeets houdende sijn weert sijnde jairlijcx ii r(inssche)/
gulden(en) i st(uver) Item noch eenen beemt geheeten den gars/
donck int tselve broeck die mathijs van craesbeke/
hout weert sijnde tsjaers ii(½) r(inssche) guld(en) v st(uvers) Item/
noch een dachmael beemts int selve broeck dwelck/
henrick van redingen anthonijs vader saliger gedachten/
selve te houden plach weert sijnde jairlijcx eenen r(inssche)/
gulden(en) Item noch eenen beemt geheeten tpeerteeusel/
den welken jorijs cools houden(de) weert sijnde tsjaers/
vier rinssche guld(en) Item noch eenen beemt geheeten/
de wouwerstad die lijsbeth dries houden(de) es weert/
sijnde tsjaers met eene(n) yndeken beems dair inne geleg(en)/
dat anthonijs vader vercreech tegen woute(re)n vanden
//
vanden vere iii rinssche gulden(en) welke goede chijsen rinten/
rechten ende heerlich(eiden) alle voirs(creven) te leene gehouden wordden/
vanden hove van heverle Item noch een dachmael beemts/
int wyng(er)broeck gelegen dat mathijs jorijs houden(de) es weert/
sijnde jairlijx thien stuv(er)s chijslijck gehouden van m(ijn) hee(re)/
den archidiaken Item noch eenen beemt geheeten delst/
weert zijnde iiii(½) r(inssche) gul(den) chijslijck gehouden vanden voirs(creven)/
anthonijse selve Item viii(½) boender bosch gelegen te wynge/
in twee plecken dair aff deen plecke geheeten es de driessche(n)/
houden(de) omtri(n)t vi(½) boender ende dander twee boender sijn/
geheeten den wing(er)berch boven de cluyswouwe(r) die geesti/
meert op elf rinssche gulden(en) tsjaers Item twee en(de) een/
half boender bosch geheeten de donck dair aff den hou/
van vii ja(r)en geestimeert es weert sijnde xlii hollan(sche)/
guld(en) valent in vii ge(re)kent elcx jairs vi hollan(sche) guld(en) die/
maken iiii r(inssche) gulden(en) xvi st(uvers) welke bosschen voirscr(even)/
oick te leene gehouden wordden vanden voirs(creven) hove van/
heverle Hier nae volgen de wynnen(de) lande Primo/
den wint(er) arnt int jair voirleden ierst opt outste wing(er)/
velt een plecke lants van drie dachmaelen beneden yden/
joes It(em) noch opt selve velt inde middelt aldair een/
stuck lants houden(de) iiii(½) dachmael It(em) op tselve velt een/
stucxken lants myn dan een dachmael ende meer dan/
drie vie(re)ndeel Item noch op tselve velt neven peter/
leemans i(½) dachmael lants welke lande voirs(creven) oick/
te leene gehouden wordden vanden voirs(creven) hove va(n) hev(er)le/
Item opt panhuysvelt twee stucken lants houden(de) drie/
dachmaele(n) dair aff de twee dachmaelen chijslijck ge/
houden wordden vanden archidiaken ende tdachmael vand(en)/
goidshuyse van vlierbeke Item den raephoff bove(n) den/
meynart houden(de) een half boender chijslijck gehouden vand(en)/
archidiaken Den somerart int jair voirleden p(ri)mo op/
perckvelt een stuck lants dair men ter steenbeken wert/
gaet houden(de) iiii(½) dachmael Item noch drie vierdel lants/
dair neven gelegen Item noch opt selve velt aen/
die stichele drie dachmael lants Item noch opt selve
//
velt een dachmael lants geheeten den stocborne al te leene/
gehouden vanden voirs(creven) hove van heverle Item opt/
cluysvelt twee stucken lants bij een gelegen houden(de) tsamen/
twee boender Item opt selve velt aen tcruyce een dach(mael)/
lants al leen gehouden vanden voirs(creven) hove van hev(er)le sond(er)/
een dachmael van dien vanden voirs(creven) anthonijse selve hier/
nae volght de brake int jair voirled(en) Primo op donderste/
wing(er)velt drie dachmael lants aende strate die te thiene(n)/
wert gaet gehouden chijslijck vanden archidiaken Item inde/
middelt vanden selven een half boender lants Item opt selve/
velt neven de roede porte een half boender lants It(em) opt/
selve velt acht(er) mathijs he(re)n gielis i(½) dachmael lants al/
leen gehouden vanden voirs(creven) hove van heverle It(em) opt/
loedervelt drie dachmael lants Item opt selve velt aen/
die stichele dair men te percvelde wert gaet i(½) dach(mael)/
lants van desen twee stucken wordden de drie dachmaele(n)/
chijslijck van anthonijse gehouden en(de) tsurplus te leene van/
den voirs(creven) hove van heverle Gelijck alle de voirs(creven) stucken/
ende p(er)ceelen van beemden bosschen ende landen met hue(re)n/
grechten haghen en(de) vorlen dair gelegen sijn weder die/
myn oft meer inder maten houden dair aff ombegrepen/
te sijne van welken goeden chijsen rinten rechten en(de) heerlich(eiden)/
alle en(de) yegewelke voirs(creven) d(i)c(t)us anthonius renu(n)c(ians) sat(is)/
siquid et war(ans) pro bonis feudalibus et censualibus tent(um)/
in feudu(m) et iure hereditario ut prescribu(n)tur sub iu(r)e et/
one(re) subsc(ri)ptis vide(licet) p(ri)mo aen m(ijn) gened(ichen) hee(re) van xvi roed(en)/
straten innegeslagen op hellinchout i d(enier) Item aenden/
selven vander helicht vanden goeden jans papen ix d(enieren) (½) cap(uyn)/
Item aen m(ijn) hee(re) den archidiaken ierst van (½) boender lants/
gelegen boven den meynart twee saten twee capuynen/
aen den selven van eene(n) halve(n) boender lants geheeten de/
wieleg(er)hoff een peert Item den selven van eene(n) dachmaele/
lants gelegen opt hellinchout aen tcruyce i(½) d(eniere) Item den/
selven vanden lande gelegen opt overste wing(er)velt viii d(enieren)/
It(em) den selven van eene(n) dachmaele wisselbeemts int broeck/
tderdel van ii cap(uyne) ende ix[te] deel van eenen cap(uyn) Item den/
selven vanden landen die jans vander straten wa(r)en dat/
men heet tvoslant i molevat rocx Item den abdt van
//
van vlierbeke van drie vierdel lants gelegen opt panhuysvelt/
een molevat rocx (½) ob(ool) Item aen anthonijse van redingen/
selve p(ri)mo van eenen dachmael lants opt hellinchout/
dair tcruyce op steet i(½) d(eniere) Item van twee dachmaelen/
opt loedervelt gelegen acht(er) hennen clouwens ii(½) d(enier) En(de)/
van eenen beemde geheeten delst xiii(½) d(enieren) en(de) voirt/
meer de voirs(creven) wynnen(de) lande op xx mudden corens/
der maten van loeven(e) te wynge te leve(re)n erfspachts/
die henrick van raveschote oft and(er) natuurlijke kinde(re)/
henricx wijlen de pape oft hue(r) erfgenamen dair op/
ende meer ande(re) goede hebben Tamq(uam) sub iu(r)e totali ex/
om(n)ibus censu iure et domino predict(o) eun(dem) prout It(em)/
boven desen heeft oick de voirs(creven) anthonijs renu(n)cian(s) uts(upra)/
geloeft dat de voirs(creven) goede heerlich(eiden) chijsen rinten en(de)/
pachten alsulk sijn en(de) van alsulken gelegenth(eit) prijse/
value(re) ende weerden te deser tijt als die voirscr(even) staen/
en(de) dat hij voir alle behoirlijke hee(re)n ende hoven dair men/
de selve goede chijse rinten rechten en(de) heerlich(eiden) af houden(de)/
es de gelijke geluften altijt doen sal Item want de/
voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) niet getaxeert jairlijx ter/
helicht soe die inder estimatien ov(er)gegeven sijn inne/
bringen xv mudden rogs ende die xv mudden rocx/
metten xviii molevaten rogs makende een mudde/
en(de) een halst(er) ende metten vii(½) mudden iii(½) halst(er)/
even(en) voir iiii mudden rogs gerekent onder de voirs(creven)/
chijse staen(de) en(de) incomen(de) ende aldair niet mede geso(m)meert/
gedragen tsamen wel de xx mudden corens uuten voirs(creven)/
landen gaen(de) soe sijn die alhier deen tegen dande(re) geslagen/
ende alsoe sullen dese voirs(creven) gespecific(eer)de goede en(de) de/
besetters van dien sonder last vanden ande(re)n panden dair meer/
voir staende den last vanden selven xx mudden corens/
erflijck moeten dragen ende de selve ande(re) goede ende/
pande dair meer voir staende ende de besett(er)s der/
selv(er) dair aff allessins los houden en(de) ongelast Oick sullen/
t(er) ande(r) zijden dese voirs(creven) gespecificeerde goede tot eeuwige(n)/
dagen los gehouden moeten wordden en(de) ombelast bliven/
van meer co(m)me(re)n dan voirscr(even) staen dair sij met ande(re)n/
goeden meer mochten voir staen ende pant sijn alsoe wale
//
vanden x mudden corens erfspachts die de kinde(re) spapen/
oft vanden breyne van huer(er) wederhelicht oft deele vanden/
voirscr(even) landen sculdich sijn te dragen dair dese voirscr(even)/
gespecific(eer)de lande(n) mede pant voir sijn gelijck dat/
dier vanden breyne oft spapen lande mede pant sijn/
voir de voirs(creven) xx mudden corens die dese selve ge/
specific(eer)de p(er)ceelen thue(re)n laste gelijck voe(r) behouden moete(n)/
als ande(re)n gelijck de brieve dair aff sijnde dat uutwijsen/
Item al bevonde men naemails dat voir de voirs(creven) xxx/
rinssche gulden(en) erflijck meer goede oft panden dan voe(r)/
gespecificeert staen verbonden hadden geweest dair inne/
en souden nochtan de voirs(creven) roelof roelofs oft sijn actie/
hebben(de) gheenssins gericht sijn het en wa(r)e dat int/
voldoen van desen tractate oft e(n)nig(er) clausulen geluften/
goeden chijsen rinten en(de) heerlich(eiden) dair inne begrepen gebreck/
wordde bevonden vander sijden des voirs(creven) anthonijs It(em)/
ende want de so(m)men vanden incomenden chijsen en(de)/
oick vanden beemden ende bosschen voirs(creven) gedragen jairlijx/
geestimeert als voe(r) boven de cleyn chijsen dair uut gaen(de)/
ende die dair aen afgetogen sonder de rechten acciden(cien)/
en(de) vervallen vanden heerlich(eiden) pertkue(re)n pontpe(n)ningen/
oft manschapen sonder oick de xviii molevate(n) rogs vii(½)/
mudden iii(½) halst(er) even(en) onder de voirs(creven) chijse incomen(de)/
dair mede inne te reken(en) vijftich rinssche guld(en) tsjaers/
ende de xxx r(inssche) guld(en) erflick elken te xxvi st(uvers) drie/
pl(a)c(ken) voir den st(uver) gerekent soe die geestimeert wordden/
alsmen h(ier) inne ov(er)qua(m) ten hooghsten niet meer en gedrage(n)/
dan xxxix rinssche guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck soe oeve(re)n /
ende comen anthonijse alh(ier) dat die vijftich rinssche gul(den)/
tsjaers meer gedragen dan de xxxix rinssche gulden(en)/
de so(m)me van xi rinssche guld(en) erflijck elcken getaxeert/
en(de) gerekent te xx st(uvers) drie pl(a)c(ken) pro stufero en(de) roelof/
wijlen roelofs der kinde(re)n vader soe sij seyden vele verlets/
hadde van ombetaelden rinten der voirs(creven) xxx r(inssche) guld(en)/
erflick aen de ond(er)pande d(er) selver uutstaen(de) en(de) oick gehadt/
ende geleden hadde menichvuldige swae(re) costen ende/
lasten om hem metten leensschen rechte van heverle
//
inde leengoede te doen stellen ende oick van gedinge voir/
m(ijns) gened(ichs) he(re)n raid tegen anthonijse weder gehadt hadde d(air)/
dat noch hinck ende die al mits desen ende op dat dit/
al van anthonijs sijden gelijck voe(r) wel wordde onderhouden/
ende allessins volbracht sonder fraude en(de) e(n)nich vertreck/
dair inne te vallen versmelten ende te nyeute sijn sullen/
ende elck sal in dien gevalle sijn lasten dair aff dragen/
soe es vorweerde ende sijns partien overcomen dat de/
twee rinssche gulden(en) erflick vanden selven xi versmelten/
selen doot ende te nyeute sijn in recompense en(de) verguetsinge(n)/
der lasten voirs(creven) ende dat de voirs(creven) anthonijs vanden/
voirs(creven) xi rinssche gulden(en) erflick hem comen(de) niet meer hebben/
en sal dan ix rinssche gulden(en) erflick elcken te lx gr(oten)/
braba(n)ts die hem de besitte(r) vanden voirs(creven) gespecificeerden/
goeden vanden selven goeden jairlix sal moeten geven en(de)/
besorgen ende in vestich(eit) van dien tot dat roelof die/
absent is gecomen sal sijn ende die geluften ende vestich(eit)/
dair aff gedaen sal hebben sullen de voirs(creven) gebruede(re)n/
hen dair voe(r) v(er)loven en(de) veroblige(re)n den voirs(creven) anth(onijs)/
die rinten jairlijcx te betalen ende den yersten dach en(de)/
t(er)mijn van betalingen te wesen tons(er) dac vrouwen daghe/
half oeghst a(n)no lxxxiii naistcomen(de) ende alsoe van/
jare te ja(r)e ende t(er)mijne te termijne tot dat den selve(n)/
besitte(r) die gelieven sal aff te quijten soe hij dat sal/
moegen doen tallen tijden alse hem gelieft tot tween/
malen ende niet myn dan deen helicht dair aff tot/
elcken male elcke d(enier) dair aff met achtien gelijken/
penni(n)gen ende met vollen rinten welke ix r(inssche) gul(den)/
erflick oick den selven besitte(r) veroblig(eer)t ende verbonde(n)/
sullen bliven voir donderhouden dacht(er)volgen tgenoechdoen/
en(de) dwaerschap van desen tot dat hij van al volcomelic/
versekert oft met ande(re) loflijken vestich(eit) den rechte ge/
noech sijnde bevesticht ende wel besorcht sal wesen/
Item dat de voirs(creven) anthonijs overleve(re)n sal met inve(n)tar(is)/
ende kynnissen van recepisse alle chijsboecken rollen brieve(n)/
ende ande(re) munime(n)ten aengaen(de) den goeden chijsen ende/
heerlich(eiden) alle ende yegewelke voir gespecificeert en(de) oft(er)/
e(n)nige chijse verduystert wa(r)en die sal hij claren en(de) hulpen
//
cle(re)n soe datt(er) de voirs(creven) gegoedde toe geraken moege oft/
anders sal anthonijs dair voe(r) inne staen ende die goet/
moeten doen ende voirt anderssins warant sijn navolgen(de)/
sijnen geluften van genoechdoene ende wairschape van/
al tgene des in desen tractate begrepen es Item sal de/
voirscr(even) anthonijs afdoen alle chijse die vanden voirs(creven)/
goeden gevallen sijn oft vallen sullen totten dage toe/
van heden cor(am) abs(oloens) roelants nove(m)br(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-25 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) roelof roelofs/
s(one) wijle(n) roelofs/
in p(rese)ntia heeft ge/
laudeert geapp(ro)beert en(de)/
geconfirmeert en(de)/
geratificeert dit/
t(ra)ctaet en(de) alle/
pointe(n) clausule(n)/
en(de) (con)dicie(n) d(air) inne/
begrepe(n) Geloven(de)/
die soe v(er)re sij he(m)/
aengaen te voldoen en(de) tacht(er)volgen cor(am) boxh(oren) py(n)nock nove(m)br(is) xxiiii/
a(n)no lxxxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt