SAL7376, Act: R°174.1-V°175.1 (344 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°174.1-V°175.1  
Act
Date: 1482-12-16

Transcription

2021-04-11 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan cordewaens sone wilen reyniers woenen(de) te nederijssche/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) va(n) woute(re)n/
de ridde(re) sijn hoff metter toebehoirten gelegen te ijssche inde/
prochie van nederijssche en(de) thoff ten hoeberge desselfs wout(er)s/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half meye lestleden/
eene(n) t(er)mijn van xii ja(r)en lang due(re)nde behalve(n) dat zij van/
malcande(re)n selen moegen scheyden te vi ja(r)en en(de) de ghene die/
alsoe scheyden wilt sal dat den ande(re)n een half jair te vo(r)en/
sculdich zijn te cu(n)digen Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r)/
de helicht van allen den vruchten jairlix opde voirs(creven) goede wassen(de) It(em)/
noch sal de voirs(creven) wynne hebben [tot] sijne(n) behoef i(½) dach(mael) beempts/
inden weert It(em) een half boender opten moelenbeempt en(de) noch/
een dach(mael) opde dijle sonder hier van e(n)nige weyhue(re) te gheven(e) En(de)/
oft gebuerde dat de selve wy(n)ne e(n)nige ande(r) beempde name/
tegen den voirs(creven) woute(re)n soe sullen zij d(aer)van met malcande(re)n/
overcomen vand(en) hue(re)n van dien sonder hier inne begrepen te wordden(e)/
It(em) de wy(n)ne sal hebben de snijdinge opden dam en(de) niet meer/
behoudelijc dat hij den dam op duederste ynde v(er)maken sal en(de)/
dijssche al geheel ruymen alsoe dat van noode zijn sal sonder wout(er)s/
last It(em) de wy(n)ne sal jairlix moeten saeyen goet custbaer goet van/
allen greyne tot zijne(n) laste en(de) tselve leve(re)n It(em) de wy(n)ne sal tzijne(n)/
lesten ja(r)e moeten besayt laten met eerweten v dachmael lants/
myn een vierdel drie dach(mael) met vetsen en(de) i(½) dachmael met grauwen/
eerten It(em) doverste delle inde meire met lang(er) even(en) en(de) der motten/
bosch oick met langer even(en) en(de) donderhalf dach(mael) met langer even(en)/
En(de) opt vranckendal een dach(mael) met langer even(en) It(em) thalf paeyblock/
inde braecke met pastue(re)n It(em) noch een boender van servaes lande/
met langer even(en) en(de) al dit voirs(creven) lant te laten(e) gelijc hijt/
bevo(n)den heeft op twee getidege vo(r)en en(de) geegt nae slants/
prouffijt It(em) es voirt condicie dat de voirs(creven) wy(n)ne te zijne(n)/
afscheyden(e) int block voir de porte sal besayt laten een boender/
met roggen op vier getidege voren en(de) tsurplus van dien/
lande laten met twee voren en(de) tselve block altijt wy(n)nen te/
wouters wille en(de) slants prouffijte It(em) vanden voirs(creven) bloke voir/
de porte sal de wy(n)ne voirt uut hebben een gedeelte va(n) opden/
wijngart tot op wouters boegart ter straten weert It(em) es/
vorweerde dat de wynne voirs(creven) jairlix saeyen sal xiiii dach(mael)/
terwen op deygenvelt in dien aert en(de) dande(r) lant met rogge/
It(em) sal de wynne jairlix tot uutgange It(em) sal de wy(n)ne jairlix/
tot uutgange va(n) merte tveerste lant mesten en(de) driewerve(n)
//
tsjaers dmest uuter messien vue(re)n en(de) scheppen It(em) de brake/
besaeyen met vier getijdege vo(r)en alsoe dat behoirt en(de) de verstoet/
voe(r) eens eggen op dats niet meer en behoeft En(de) de ooghstvo(r)en/
en(de) de sayevoren cruyswijs eggen It(em) de wynne sal ten afscheyden(e)/
dlant doen saeyen metten ghenen dies woute(re)n gelieven sal/
It(em) allet lant dat wouter noch voirt ae(n)gec(ri)gen can dat/
sal de wy(n)ne wy(n)nen gelijc den ande(re)n gelievet woute(re)n/
It(em) de wynne sal hebben tstroo en(de) caf van beyde schue(re)n uutgescheyden/
vanden lande dat wouter soude moegen doen wynnen om/
zijn ghelt It(em) doreten ten lesten ja(r)e sal de wynne moeten/
tassen dairt woute(re)n gelieve(n) sal It(em) de wynne sal hebben/
alle de huyse die beneden staen sonder de nederste schue(r)/
en(de) sonder de stellingen aen de schue(r) strate It(em) wouters en(de) swy(n)nen/
beesten in alsoe v(er)re wouter bynnen den voirs(creven) t(er)mijne aldair/
quaem woenen selen vredelijc deen onder dander gaen opde messie/
en(de) dairomtrint en(de) inde voirs(creven) huysinge die de wy(n)ne hebben/
sal en is niet begrepen thoff bynnen den wouwe(r) dwelc den/
voirs(creven) woute(re)n alleen bliven sal It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal de huysingen/
vander underster rijkelen nederweerts houden sonder wouters last/
It(em) de wynne sal maken alle ja(r)e xxv ma(n)delen walms uuten/
voirs(creven) hove om de huysinge d(air)mede tonderhouden en(de) des sal de/
wy(n)ne alsmen den voirs(creven) walm verwerct den montcost gheven/
den werclieden en(de) wouter sal de dachue(re)n betalen It(em) wout(er)/
sals moegen maken xl mandelen alle ja(r)e op dat hijs behoeft/
uut zijnder schue(re)n It(em) de voirs(creven) wynne moet houden een/
hondert scapen zijnen t(er)mijn due(re)nde It(em) de voirs(creven) wynne/
sal sculdich zijn te halen(e) allen den leem diemen int voirs(creven)/
hoff behoeft tot nyeuwen en(de) ouden wercke It(em) de wynne/
sal hebben allet ooft op zijn bewint sonder opden dam wassen(de)/
It(em) de wynne moet totten wijngarde jairlix doen dat hem/
behoeft met wagen(en) en(de) peerden en(de) jairlijcx vier voeder/
corts mest dair aen vue(re)n en(de) tgewas vanden selve(n) wij(n)garde/
te loeven(e) ten huyse des voirs(creven) wouters leve(re)n It(em) de wy(n)ne/
moet den pacht uute(n) voirs(creven) hove gaen(de) vue(re)n tsijne(n) laste ter/
plaetsen dairmen dien sculdich es en(de) oic wouters gedeelte/
van allen greyne tot wouters huyse leve(re)n en(de) sal dan wout(er)/
hem gheven den montcost en(de) oick zijne(n) vier peerden (½) mol(evat)/
even(en) ruggen mate en(de) de wynne sal sculdich zijn dair/
toe noch jairlijcx te doen(e) den voirs(creven) woute(re)n drie daghen
//
corweyen It(em) de wy(n)ne moet sonder wouters last de weegen/
maken tegen de wynnen(de) landen en(de) tvloetgrechte(n) houden en(de)/
ruymen soe dat behoirt It(em) de wynne sal tgherste lant/
dwelck hij niet besayen en sal tsijnen afscheyden(e) laten met/
twee getidege vo(r)en en(de) eggen soet behoirt It(em) inden oeghst/
sal wouter de bande slaen en(de)[oft] doen slaen It(em) jairlijcx soe sal/
de wynne dierste voeder vanden coren(en) zijne(n) meester inne /
vue(re)n en(de) hem dander vervolgen(de) deen nae dand(er) over ande(re)n/
hoep(er) It(em) oft gebuerde dat de voirs(creven) wynne den selve(n) woute(re)n/
niet voldaen en hadde va(n) e(n)nigen vorweerden oft pointen/
voirs(creven) soe sal ten tijde vanden afscheyden(e) de voirs(creven) wy(n)ne/
woute(re)n voldoen oft zijne(n) moet hebben moeten eer hij uute(n)/
voirs(creven) hove trecken mach It(em) en sal de wy(n)ne egheen bewint/
hebben inden boegart achter de stellingen va(n) vruchten oft/
anderssins It(em) sal de voirs(creven) wynne oick hebben en(de) houden den/
t(er)mijn voirs(creven) ter helicht wy(n)ni(n)gen inder maten voirs(creven) thoff desselfs/
wouters geheeten ten hoeb(er)ghe alsoe v(er)re wouter dairinne/
gericht es sonder e(n)nige bosschen oft hout int elsbroeck oft/
elde(rs) dair inne begrepen te zijne It(em) sal de selve wynne/
besayen ten lesten ja(r)e uuten lande desen hove alleene toe/
behoiren(de) vijf dachmael ghersten op drie getidege voren dairt/
den voirs(creven) woute(re)n gelieven sal en(de) de weeghe maken soe dat/
behoirt sonder wouters cost It(em) sal de wynne hebben alle de/
weye vanden selven hove te hoeb(er)ghe int elsbroeck en(de) inden/
boegart en(de) den chijs betalen sonder wouters last vanden/
elsbroecke En(de) tfruyt vanden selve(n) hove te hoeb(er)ghe int/
elsbroeck en(de) inden boegart half en(de) half deylen en(de) tfruyt/
oft gewas des voirs(creven) wouters leve(re)n te loeven(e) tsijne(n) huys/
En(de) tvoirs(creven) elsbroeck v(er)maect laten It(em) uut den lande den voirs(creven)/
hove van hoeb(er)ghe toebehoe(re)nde sal de wynne noch laten besaeyt tsijne(n)/
afscheyden v dach(mael) met tarwen dairt den voirs(creven) woute(re)n believen sal/
It(em) noch slathouwers block oick ten afscheyden(e) besayt laten met/
terwen It(em) sal de voirs(creven) wynne voir uut hebben jairlix een half/
boender inde brake en(de) tselve besayen en(de) besayt laten ten afscheyden(e)/
met wyntercoren(en) It(em) sal de wy(n)ne hebben alle tgetijdich tru(n)chout/
staen(de) jegen de wynnen(de) lande voirs(creven) alleene sonder meer It(em) sal/
de wy(n)ne jairlix alle de scaveyen vullen alsoe dat behoirt/
en(de) alsoe datmen metter ploech dair over va(r)en mach It(em) oft/
e(n)nige coopma(n)scapen oft ande(r) stucken tusschen de voirs(creven) p(er)sonen/
den tijde vander pechtingen voirs(creven) geschiedden alsoe dat de voirs(creven)
//
wy(n)ne woute(re)n d(air)af yet tachter wa(r)e ten tijde vanden afscheyden(e)/
soe sal de voirs(creven) wouter dat op hem en(de) zijn goede dat moegen/
v(er)halen uut saken van des(er) pechtingen En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera)/
cor(am) abs(oloens) liefkenrode dece(m)br(is) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt